En del av coronavirusundantagen fortsätter till mars

En del av de tillfälliga lagändringarna i utkomstskyddet fortsätter till slutet av mars nästa år. Undantagen gällande självriskdagarna för arbetslöshetsskydd, arbetsvillkoret och maximitiden upphör dock i slutet av detta år.

Skyddsdelen är fram till slutet av mars nästa år undantagsvis 500 euro för en jämkningsperiod på sex månader och 465 euro om jämkningsperioden är 4 veckor. En person som är arbetslös eller permitterad kan förtjäna lika mycket som skyddsdelen utan att det minskar den inkomstrelaterade dagpenningen. Den skyddsdel som undantagsvis har höjts gäller de ansökningsperioder som börjar senast 31.3.2021.

Rörlighetsbidrag kan erhållas för arbetsresa för en heltidsanställning som börjar senast den 31.3.2021, om den dagliga arbetsresan, tur och retur, tar mer än 2 timmar. Rörlighetsbidrag kan också erhållas om man flyttar på grund av ett arbete.

Paus för särskild jämkningsperiod fortsätter. Arbetsinkomsten jämkas i perioder på 4 veckor eller sex månader för ansökningsperioder som börjar senast 31.3.2021, fastän perioden skulle innehålla dagar då den sökande inte har rätt till arbetslöshetsersättning. Med andra ord beaktas löner som betalats ut under perioden vid jämkningen, även om det vid dagen för utbetalning av lönerna inte skulle finnas rätt till arbetslöshetsersättning. I gengäld omvandlas inte lönen under förlikningsperioden till att motsvara en månadslön, utan beaktas som sådan.

Dessutom kan företagaren själv anmäla sina förändrade inkomster på grund av coronaepidemin, som jämkas med förmånen. Vanligtvis brukar vi använda föregående års skatteuppgifter för jämkning av företagsinkomster. Ändringen kommer att gälla för den ansökningsperiod som börjar senast den 31.3.2021.

En del av coronavirusundantagen upphör vid årsskiftet

En del av de tillfälliga ändringarna upphör vid årets slut.

Från och med den 1.1.2021 kan vi inte längre betala ut inkomstrelaterad dagpenning för självrisktiden. Om vi har börjat betala ut dagpenning senast 31.12.2020 kan vi betala ut inkomstrelaterad dagpenning för självriskdagarna.

Maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning börjar löpa igen från och med den 1.1.2021. Under coronavirusepidemin har maximitiden inte löpt för permitterade personer 16.3.-31.12.2020 eller för arbetslösa 1.7.-31.12.2020.

Från och med den 1.1.2021 är arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning åter 26 veckor. Arbetsvillkoret på 13 veckor som förkortats genom coronavirusundantaget kan tillämpas om utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning börjar senast 31.12.2020. Detta innebär att arbets- och medlemsvillkoret för de 13 kalenderveckorna som gäller undantagsvis måste uppfyllas senast den 31.12.2020.

Från och med den 1.1.2021 kommer TE-byrån återigen undersöka om företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla. Dessutom måste en arbetslös arbetssökande återigen göra en sysselsättningsplan vid TE-byrån.

Det är oklart hur en del av coronavirusundantagen kommer att fortsätta

Regeringen har föreslagit att den temporära bestämmelsen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa angående företagares rätt till arbetsmarknadsstöd skulle förlängas till och med 31.12.2021. Bestämmelsen skulle dock endast förlängas så att heltidsstudier inte skulle förhindra erhållandet av arbetslöshetsersättning för permitteringsperioden till slutet av nästa år. Andra arbetskraftspolitiska villkor för att få arbetslöshetsförmån skulle tillämpas även på permitterade personer från och med 1.1.2021.

Giltigheten av bestämmelsen om försummelse av genomförandet av en sysselsättningsplan enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa skulle förlängas till och med 31.1.2021.

Under coronatiden har företagare undantagsvis haft rätt att ansöka om arbetsmarknadsstöd. Enligt förslaget skulle denna tillfälliga bestämmelse förlängas till den 31.3.2021.