Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras 1.4.2019

Ändringarna påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen samt aktivitetsmodellen.

Den inkomstrelaterade dagpenningen blir utbetalningsbaserad

Från början av april inverkar en lön som erhållits för deltids- eller snuttarbete på den inkomstrelaterade dagpenningen först på utbetalningsdagen för lönen. Det här gör utbetalningen av förmånen snabbare, då du som arbetslös utför arbete på deltid.

Genom lagändringen inverkar den lön som erhållits för deltidsarbete först, då lönen betalas ut. Tidigare har det kunnat finnas en risk för att arbetslöshetsförmånen avsevärt försenas då man tar emot ett arbete på deltid. Nu avlägsnas den här risken.

Hittills har lönen som erhållits för ett deltidsarbete påverkat dagpenningen under den tidsperiod, då den har förvärvats. Det här har medfört fördröjningar i utbetalningen av dagpenningen, eftersom lönen inte nödvändigtvis har betalats ut, när du skickat oss en ansökan om dagpenning, och det inte har funnits en lönespecifikation över den.

Övergången från en förvärvsgrundad jämkning till en utbetalningsgrundad jämkning innebär att man inte längre behöver vänta på lönekvitton  över det utförda deltidsarbetet för att räkna ut dagpenningen. I praktiken kan alltså förmånen betalas ut till dig snabbare.

Dagpenningens belopp kvarstår trots lagändringen oförändrad. Det är endast tidpunkten för jämkningen som förändras. Inkomsterna vid en utbetalningsgrundad jämkning fördelas mera ojämnt  för månaderna. Av denna anledning ska den som utför deltidsarbete i fortsättningen vara en aning noggrannare med att bruka sina pengar.

I den utbetalningsgrundade modellen inverkar arbetet på arbetslöshetsförmånen med  en fördröjning i jämförelse med den nuvarande modellen. Pengarna finns alltså framtungt till förfogande., Eftersom beloppet disponibla pengar inte förändras i sin helhet, kan det i följande utbetalning finnas mindre pengar.

Genom lagändringen kan du få mera pengar i början

När vi börjar tillämpa den nya lagen, förändras tidpunkten för en jämkning. I ändringssituationen kan du få full arbetslöshetsförmån för april, fastän du har arbetat på deltid. Det här är en egenskap hos lagändringen, och alltså inte ett fel i utbetalningen. Du har rätt till de dagpenningar som betalats ut åt dig.

Om du ansöker om dagpenning på så sätt att en del av den tid för vilken du ansöker infaller före lagändringen och en del under en tid efter lagändringen, behandlar vi din ansökan i två delar. Då går perioden i början enligt den gamla lagen och den senare perioden enligt den nya lagen. Även i denna situation kan du få mera pengar, än vad du blivitvan vid. Det här är inte något fel, utan en egenskap hos den nya lagen. Du har rätt till de dagpenningar som betalats ut åt dig.

Genom lagändringen beror tidpunkten för jämkningen av lönebetalningsdagen. Därför kan du få full förmån, fastän du arbetat. I motsvarande mån får du senare en jämkad förmån enligt lönebetalningsdagen, även om du inte skulle ha arbetat under ansökningsperioden i fråga.

Nya sätt att uppfylla aktivitetsmodellen

Från och med 1.4.2019 finns det flera alternativ att uppfylla aktivitetsvillkoret. Genom  ändringen utvidgas gruppen sådana aktörer som organiserar service som godkänns för en aktivitet som förutsätts av aktivitetsmodellen. Till exempel deltagande i servicefrämjande service, som ordnas av kommuner, olika slags föreningar och fackförbund samlar i fortsättningen in aktivitet.

När du i fortsättningen deltar i en sådan verksamhet, behöver du ett intyg över deltagandet av den som ordnar servicen. Intygen är i fri form. Där ska namnet på arrangören, servicen och deltagaren finnas med. Därtill behövs servicens varaktighet och i fråga om föreningarna uppgift om huruvida finansiering av det allmänna erhållits för verksamheten.

Intyget över deltagandet ska fogas i bilaga till ansökan om dagpenning. Därav får vi de uppgifter som behövs, och vi kan anteckna den som aktivitet för dig. Utan intyg kan aktiviteten inte godkännas. Om arrangören har någon oklarhet med hänsyn till intyget, så kan du be att kontakta oss. Vi kan sedan hjälpa med den saken.

Ändringen tillämpas på den granskningsperiod som inleds 1.4. eller därefter. Det här innebär att om din granskningsperiod för aktiviteten har börjat före april, så samlar ett deltagande i dessa nya tjänster in aktivitet först då din nästa  granskningsperiod börjar. Du kan i OmaYTK kontrollera när din granskningsperiod har börjat.