Sympatistrejker och inkomstrelaterad dagpenning

Medan strejken för Postens anställda varar, har månget fackförbund meddelat om sympatistrejker. Om orsaken till att ditt arbete hindras är en sådan arbetsstridsåtgärd, som inte står i beroendeförhållande till dina anställningsvillkor eller arbetsförhållanden, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss för tiden för hindret.

Om ditt arbete hindras av en sådan arbetsstridsåtgärd som inte har ett beroendeförhållande till dina anställningsvillkor eller arbetsförhållanden, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss. I dessa situationer kan arbetstagaren dock ha rätt till lön som betalas av arbetsgivaren för högst 7 dagar. Arbetstagaren och arbetsgivaren har kunnat avtala även om en kortare lönebetalning än för 7 dagar. För tiden, för vilken arbetsgivaren betalar lön, föreligger inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. 

Om ditt arbete förhindras, anmäl dig som arbetssökande hos TE-byrån. Tag med dig arbetsgivarens intyg över, för hur lång tid du har rätt att få lön av arbetsgivaren. 

Då arbetsgivarens skyldighet att betala lön upphör och de övriga förutsättningarna för att betala inkomstrelaterad dagpenning uppfylls och det inte heller finns några hinder, kan vi efter ansökan betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig för tiden för hindret. Självrisktid utsätts inte härvidlag, eftersom arbetslösheten är beroende på grund av en sådan arbetskampåtgärd som inte står i avhängighetsförhållande till dina anställningsvillkor. På så sätt kan din dagpenningsperiod börja genast efter att arbetsgivarens skyldighet att betala lön har upphört.