En liten förhöjning av utkomstskyddet för arbetslösa

1.1.2020 träder en nivåförhöjning av grunddagpenningens belopp i kraft. Förhöjningen gäller även tillsammans med grunddagpenningen arbetsmarknadsstödet till samma belopp. Ändringen påverkar dessutom beloppet av både den inkomstrelaterade dagpenningen och alterneringsersättningen enligt lagen om alterneringsledighet. Ändringen i beloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen är liten.

Nivåförhöjningen görs så att grunddagpenningen vid årsskiftet höjs med 20 euro i månaden. I praktiken innebär det att som storlek för beloppet för grunddagpenningen i paragrafen antecknas 33,33 euro i månaden. För närvarande är beloppet av grunddagpenningen 32,40 euro om dagen. Det kalkylerade antalet är 21,5 betalningsdagar per månad, varför en höjning med 0,93 euro per förmånsdag motsvarar 20 euro i månaden.

Grunddagpenningens storlek är bunden vid folkpensionsindex. Efter nivåförhöjningen motsvarar det genom lag utsatta beloppet för grunddagpenningen poängtalet för folkpensionsindex år 2019. Avsikten är att nivåförhöjningen ska träda i kraft 1.1.2020, således kan grunddagpenningens belopp i euro nästa år vara ett annat än 33,33 euro om dagen, ifall poängtalet för folkpensionsindex nästa år förändras.

Indexet har varit den samma från år 2017 och dessförinnan sjönk det exceptionellt två år efter varandra. Föregående nivåförhöjning kom 2012.

Nivåförhöjningens inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen

Ändringen av grunddagpenningen påverkar även den inkomstrelaterade dagpenningen. Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel och en inkomstdel. Grunddelen är av samma storlek som grunddagpenningen och inkomstdelen beräknas på de inkomster som föregått arbetslösheten.

Eftersom den inkomstrelaterade dagpenningen räknas ut skilt för sig , höjer inte den kommande förhöjningen av grunddagpenningen direkt beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen i motsvarande mån. Läs mera om hur den inkomstrelaterade dagpenningen räknas ut.

I detta nu har den inkomstrelaterade dagpenningen  som motsvarar en månadslön på 2500 euro varit 67,93 euro. Då det övriga omständigheterna är oförändrade, vore den inkomstrelaterade dagpenningen, uträknad med motsvarande uppgifter efter lagändringen 67,99 €. Förhöjningens effekt på en sådana inkomstrelaterad dagpenning är således cirka 1,30 euro i månaden.