Tilläggsdagarnas åldersgränser förändras

Några förändringar i rätten till tilläggsdagar är på kommande (RP83/2019). Genom ändringarna harmoniseras utkomstskyddet för arbetslösa och pensionsskyddet bättre med varandra. Lagstiftningen träder i kraft 1.1.2020 då den förverkligas.

När du närmar dig pensionsåldern, kan vi betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig utan hinder av maximitiden, ända tills du blir pensionerad. Rätten till dessa tilläggsdagar är beroende av bl.a. ditt födelseår och av hur gammal du är, då tiden för den maximala utbetalningstiden går ut. I detta nu är rätten till tilläggsdagar denna:

  • du är född  år 1950, 1951, 1952, 1953 eller 1954 och du har fyllt 59 år innan maximitiden går ut
  • du är född år 1955 eller 1956 och du har fyllt 60 år innan maximitiden går ut
  • du är född år 1957 eller därefter och du har fyllt 61 år  innan maximitiden går ut

Lagändringen följer med hur tiden går och därför utelämnas omnämnandet av dem som är födda åren 1950–1954  och samtidigt tillfogas i paragrafen följande åldersklass. I fortsättningen är rätten till tilläggsdagar denna:

  1. du är född år 1955 eller 1956 och du har fyllt 60 år innan maximitiden går ut
  2. du är född åren 1957–1960 och du har fyllt 61 år innan maximitiden går ut
  3. du är född år 1961 eller därefter och du har fyllt 62 år innan maximitiden går ut

Övre gränsen för utkomstskyddet för arbetslösa stiger

I samband med ändringen av tilläggsdagarna ändras också den övre gränsen för att betala ut inkomstrelaterad dagpenning på så sätt att inkomstrelaterad dagpenning betalas ut till en arbetssökande, som är född år 1965 eller därefter, högst till utgången av den kalendermånad, under vilken han eller hon uppfyller den lägsta ålderspension som avses i lagen om pension för arbetstagare.

Ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa följer här höjningen av den lägsta åldern för ålderspension. Avsikten är att förhindra en situation, då rätten till dagpenning upphör, innan rätten till ålderspension börjar.

Ändringen är en liten utmaning för rådgivningen, då den övre åldersgränsen i fortsättningen är beroende av en persons födelseår och av pensionslagen. Den kan alltså inte direkt utläsas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.