Regeringen har dragit upp riktlinjerna för arbetsvillkoret i euro

Regeringen har beslutat om åtgärder för att främja sysselsättningen, bland vika den mest betydande ändringen är att ange arbetsvillkoret i euro. Vidare beslutade regeringen, att ersättningarna för upphovsrätt inte i fortsättningen ska påverka utkomststödet för arbetslösa. Även villkoren för frivilliga studier som sker med en arbetslöshetsförmån ändras. Måltidtabellen är stram fram till början av nästa år, men propositioner till lag har ännu inte avlåtits.

Arbetsvillkoret i euro

En övergång till euro innebär det att grunden för arbetsvillkoret vore de förvärvade eurona, och ej arbetstiden, liksom i dag. Även i framtiden förutsätts det att vara i arbete, men denna arbetstid fastställs med hjälp av euro.

Enligt gällande lag insamlas arbetsvillkoret enligt de utförda arbetstimmarna. För att komma till den inkomstrelaterade förmånen ska du ha varit i lönearbete i minst 26 veckor (c. 6 mån.) under 28 månader som föregår arbetslösheten. Härvid beaktas ett arbete, där din arbetstid har varit minst 18 timmar i en kalendervecka och att din lön har varit minst enligt kollektivavtalet.

Genom den föreslagna övergången till euro skulle det för dig uppstå en rätt till dagpenning, då det krävda arbetsvillkoret är ungefär en tid på sex veckor. Arbetsvillkoret skulle under månaden insamlas varje månad, under vilken det till dig ska betalas 844 euro i lön (nivån år 2021). Vidare kunde arbetsvillkoret också insamlas i perioder på en 0,5 månad.

Hur skulle den föreslagna övergången till euro påverka den inkomstrelaterade dagpenningen?

I huvudsak påverkar den föreslagna övergången till euro inte den inkomstrelaterade dagpenningens belopp. Däremot kan nivån för utkomstskyddet  gå ned för dem som utför deltidsarbete. Detta beror på att arbetsvillkoret kan uppfyllas med en mindre arbetsmängd och lön än förut och då blir även dagpenningens belopp mindre. Lagändringens mer exakta detaljer och effekter bestäms dock först när lagberedningen framskrider.

Då du är i arbete på heltid och du inte har frånvarotider utan lön, och din lön överskrider den nya lönegränsen (844 / mån. på nivån år 2021), skulle ingenting förändras  när du blir helt arbetslös eller permitterad. Din inkomstrelaterade dagpenning skulle beräknas enligt lönen för de sex månader som föregår arbetslösheten.

Om du utför ströjobb eller deltidsarbete, skulle den huvudsakliga orsaken till den inkomstrelaterade dagpenningen i fortsättningen vara beroende av den lön som du förvärvar i månaden. Då du arbetar under 18 timmar i månaden, skulle den huvudsakliga orsaken till att få inkomstrelaterad dagpenning kunna bli lättare, om du förtjänar över inkomstgränsen 844 e/mån. per månad.

Enligt lagen kan arbetsvillkoret insamlas även i perioden på en halv månad, ifall det inte finns jämnfördelat med arbete under varje vecka i månaden. Om din lön är liten, kräver det mera arbete för att samla in arbetsvillkoret än igen i ett arbete med bättre lön. Också dagpenningens belopp blir mindre. Vid den planerade inkomstgränsen skulle det inte alls insamlas en förtjänstdel.​​​​​

Förändringar även i att förena studier och utkomstskydd

Enligt regeringens sysselsättningspaket skulle i framtiden de, som frivilligt arbetar med en arbetslöshetsförmån, omfattas av skyldigheten att söka arbetsplats. Skyldigheten att söka arbete skulle dock inte beröra dem som saknar yrkesfärdigheter.

Vidare ska syftet vid lagberedningen vara att bringa reda i att sammanjämka studier i bisyssla och en arbetslöshetsförmån och möjliggöra det mer omfattande att studera och och utveckla det egna kunnandet vid sidan av arbetssökandet utan att mista arbetslöshetsförmånen. Ändringen skulle gälla studier som huvudsakligen är möjliga att göra vid sidan om arbetet, och för vilka utgångspunkten således inte heller utgör ett hinder för att ta emot ett heltidsarbete.