Regeringen beslutade om att slopa pensionsslussen

Regeringen har beslutat slopa tilläggsdagarna för arbetslöshetsskyddet. Ändringen träder i kraft successivt från och med 2023. Avsikten är att höja sysselsättningsgraden för 55 -åringar. Slopandet av pensionsslussen kan försämra utkomsten för dem som är över 55 år. Till pakethelheten hör även andra åtgärder.

Konsekvensen av den slopade pensionsslussen

 • Enligt regeringens riktlinje ska avvecklingen av pensionsslussen börja successivt från och med 2023.
 • Ändringen påverkar inte de redan beviljade tilläggsdagarna.
 • Ändringen inverkar inte på dem som är födda före år 1963.

 • Ändringen förkortar rätten till tilläggsdagar för dem som är födda 1963 och 1964.
 • De som är födda år 1965 och därefter får inte längre tilläggsdagar för grund- eller inkomstrelaterad dagpenning.

Tilläggsdagarna för inkomstrelaterad dagpenning

Enligt lagstiftningen av i dag kan en löntagare grund- eller inkomstrelaterade dagpenning betalas utan hinder av av maximitiden, tills sökanden blir pensionerad. Modellen har tryggat utkomsten för åldrade arbetstagare ända tills ålderspensionen börjar.

Med dessa regler har man alltså i praktiken skapat en så kallad pensionssluss. Samtidigt är finansieringen av tilläggsdagarna förknippad med en självriskavgift för arbetslöshetsskyddet, vilket i praktiken har ökat arbetsgivarens betalningsrisk då arbetstagarna blir äldre.

Arrangemanget gör det möjligt för arbetstagaren att lämna arbetslivet före pensionsåldern och samtidigt sporrar det arbetsgivarna till att erbjuda en avgång för arbetstagare som åldras. En tråkig biverkan har även varit det, att tröskeln för att anställa en arbetssökande som nalkas pensionsåldern har kunnat bli högre. Strukturen har lett till att sysselsättningsgraden för äldre i Finland är dålig. Detta kommer på ett tråkigt sätt till synes även i YTK:s medlemskår, där sysselsättningsgraden för dem som närmar sig pensionsåldern är mera än dubbel med hänsyn till medeltalet.

Avvecklingen av pensionsslussen

Regeringen har dragit upp riktlinjen att möjligheten att få tilläggsdagar i arbetslöshetsskyddet slopas. Ändringen kommer successivt i kraft från och med 2023 på så sätt, att den nedre åldersgränsen för tilläggsdagarna höjs med ett år för varje åldersklass som är född 1963 och därefter. Möjligheten till tilläggsdagar slopas helt och hållet för dem som är födda år 1965 och därefter.

I detta nu är rätten till tilläggsdagar möjlig, om

 • Du är född år 1955 eller 1956 och du har fyllt 60 år, innan maximitiden går ut
 • Du är född åren1957–1960 och du har fyllt 61 år, innan maximitiden går ut
 • Du är född år 1961 eller därefter och du har fyllt 62 år, innan maximitiden går ut

Enligt regeringens anteckning i anslutning till riktlinjen, ska rätten till tilläggsdagar slopas från och med 2023 på följande sätt:

Rätten till tilläggsdagar är möjlig, om

 • Du är född år 1963 och du har fyllt 63 år, innan maximitiden går ut
 • Du är född år 1964 och du har fyllt 64 år, innan maximitiden går ut

Det finns inte någon rätt till tilläggsdagar, om

 • Du är född år 1965 eller därefter

Detaljerna för hur tilläggsdagarna avvecklas klarnar under lagstiftningsarbetet senare, då lagen om saken senare bereds under trepartssamarbete. Saken påverkas också av om det bli förändringar för tiden med maximiutbetalning.​​​​​​​

Omställningsskydd, lönesubvention och andra detaljer

Som motvikt till att tilläggsdagarna avvecklas drar regering upp riktlinjer för flera andra sysselsättningsåtgärder, genom vilka sysselsättningen för sådana som fyllt 55 år ska stödjas.

Utöver det nuvarande omställningsskyddet skapas ett nytt paket för omställningsskydd. I detta paket för omställningsskyddet finansieras för alla som är över 55 år, och vilka har varit över 65 år anställda hos samma arbetsgivare en 2 månaders utbildning och en uppsägningsersättning för 1 månad, vilken inte uppskjuter begynnelsetidpunkten för arbetslöshetsdagpenningen. Dessutom förlängs sysselsättningsledigheten hos det nuvarande omställningsskyddet.

Det nya omställningsskyddet ska träda i kraft successivt från och med år 2023. Arbetsgivarna skulle delta i finansieringen av omställningsskyddet på så sätt att den nuvarande självriskavgiften  och den nya avgiften för omställningsskyddet ska beaktas i arrangemanget.

De långtidsarbetslösa som fyllt 55 år skulle från och med 1.1.2023 ha rätt till en lönesubvention i tio månader. Samtidigt skulle även maximiavdraget för arbetsinkomstavdraget höjas.

I fråga om TE-servicen stöds sysselsättningen för äldre från och med 1.1.2023 på så sätt, att sysselsättningsledigheten för omställningsskyddet i fortsättningen kunde utnyttjas även för att göra en kartläggning av kompetens och arbetsförmåga samt för att börja med en utbildning för omställningsskyddet. Vidare skulle en sysselsättning på nytt påskyndas  för en uppsagd arbetstagare på så sätt att anmälan som arbetssökande, kartläggningen av kompetens och arbetsförmåga samt sysselsättningsplanen skulle utarbetas redan under uppsägningstiden.

Man strävar efter att förstärka sysselsättningen även på så sätt att de som fyllt 55 år och som varit längre anställda hos samma arbetsgivare har, om de så önskar, en förstärkt möjlighet till deltidsarbete. Enligt den nuvarande lagstiftningen är omvandlingen frivilligt till deltidsarbete ett hinder för att jämkad arbetslöshetsförmån kan utbetalas. I lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska dock inte göras ändringar. Däremot ska förändringen genomföras genom att utveckla arbetstids- och arbetsavtalslagen.

Därtill ska det främjas att orka i arbetet genom att revidera arbetarskyddslagstiftningen  samt genom att verkställa framställningar som lämnas av rehabiliteringskommittén.

Förändringarnas ikraftträdande

I enlighet med riktlinjen ska förändringarna träda i kraft 1.1.2023. Ändringarna i lagarna bereds som trepartssamarbete.