En undantagslag om självrisken har blivit stadfäst

En tillfällig undantagslag om självrisk till lagen om utkomstskydd för arbetslösa har antagits i riksdagen. Lagen träder i kraft retroaktivt från och med 1.1.2022 och den är i kraft ända till 28.2.2022. Genom ändringen kan vi betala den inkomstrelaterade dagpenningen genast fr.o.m. den första arbetslöshetsdagen utan en fem dagars självrisk.

Vidare har riksdagen godkänt en tillfällig ändring, enligt vilken företagsinkomsterna kan jämkas utifrån sökandens egen anmälan, ifall inkomsterna har sjunkit på grund av pandemin.

Undantaget är i kraft 1.1.-28.2.2022 och det tillämpas på en ansökningsperiod  som börjar 1.1. eller senast 28.2.2022.

Därtill kan enligt lagändringen betalas arbetsmarknadsstöd från Fpa till företagare, ifall inkomsterna har sjunkit på grund av pandemin.

Undantagslagarna träder i kraft 31.1.2022.

Vi kan undantagsvis betala utan hinder av självrisktiden

Genom undantagslagen kan vi betala ut inkomstrelaterad dagpenning från och med den första dagen för arbetslösheten eller permitteringen utan en självrisktid på fem dagar utan ersättning. Undantaget är i bruk, då den första dagen av självrisktiden är under tiden 1.1.-28.2.2022.

Under tiden för undantagslagen är självrisktiden fem vardagar, medan den normalt är en tid som motsvarar fem arbetsdagar. Den mest centrala förändringen är ändå den att vi kan betala ut dagpenning till sökanden utan hinder av självrisktiden. Normalt betalas dagpenning inte för självrisktiden.

Lagändringen gäller inte för situationer, där självrisken har börjat i december eller tidigare, även om en del av självrisktiden skulle infalla på tiden för undantagslagen. På motsvarande sätt kan vi betala dagpenning för självrisktiden i mars eller därefter, om den första självrisktiden har varit senast 28.2.2022.

Medan den tidsbestämda lagen är i kraft behöver självrisktiden inte bli uppfylld under en tid på 8 kalenderveckor efter varandra.

Ett motsvarande undantag har redan tidigare varit i bruk under tiden för corona.

Vi ser till att självrisken korrigeras

Det är möjligt, att vi har hunnit behandla din ansökan innan lagen trädde i kraft och lämnat självrisktiden utan betalning. Genom undantagslagen har det retroaktivt kunnat bli en rätt till inkomstrelaterad dagpenning för självrisktiden.

Du behöver ändå inte stå i kontakt till oss eller särskilt ansöka om dagpenning på nytt för självrisktiden. Vi korrigerar alla beslut som hänför sig till situationen och betalar dagpenningarna för självrisktiden.