Studierna börjar – vad innebär det med tanke på utkomstskyddet?

I takt med hösten börjar åter läroanstalterna fyllas med lärare och elever. Hos bägge grupperna är det nu aktuellt med utkomstskyddet. Många som utför undervisningsarbete har fått sommaren att gå med ett utkomstskydd för arbetslösa, vilket nu upphör när arbetena börjar. På elevsidan kan studierna börja med utkomstskydd för arbetslösa.

När arbetena börjar, är det inte något mycket besynnerligt som hör samman med det på utkomstskyddets sida. Det räcker då du i den sista ansökan anmäler att arbetena börjar. Om arbetena igen upphör när följande sommar börjar, kan du normalt fortsätta med att ansöka om förmånen. Det nya arbetsvillkoret har sannolikt blivit uppfyllt, varvid den maximala utbetalningstiden börjar om från början. Dagpenningen omräknas på nytt endast om det är över ett år från föregående granskning av dagpenningens nivå.

Ett utkomstskydd för arbetslösa som inriktar sig på studierna ger många alternativ. Om studierna är en bisyssla, det vill säga att de inte hindrar att man söker och tar emot ett heltidsarbete, kan dagpenning sökas normalt för studietiden. Utbetalningen av dagpenning förutsätter att TE-byrån har bedömt studierna som en bisyssla.

Om avsikten är att studera på heltid, lönar det sig att hos TE-byrån fråga om möjligheten att studera på egna villkor med stöd av arbetslöshetsförmån. TE-byrån kan bevilja en sådan rättighet, om de planerade studierna på ett ändamålsenligt sätt stöder en att bli sysselsatt

Om man avser att studera kortvarigt eller under 6 månader, kan man också om det avtala med TE-byrån. Då finns det till exempel en möjlighet att slutföra en ofullbordad examen eller skaffa sig annan komplettering. Sådana studier utgör inte ett hinder för att betala dagpenning, även om man t.o.m. skulle studera på heltid.

Genom TE-byrån kan man också höra sig för om olika slags arbetskraftsutbildningar. De kan till exempel vara olika slag av kurser som kompletterar kompetensen. Under tiden för arbetskraftsutbildningen kan dagpenning betalas och eventuellt också kostnadsersättning.

Mera om studiernas inverkan på arbetslöshetsdagpenningen kan du läsa i vår webbtjänst.