Ställningen för företagarnas familjemedlemmar blir bättre 

Den 1 juli 2019 träder en lagändring i kraft, vilken förbättrar ställningen för företagarnas familjemedlemmar inom utkomstskyddet för arbetslösa. Genom ändringen är icke ägande familjemedlemmar till företagaren, vilka arbetar inom företaget i regel löntagare då lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas.

Enligt gällande lag om utkomstskydd för arbetslösa kan en familjemedlem till företagaren, vilken arbetar inom företaget vara en företagare, fastän personen själv inte alls skulle ha ägande eller bestämmanderätt i företaget. Detta avviker i någon mån från pensionslagarnas definitioner. Följden har varit ett felaktigt försäkrande inom utkomstskyddet, varvid företagarnas familjemedlemmar har blivit utanför utkomstskyddet för arbetslösa.

Med familjemedlem avses en make till den person som arbetar i företaget och en person som är släkt med den person som arbetar i företaget i direkt uppstigande eller nedstigande led och som bor med personen i samma hushåll.

Genom lagändringen har företagarens familjemedlemmar möjlighet till löntagarnas utkomstskydd för arbetslösa. Förutsättningen är att personen ansluter sig till löntagarnas arbetslöshetskassa, liksom som medlem i YTK. Om företagarens familjemedlem inte redan är medlem i en löntagarkassa, lönar det sig alltså att genast ansluta sig 1.7. Om man redan är en medlem i en företagarkassa, lönar det sig att byta ut medlemskapet i en löntagarkassa genast 1.7. Arbetsvillkoret i företagarkassan går inte förlorat, om man ansluter sig till den nya kassan inom en månad  från det att man utträtt ur den tidigare kassan.

Fastän företagarens icke ägande familjemedlem i fortsättningen är en normal löntagare, har det i arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenningen gjorts ett undantag som gäller den här gruppen. Det är 52 kalenderveckor, dvs. två gånger längre än för andra löntagare, för vilka arbetsvillkorets längd är 26 kalenderveckor.

Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2019 och den tillämpas på arbete som sker efter att lagen trätt i kraft.

Lagändringen gäller inte för personer med ens ett litet ägande i bolaget. Då är man alltjämt en företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa.  Ändringen gäller inte heller personer, som enligt företagarnas pensionslagar är företagare.