Förslag på ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har lagts fram för riksdagen

I riksdagen den 2 april 2020 presenterades förslag på ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt en lösning för att organisera arbetslöshetsskydd för företagare.

Lättnader i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringen har föreslagit tillfälliga ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 38/2020).

  • Enligt förslaget ska inkomstrelaterad dagpenning kunna betalas ut under självrisktiden i början av arbetslöshet eller permittering.
  • Förslaget skulle också förkorta den anställdes arbetsvillkor från 26 kalenderveckor till 13 kalenderveckor.
  • I förslaget föreslås också att den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut på grundval av permittering inte ska förbruka dagpenningens maximala utbetalningstid.
  • Samtidigt skulle definitionen av permittering i lagen också klargöras i enlighet med den etablerade tillämpningen.

Ändringarna skulle också gälla för grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd i förekommande fall.

Lagarna är avsedda att träda i kraft så snart som möjligt och kommer att gälla till och med den 6 juli 2020. Ändringarna skulle gälla från och med den 16 mars 2020.

Anordnande av arbetslöshetsskydd för företagare

Uppdaterad 8.4.: Lagen godkänd 6.4.2020.

Regeringen har föreslagit tillfälliga ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 35/2020) för att trygga företagares försörjning under de exceptionella omständigheter som uppstår till följd av COVID 19-pandemin.

Arbetsmarknadsstöd skulle kunna betalas ut till en heltidsföretagare vars heltidsarbete i företaget skulle anses ha upphört på grund av en mycket utbredd allvarlig smittosjukdom. Dessutom skulle personens heltidsarbete på vissa villkor kunna anses ha upphört om intäkterna från företagsverksamheten hade minskat och inkomstminskningen skulle bero på en mycket utbredd allvarlig smittosjukdom. I dessa situationer kan en persons heltidsarbete anses vara avslutat även om verksamheten inte är stängd.

Utbetalningen av arbetsmarknadsstöd skulle kräva att personen registrerar sig som arbetssökande hos en arbets- och näringsbyrå och att ett arbetsmarknadspolitiskt yttrande om personens rätt till arbetsmarknadsstöd lämnas till Folkpensionsanstalten. Personen skulle ha rätt till arbetsmarknadsstöd, utan att bland annat studier skulle hindras. En arbetssökande som har avslutat sitt arbete i företaget skulle enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa vara skyldig att ta emot arbete som erbjuds av en arbetsgivare.

Arbetsmarknadsstödet skulle inte bli föremål för väntetid, behovsprövning eller bestämmelser om partiellt arbetsmarknadsstöd.

Lagen är avsedd att träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 30 juni 2020. Lagen skulle gälla för arbetsmarknadsstöd som betalas ut mellan den 16 mars 2020 och den 30 juni 2020.