Lagändringar i skyldigheterna för en arbetslös jobbsökare

På torsdagen 23.4.2020 förelade regeringen riksdagen en proposition till lagändringar, som minskar en arbetslös arbetssökandes skyldigheter under coronaepidemin.

Genom de framförda lagändringarna skulle den arbetssökandes skyldigheter minskas, vilket samtidigt ska minska TE-byråernas uppgifter och för dem garantera bättre möjligheter att klara av den rusning som coronaepidemin orsakar.

  • Maximivaraktigheten för startpenningen skulle tillfälligt förlängas med sex månader. Startpenning kunde således beviljas för en tid på sammanlagt högst 18 månader. Ändringen är tillfällig och den vore i kraft ända till 30.6.2021.
  • För den arbetssökande skulle den första intervjun ordnas efter två veckor från att arbetssökandet inletts, endast då det enligt arbets- och näringsministeriets bedömning är ändamålsenligt. Ändringen ska vara tillfällig och den vore i kraft ända till 30.6.2020.
  • För att bedöma servicebehovet i samband med åtgärderna, som hänför sig till att arbetssökandet startas i TE-byråns webbtjänst, skulle en försummelse av att lämna de nödvändiga uppgifterna och med att utarbeta ett utkast till en sysselsättningsplan inte leda till att giltigheten av arbetssökandet ska upphöra. Ändringen vore tillfällig och den ska vara i kraft ända till 30.6.2020.
  • Den arbetssökandes rätt till arbetslöshetsförmån skulle fortlöpa utan hinder av kortvariga studier som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, även om studierna skulle dra ut på tiden på grund av pandemin  COVID-19. Ändringen vore tillfällig och den ska vara i kraft ända till 31.12.2020.
  • Bestämmelsen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som gäller förlust av arbetslöshetsförmån med stöd av att en sysselsättningsplan lämnas ouppfylld, ska inte tillämpas. Ändringen vore tillfällig och den ska vara i kraft ända till 31.7.2020.
  • I lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska stadgas att arbetssökande har ett giltigt skäl för att avbryta servicen även på grundat skäl på grund av  pandemin COVID-19. Ändringen vore tillfällig och den ska vara i kraft ända till 31.7.2020.

Ändamålsenliga ändringar

De föreslagna ändringarna är bra och ändamålsenliga. De underlättar livet för de arbetslösa och permitterade i en stituation, där verkningarna av coronaepidemin sträcker sig nästan till varje område av livet. Ändringarna kräver inte heller i praktiken något eller mycket lite av den arbetssökande, om ändringarna träder i kraft. Däremot kräver det noggrannhet av den arbetssökande, då de tillfälliga pargrafernas giltighet upphör.