Nya möjligheter att studera med inkomstrelaterat

Riksdagen har antagit en lagändring, genom vilken arbetssökande som fyllt 25 år, har möjlighet att studera kortvarigt utan att gå miste om arbetslöshetsförmånen. Avsikten var att lagändringen skulle träda i kraft redan 1.8.2018. Nu har ärendet framskridit och lagen träder i kraft vid årsskiftet.

Lagändringen utvidgar studiemöjligheterna för en arbetslös

Utgångspunkten är att studier hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.Redan i dag har man kunnat studera i bisyssla med inkomstrelaterat, om studierna har varit ett ändamålsenligt medel för att förbättra yrkesskickligheten och möjligheterna att få eller bevara en arbetsplats. Bedömningen av dessa har gjorts av TE-byrån och bland urvalet medel har funnits till exempel frivilliga studier med stöd av arbetsförmån.

Gneom lagändringen ska förutsättningarna för att stödja studier tolkas omfattande. Om de planerade studierna varar högst sex månader, skulle TE-byrån inte alls bedöma den arbetssökandes individuella utbildningsbehov eller studiernas ändamålsenlighet. I praktiken kan man alltså själv mycket fritt välja, vad man vill studera.

Tidigare var förutsättningen för studier med stöd även det att studierna var heltidsstudier. Kortvariga studier kan därtill vara att studierna  är en bisyssla. Det centrala är att den helhet som studierna utgör, varar högst sex månader. Avsikten är alltså inte att stödja nya studier som leder till en examen, utan att öppna en  väg för omskolning och för att slutföra studier som blivit på hälft.

Med avvikelse från andra stödformer har den arbetslösa under sådana kortvariga studier skyldighet att söka och ta emot heltidsarbete samt delta i sysselsättningsfrämjande service då sådan erbjuds för den arbetslösa. Enligt regeringens proposition som ansluter sig till lagändringen kunde kortvariga studier dock i enskilda fall beaktas vid prövningen av vilken service det är ändamålsenligt att erbjuda den arbetssökande.

Studier som varar i högst sex månader hindrar alltså inte i fortsättningen att en arbetslöshetsförmån betalas ut till en arbetssökande som fyllt 25 år. Man ska dock anmäla om studierna till TE-byrån, innan studierna börjar, så att TE-byrån kan lämna ett lämpligt utlåtande till arbetslöshetskassan.

Med avvikelse från sysselsättningsfrämjande service utbetalas inte under tiden för kortvariga studier vare sig en förhöjning av dagpenningen eller kostnadsersättningar.

Också aktivitetsmodellen har beaktats

I propositionen har man särskilt tagit hänsyn till att de kortvariga studierna uppfyller aktivitetsmodellens förutsättningar. I fortsättningen kan man med studier i bisyssla uppfylla aktivitetsmodellens förutsättningar. Dessutom nollställer andra heltidsstudier som varar över fem dagar granskningsperioden för aktiviteten och restituerar arbetslöshetsförmånen till fulla beloppet, om den redan har blivit sänkt.

Lagändringen är synnerligen välkommen. Den innefattar en efterlängtad förnyelse i den riktningen att arbetslöshetsförmånen i fortsättningen kan mera omfattande utnyttjas för att främja personens sysselsättning.