Tillfälliga undantag i utkomstskydd för arbetslösa upphör

Coronaepidemin medförde många tillfälliga ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Vissa av dessa förändringar har redan upphört tidigare och i slutet av november upphör undantagen för skyddsdel, rörlighetsunderstöd och jämkning av företagsinkomster.

Skyddsdel

Före den temporära lagändringen var skyddsdelen 300 euro per månad. Så mycket kan man tjäna när man är arbetslös, utan att det påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen. Undantagsvis har skyddsdelen under coronaepidemin varit 500 euro per månad. Detta undantag upphör 30.11.2021.

Undantaget upphör så att skyddsdelen på 500 euro används på ansökningsperiod som börjar senast 30.11.2021. Den förhöjda skyddsdelen används alltså fortfarande i december om ansökningsperioden har börjat i november. Om ansökningsperioden börjar i december används skyddsdelen på 300 euro.

Arbete som redan utförts i november kan omfattas av skyddsdelen på 300 euro. Inkomstrelaterad dagpenning söks alltid retroaktivt, och jämkningen beaktar i regel lön enligt utbetalningsdagen. När du exempelvis i januari ansöker om dagpenning för december, beaktas i ansökan för december lönen som betalas ut under den perioden. Om lönen har intjänats i november, men betalats i december kan en situation uppkomma då man vid jämkning i december använder skyddsdelen på 300 euro på löneutbetalning för arbete som utförts i november.

Rörlighetsunderstöd

Enligt undantagslagen har du kunnat få rörlighetsunderstöd på grund av pendling över två timmar till heltidsarbete som påbörjats som arbetslös. Denna tillämpning upphör så att undantaget används om anställningsförhållandet börjar senast 30.11.2021.

Därefter är tidskravet för arbetsresa för rörlighetsunderstöd tre timmar i heltidsarbete. Om anställningsförhållandet alltså börjar 1.12.2021 eller senare är villkoret för arbetsresa tre timmar.

Jämkning av företagsinkomster

Undantagsvis har vi kunnat jämka företagsinkomsterna enligt den sökandes anmälan. De anmälda inkomstuppgifterna har inte behövt kontrolleras i efterhand. Undantaget upphör och gäller ansökningsperioder som börjar senast 30.11.2021.

Undantaget upphör alltså så att sökandens anmälan fortfarande är tillräcklig för ansökningsperiod som börjar senast 30.11.2021. Undantaget används alltså fortfarande i december om ansökningsperioden har börjat i november. Om ansökningsperioden börjar i december återgår vi till den tidigare, där förvärvsinkomsten från företagsverksamhet i första hand fastställs enligt verkställd beskattning.

Möjlighet för företagare att få arbetsmarknadsstöd

Företagare har undantagsvis kunnat få arbetsmarknadsstöd under mindre strikta villkor än vanligt. Tillämpningen av dessa upphör också 30.11.2021.

Några undantag fortsätter att gälla

Undantaget som gäller förskottsbetalning och särskild jämkningsperiod har föreslagits förlängas även efter november t.o.m. 31.12.2022.

Förskottsbetalning innebär att inkomstrelaterad dagpenning undantagsvis kan betalas ut utan beslut. Betydelsen av denna praxis har varit liten och sökande har inte haft någon större användning av den.

Den särskilda jämkningsperioden påverkar hur inkomster från deltidsarbete beaktas. När den särskilda jämkningsperioden inte används är handläggningen av en ansökan om dagpenning som innehåller deltidsarbete enklare. Nackdelen med att fortsätta detta undantag i lagen är att det inte är helt förenligt med deltidspermittering.

TE-byrån undersöker inte om den permitterades studier är på heltid eller deltid. Detta undantag upphör vid årsskiftet 31.12.2021.