Förändringar i lagstiftningen 2024

Flera ändringar i lagen om arbetslöshetsförmåner planeras till 2024. Ändringarna påverkar de inkomstrelaterade förmåner som betalas av arbetslöshetskassorna och i tillämpliga delar de grundförmåner som betalas av FPA. Vi samlar information om lagändringarna på denna sida och uppdaterar situationen i takt med att beredningen av lagarna framskrider.

I regeringsprogrammet har man kommit överens om ett antal ändringar i arbetslöshetsskyddet och arbetslagstiftningen. De ändringar som gäller arbetslöshetsskyddet ingår i den budgetproposition som publicerades den 28.8.2023.

Budgeten behandlas vid budgetmanglingen den 19-20.9.2023 och regeringen har som mål att budgetförslaget ska vara klart senast den 9.10.2023. Vid samma tidpunkt förväntas regeringen överlämna lagförslag om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen till parlamentet.

Efter den parlamentariska debatten förväntas lagförslagen antas i december. Förändringarna förväntas träda i kraft stegvis under 2024, med de första förändringarna som ska tillämpas från början av året, med början den 1.1.2024.

Tidtabellen och det exakta innehållet i ändringarna preciseras under hösten. Vi följer med beredningen och ger uppdateringar i takt med att de görs. Vi fortsätter att betala ut arbetslöshetsförmån enligt de nuvarande reglerna tills ändringarna träder i kraft och börjar tillämpas.

Lagförändringarnas situation 6.9.2023

Vi har sammanställt en tabell över överenskomna lagändringar och deras kända tidtabell. Tidtabellen kan komma att ändras i takt med att förberedelserna fortskrider. Vi kommer att korrigera vid behov.

Lag
Förändring
Ikraftträdande*
Semesterersättning
Under den period som semesterersättningen
​​​​​​​betalas ut kan inte arbetslöshetsersättning betalas ut
1.1.2024
Självrisktid
Självrisktiden förlängs från fem dagar till sju
1.1.2024
Index
Stigande levnadskostnader höjer inte
​​​​​​​arbetslöshetsersättningen
1.1.2024
Barntillägg
Barntilläggen tas bort
1.4.2024
Skyddsdel
Skyddsdelen tas bort
1.4.2024
Alterneringsledighet
Alterneringsledigheten avslutas
1.8.2024
Arbetsvillkoret 1
Arbetsvillkoret knyts samman med inkomsten
1.9.2024
Arbetsvillkoret 2
Arbetsvillkoret förlängs från 26 veckor till 12 månader
1.9.2024
Arbetsvillkoret 3
Lönesubventionerat arbete samlar inte arbetsvillkor
1.9.2024
Gradering
Nivån på arbetslöshetsersättningen minskar stegvis
​​​​​​​i takt med att arbetslösheten blir mer utdragen
1.9.2024
Åldersrelaterade
Undantag för äldre människor
kommer att tas bort
1.9.2024

*Planerad tidtabell, med reservation för ändringar. Till exempel kan vissa lagändringar också träda i kraft på det planerade datumet, men deras tillämpning kommer inte att börja förrän senare.

Länkar till lagförändringarna

  • Regeringsprogrammet: Ett starkt och engagerat Finland
  • Projektsida: STM048:00/2023 (Arbetsvillkoret knyts samman med inkomsten och förlängs, skyddsdelen, barntillägg, självrisktiden, periodisering av semesterersättningen)
  • ​​​​​​​Projektsida: STM063:00/2023 (Gradering, åldersrelaterade undantag, lönesubventionerat arbete samlar inte arbetsvillkor)
  • Projektsida: STM049:00/2023 (Frysning av index)

Läs även: