Fortsättning på corona under riksdagens behandling

På grund av coronavirusepidemin gjordes åtskilliga undantag från lagen för att underlätta för arbetslösa och permitterade. En del av dessa undantag fortsätter möjligen nästa år. Riksdagen behandlar ärendet.

Regeringen har föreslagit att vissa ändringar angående utkomstskydd för arbetslösa som upphör i slutet av detta år skulle fortsätta att gälla till mars 2021.

Enligt förslaget skulle den särskilda jämkningsperioden fortsätta ligga på is fram till slutet av mars nästa år. Jämkningen av företagsinkomster utifrån företagarens egen anmälan skulle också fortsätta till mars.

I och med undantagen i lagen har vi i vissa situationer kunnat betala ut inkomstrelaterad dagpenning utan beslut i högst sex månader i stället för två månader i normala fall. Enligt förslaget förlängs denna möjlighet också till mars nästa år.

Enligt förslaget skulle höjningen av den inkomstrelaterade dagpenningens skyddade belopp förlängas till slutet av mars 2021. Skyddsdelen har temporärt varit 500 euro per månad eller 465 euro för fyra kalenderveckor, och detta undantag skulle alltså också förlängas.

I och med undantagen har vi kunnat betala ut rörlighetsunderstöd för heltidsarbete där den dagliga restiden har överskridit två timmar när anställningsförhållandet inleds. Normalt är gränsen tre timmar. Rörlighetsunderstödet skulle enligt den nya fortsättningen beviljas på basis av en kortare restid till arbetet vid sådana anställningsförhållanden som börjar före slutet av mars.

Alla undantag för betalning förlängs inte

Vid årsskiftet upphör några av undantagen. Undantag som rör självriskdagar, arbetsvillkor och maximitid föreslås inte fortsätta, så de upphör vid årsskiftet.

Detta innebär att vi efter årsskiftet inte längre kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning för självrisktiden i början av arbetslösheten, arbete i 26 kalenderveckor krävs igen för att uppfylla arbetsvillkoret och maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning börjar löpa igen.

TE-byråns undantag förlängs för sin del också

Regeringen har föreslagit att heltidsstudier inte skulle förhindra mottagande av arbetslöshetsförmån under permitteringsperioden. Detta undantag skulle gälla till och med 31.12.2021. Däremot skulle andra arbetsmarknadspolitiska villkor för att få arbetslöshetsförmån tillämpas från och med 1.1.2021. Dock skulle giltigheten av bestämmelsen om intervju av den arbetslösa och försummelse av genomförandet av en sysselsättningsplan enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlängas till och med 31.1.2021.

Den temporära bestämmelsen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa angående företagares rätt till arbetsmarknadsstöd skulle förlängas till och med 31.3.2021.