Regeringens proposition om att göra utkomstskyddet för arbetslösa smidigare

Regeringen har föreslagit en lag om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för att underlätta den anhopning av ansökningar som orsakas av coronaepidemin. Propositionen är ännu inte antagen, varför ändringarna ännu ej har trätt i kraft.

Regeringen har föreslagit en temporär lag  (RP61/2020), med vars hjälp man ska underlätta anhopningen av ansökningar på grund av coronaepidemin. Avsikten är att genom förslaget göra följande ändringar:

  1. Vid jämkning används tillfälligt inte vare sig en särskild jämkningsperiod eller beräknad arbetsinkomst.
  2. Vid jämkning av inkomst av företagsverksamhet kan inkomsterna beaktas på basis av företagarens egen anmälan.
  3. På arbetsmarknadsstöd tillämpas tillfälligt inte behovsprövning.
  4. På arbetsmarknadsstöd tillämpas tillfälligt inte uppdelning av arbetsparknadsstödet.
  5. Arbetslöshetsförmån kan utbetalas totalt för högst sex månader utan beslut.

Genom propositionen löser man inte problemet med  anhopade ansökningar

Permitteringarna på grund av coronaepidemin har femtonfaldigt ökat antalet ansökningar om dagpenning. Detta har lett till en anhopning av ansökningar och i takt därmed blir handläggningstiderna längre. Regeringen har nu föreslagit en tillfällig lag, med vars hjälp man strävar efter att göra verkställigheten av utkomstskyddet för arbertslösa lättare.

Det har visat sig att det finns endast lite möjligheter att bygga förändringar i behandlingen av arbetslöshetsförmånerna inom en så kort tidtabell, vilka skulle lösa det akuta problemet för  behandlingen av ansökningarna. De nu föreslagna ändringarna är nyttiga, men i deras skala löser effekten av dem inte  helhetssituationen.

Som en lösning på anhopningen av ansökningar har man föreslagit en så kallad förskottsbetalning, vilket innebär att utbetalarna av arbetslöshetsförmånen kan betala ut dagpenning utan beslut. Tanken bakom detta är den, att då man inte hinner avgöra en ansökan inom den tid som lagen utsätter, betalas först en dagpenning till storleken av  grunddagpenningen ut på lättare grunder. När rusningen ger med sig,  kan man återkomma till saken  och betala ut resten av den inkomstrelaterade dagpenninge till sökanden jämte beslut. I praktiken skulle alltså sökanden  trots anhopningen få pengar till ett visst belopp och resten sedan senare.

En förskottsbetalning har det funnits i lagen redan i mer än tio år, så någon ny lösning är det ej. Det medför för den som betalar ut förmånen ett dubbelt arbete och i sin helhet gör det behandlingen av dagpenningsärendena långsammare. Tidigare har en förskottsbetalning kunnat vara utbetald för högst två månader. Genom den temporära ändringen nu har detta ändrats till ett halvt år. Detta således för att utbetalaren ska ha tillräckligt med tid för att hantera anhopningen av ansökningar.

De föreslagna ändringarna är bra och de hjälper i viss mån. I inledningsskedet med en anhopning av ansökningar kommer handläggningstiderna ändå att bli längre och en lättnad får man först, då den nya resursen, det vill säga de nya handläggarna, kommer upp i varv.