Hur ser arbetssituationen ut resten av året? Hur går det för medlemmarna? Se Medlemspulsen!

I slutet av augusti kartlade vi igen våra medlemmars situation med enkäten Medlemspulsen gällande arbete och ekonomi samt sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden. Dessutom bad vi om synpunkter på utvecklingen av coronaläget, den allmänna debatten under sommaren gällande utkomstskyddet samt om respons på vår verksamhet. Se vad medlemmarna svarade!

Majoriteten av de 8 190 svarande i undersökningen tror att de kommer att fortsätta arbeta som hittills, men för över en tredjedel är situationen fortfarande osäker. När hösten börjar kämpar många med permitteringar, arbetslöshet, oregelbundna anställningar eller byte av arbete.

Osäkerhet påverkar framtidsplaner

Bedömningarna av hur den egna arbetssituationen utvecklas är fortfarande inte särskilt optimistiska. Särskilt vad gäller permitterade betonas osäkerheten förståeligt nog. Däremot har den ekonomiska situationen för de svarande förbättrats något från försommaren, vilket kan tyda på en anpassning till coronasituationen. Ovissheten har även påverkat människors framtidsplaner, eftersom allt fler uppger att de funderar på nytt jobb, nytt yrke eller studier. Finns det ett spirande hopp om nya möjligheter vid förändring?

Ständiga förändringar orsakar spänning i tillvaron

"Det är svårt att säga, situationen är stabil för tillfället, men med tanke på den allmänna situationen i världen måste man vara på sin vakt hela tiden."

"Tror att det blir bättre, men också beredd på sämre tider."

"Upprepade permitteringar känns jobbigt och hotet om att förlora jobbet finns."

“Rädsla för vad som kommer att hända om en vecka när min anställning tar slut, vad händer sen?”

Arbetssituationen är stabil för vissa, varierande för andra:

 • 66 procent av de svarande arbetar heltid och 11 procent deltid. 9 procent är permitterade och 13 procent utan arbete.
 • De flesta deltidsarbetande är kvinnor, unga i åldern 18–24 år och som arbetar i en arbetstagarroll. Deltidsarbete förekommer mest inom den privata social- och hälsovårdssektorn, handel, organisationer och föreningar samt inom utbildning, kultur, konst och nöjesbranschen.
 • Flest permitterade finns inom turism, inkvarterings- och restaurangbranschen samt inom reklam, marknadsföring och kommunikationstjänster.
 • Flest arbetslösa finns det bland i 55–64-åringar och bland de lägst utbildade. Näringsgrenar med arbetslöshet är speciellt inom sektorn organisationer och föreningar samt kultur-, konst- och nöjessektorn. Minst arbetslösa finns det inom industrin, social- och hälsovård samt forskning, utveckling och konsulttjänster.
 • Bland dem som arbetar heltid syns speciellt män, personer med högre utbildning samt bland yrkesroller experter och chefer. Bland näringsgrenar syns heltidsarbete mest inom IKT-sektorn, staten, finanssektorn, industrin, forskning, utveckling och konsulttjänster, offentlig social- och hälsovård samt byggverksamhet.

Osäkerheten återspeglas fortfarande i svaren:

"Förvirrande. Stora förändringar på gång, men hurdana?"

"Ibland optimistisk och ibland har jag funderingar om framtiden."

"Förväntansfull inför framtiden."

"Ställningstaganden av FM:s tjänstemän oroar."

"En berg-och dalbana – ena dagen optimistisk och den andra orolig."

Utsikterna inför framtiden är bra för vissa, medan de är mycket osäkra för andra

Vi bad medlemmarna uppskatta hur den egna arbetssituationen utvecklas under de kommande 1–6 månaderna.

 • Över hälften (61 %) bedömer att deras jobb kommer att finnas kvar som tidigare.
 • Över 20 % svarar dock att de befinner sig i en svår situation där osäkerhet eller den varierande situationen fortsätter eller arbetslöshet hotar.

De svarande gör en försiktig bedömning av hur deras arbetssituation utvecklas under de kommande 1–6 månaderna. Majoriteten ser att deras situation förblir densamma (oavsett om den känns bra eller dålig).

 • Jämfört med våren har tron på framtiden rubbats något. Endast 15 procent bedömer att deras arbetssituation förbättras och 14 procent tror att den kommer att försämras, medan det under försommaren var över 20 procent som bedömde att situationen kommer att förbättras.

Optimismen vacklar speciellt bland permitterade arbetslösa

 • Även om de permitterade ser att deras situation i stort sett är densamma har situationen dock försämrats jämfört med våren.
  ​​​​​​​Endast 19 procent av dem som är permitterade på deltid ser nu att situationen förbättras, medan det var 30 procent som upplevde så under våren. Av dem som är permitterade på heltid anser 30 procent att situationen förbättras, medan det var 39 procent som upplevde så under våren.
 • Majoriteten av de arbetslösa räknar med att förbli arbetslösa, men ungefär en tredjedel av dem tror dock att situationen kommer att förbättras.

Spirar nya möjligheter i förändring?

