Man som går uppför trappor.

Lagstiftningsändringar för 2024

I förra veckan presenterade regeringen sitt förslag till förändringar i lagen om arbetslöshetsersättning. Lagförslagen innehåller följande förändringar:

  • Frysning av index 
  • Semesterersättningen periodicitet 
  • Förlängning av självrisktiden från fem dagar till sju 
  • Avskaffande av barntillägg 
  • Avskaffande av skyddsdelen 
  • ​​​​​​​Arbetsvillkoret sammanknytning med inkomsten och förlängning av arbetsvillkoret från 6 till 12 månader 

Effekter av ändringar i lagstiftningen

De föreslagna lagändringarna kommer inte omedelbart att påverka den dagpenning som för närvarande betalas ut. Om lagändringarna godkänns är den första effekten att den inkomstrelaterade dagpenningen inte höjs i januari nästa år, eftersom det inte görs någon indexjustering. Ändringen gäller alla mottagare av inkomstrelaterad dagpenning. 

Nästa effekt kommer att märkas senast i maj, när vi betalar ut dagpenningen för april. Då betalar vi inte längre ut barntillägg. Du kommer att påverkas av denna förändring om du har underhållsberättigade barn och har fått barntillägg. 

Från och med april kommer vi inte längre att ta hänsyn till skyddsdelen i beloppet av den justerade dagpenningen. När vi i maj betalar ut dagpenningarna för april blir beloppet av den jämkade dagpenningen lägre än tidigare. Ändringen påverkar dig om du har inkomster från deltidsarbete i april nästa år eller senare. 

Semesterersättningens periodicitet skulle införas från början av året. Periodisering av semesterersättningen förhindrar utbetalning av dagpenning för den period för vilken semesterersättningen utbetalats. Detta gäller dig om din anställning upphör efter den 1 januari 2024 och du har outtagna semesterdagar som kvittas mot semesterersättningen. 

Från och med början av året förlängs självrisktiden från fem till sju dagar. Detta gäller för dem som kommer att vara arbetslösa nästa år eller som kommer att ha en ny period av stödberättigande efter att arbetsvillkoret har uppfyllts. 

Ändringarna i arbetsvillkoret påverkar i slutändan alla, eftersom rätten till dagpenning grundar sig på arbetsvillkoret. I praktiken kommer förändringen till en början endast att gälla dem som ska uppfylla arbetsvillkoret nästa höst. Efter det kommer alla att börja ackumulera arbetsvillkoret enligt de nya reglerna. Inverkan på beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen blir begränsad. 

Frysning av index

Enligt lagen justeras beloppet av grunddagpenningen, grunddagpenningens kompletteringsdel och det barntillägg som påverkar beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen med folkpensionsindex. I praktiken innebär detta att beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen har ändrats något varje år i enlighet med förändringarna i levnadskostnaderna. 

Enligt det nuvarande förslaget skulle ingen sådan justering av levnadskostnaderna göras mellan 2024 och 2027. Nivån på dagpenningen skulle därför inte förändras även om levnadskostnaderna förändrades. Utan den föreslagna indexfrysningen skulle dagpenningens nivå nästa år stiga med cirka 15-20 euro per månad, beroende på dagpenningens nivå. 

Indexfrysningen skulle träda i kraft i början av nästa år. 

Semesterersättningens periodicitet

Enligt regeringens förslag skulle vi kunna börja betala ut dagpenning först efter det att semesterersättningen har upphört att gälla. 

Om du har outtagen semester i slutet av din anställning kommer den att betalas ut kontant till dig. Sådan semesterersättning skulle i framtiden hindra oss från att betala dig en inkomstrelaterad dagpenning för den period för vilken den intjänats. Om du till exempel får kontant ersättning för en månads ledighet, kan vi börja betala dagpenning till dig först ungefär en månad efter att du blivit arbetslös. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024. Ändringen ska tillämpas på semesterersättning som betalas för en anställning som varar minst två veckor efter det att lagen har trätt i kraft. 

Ökning av antalet självriskdagar från fem till sju

I början av arbetslösheten finns en självrisktid. Endast i undantagsfall kan vi betala utkomststöd för självrisktiden. För närvarande är självrisktiden fem dagar. När självrisktiden används kan vi betala dagpenning först efter att du har varit arbetslös i motsvarande fem hela arbetsdagar. 

Enligt regeringens förslag kommer denna självrisktid att höjas från fem dagar till sju dagar. När självrisktiden används skulle vi alltså kunna betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig först efter att du varit arbetslös i en tid som motsvarar sju hela arbetsdagar. Denna längre självrisktid tillämpas om självrisktiden börjar efter den 1 januari 2024. 

Avskaffande av barntillägg

Enligt regeringens förslag skulle vi inte längre betala barntillägg till den inkomstrelaterade dagpenningen från och med den 1 april 2024.

Skyddsdelens borttagning

Enligt regeringens förslag ska skyddsdelen inte längre beaktas vid beräkningen av beloppet av den jämkade dagpenningen. Ändringen ska tillämpas när ansökningstiden börjar den 1 april 2024 eller därefter. I praktiken innebär ändringen att beloppet av den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen minskar.

Arbetsvillkoret sammanknytning med inkomsten och förlängning av arbetsvillkoret till 12 månader 

Enligt regeringens förslag skulle du för att uppfylla arbetsvillkoret behöva ha samlat på dig tolv månaders anställning under de 28 månader sedan den månad då du blev medlem i arbetslöshetskassan. 

En anställningsmånad är en kalendermånad under vilken du har fått minst 930 euro i lön (2023 års nivå). Arbetsmånader kan också räknas som halva månader om din lön under en kalendermånad var minst 465 euro men mindre än 930 euro. Eurobeloppen skulle justeras årligen med det nationella pensionsindexet. 

Ändringarna i arbetsvillkoret skulle gälla från och med 2.9.2024. Om ditt arbetsvillkor uppfylls före 2.9.2024, tillämpar vi de nuvarande bestämmelserna om uppfyllande av arbetsvillkoret och beräkning av den inkomstrelaterade dagpenningen.