Vi ville ta reda på hur coronatiden möjligen kan ha påverkat våra medlemmars framtidsplaner för karriär och arbete.

 • Det är naturligt att osäkerheten har påverkat mångas planer, även om ungefär hälften har för avsikt att fortsätta som tidigare.
 • Nästan hälften (46 %) har åtminstone övervägt att byta bransch, utbilda sig eller söka nytt arbete.

Trots coronasituationen var den egna ekonomiska situationen och stämningen på väg uppåt

Även om majoriteten av de svarande (72 %) hade farhågor om att coronasituationen i Finland kommer att försämras under hösten, upplever de flesta att den egna ekonomiska situationen är ganska bra och situationen har till och med förbättrats något från våren.

 • 77 procent säger att de för närvarande klarar sig bra eller ganska bra ekonomiskt, medan 71 procent av de svarande bedömde så under försommaren. Den egna ekonomiska situationen upplevs som bra särskilt av dem som har avlagt en högskoleexamen, har en heltidsanställning, har en bra ställning i arbetslivet samt av dem inom sektorer som klarat sig bättre i coronasituationen.
 • Ändå uppger nästan en fjärdedel (23 %) att de klarar sig ganska eller mycket dåligt ekonomiskt. I maj–juni bedömde nästan en tredjedel (29 %) så av de svarande. De som klarar sig sämst är lågutbildade, arbetslösa, permitterade, studerande och svarande från branscher där corona har haft en negativ inverkan.

Arbetssituationen avgör stämningen

De flesta deltagarna i enkäten är optimistiska angående sin egen arbetssituation och stämningen är på väg uppåt. Arbetssituationen är naturligtvis den mest avgörande faktorn som avgör arbetsstämningen: bland heltidsarbetande och studenter är stämningen bättre än genomsnittet, medan permitterade och arbetslösa har mer negativa än positiva känslor.

 • Majoriteten (72 %) har en bra eller ganska bra känsla om sin egen arbetssituation. I maj–juni var motsvarande siffra 69 procent. Den bra känslan påverkas av samma faktorer som den ekonomiska situationen: en stabilare bransch, heltidsarbete, en högskoleexamen och en roll som sakkunnig.
 • I genomsnitt är stämningen bättre hos medlemmar som arbetar inom finanssektorn, byggsektorn, IKT och staten.
 • Positiva känslor relaterar mycket till tillit, lugn, tacksamhet och nytta.
 • Ungefär en tredjedel (28 %) har dock fortfarande ganska negativa eller negativa känslor, liksom i början av sommaren också (31 %). Så upplever förståeligt nog de permitterade, arbetslösa och svarande inom branscher där corona har haft en negativ inverkan.
 • Mer negativa känslor än genomsnittet har de som arbetar inom kultur-, konst- och nöjesbranschen, i reklam-, marknadsförings- och kommunikationstjänster samt de som arbetar inom turism-, inkvartering- och restaurangbranschen.
 • Känslorna hos permitterade och arbetslösa vad gäller den egna arbetssituationen är mer negativa än genomsnittet. Man är mest osäker, orolig och stressad över arbetssituationen (inverkan av corona).
 • Stämningen bland de arbetslösa och permitterade är mycket lika. Jämfört med våren var de permitterade förhoppningsfulla, men mot hösten blev känslorna mer negativa även bland de permitterade, liksom hos de arbetslösa.

Hur förhåller man sig till det allmänna inkomstrelaterade utkomstskyddet?

Den offentliga diskussionen om att utvidga det allmänna inkomstrelaterade utkomstskyddet till alla gick återigen livlig i somras. Vi ville ta reda på vad våra medlemmar anser om inkomstrelaterat utkomstskydd.

 • Majoriteten av de svarande (62 %) upplever att det nuvarande systemet är bra. Även allmänt inkomstrelaterat utkomstskydd får stöd. De svarande ser dock som en förutsättning att de anställda ska få behålla friheten att välja sin egen försäkringsgivare.
 • Ungefär en tredjedel (32 %) ansåg att inkomstrelaterat utkomstskydd ska gälla alla anställda. Av dessa ansåg majoriteten (63 %) att medlemskap i en arbetslöshetskassa ska vara obligatoriskt så att alla skulle få välja sin egen kassa.
 • Endast 10 procent av alla svarande och omkring en tredjedel (32 %) av dem som förespråkar allmänt inkomstrelaterat utkomstskydd ansåg att allmänt inkomstrelaterat utkomstskydd ska sökas hos Fpa.

Hur lyckades vi betjäna våra medlemmar i coronasituationen?

I Medlemspulsen bad vi återigen om respons även på vår verksamhet. Våra medlemmar anser att vi har lyckats bra och är i huvudsak nöjda med våra tjänster.

Om Medlemspuls-enkäten

Den andra omgången av Medlemspuls-enkäten genomfördes 14– 21.8.2020 som en webbenkät, och den besvarades av 8190 medlemmar.

Medlemsenkäten är en del av vår normala kundservice, försorg och omtanke om våra medlemmar. Genom medlemsenkäten och responsen kan vi förutse och bättre svara på våra medlemmars behov samt utveckla vår verksamhet ännu mer.