Tron är starkast på ett bättre arbetsläge inom byggnadsbranschen och för personer under 35 år

I slutet av januari mätte vi igen läget för våra medlemmars arbete och ekonomi, stämningarna och bedömningarna av framtiden med enkäten Medlemspulsen. Enkätrundan genomfördes 15.-27.1.2021 och vi fick in rejält över 14 000 svar, och det tackar vi för!

Resultaten visar att optimismen spirar efter den svåra och osäkra coronavåren och inom många av de branscher som lidit av epidemin. På samma områden fruktar ändå många för att arbetsläget fortfarande ska försämras, vilket vittnar om att osäkerheten fortsätter bland annat på grund av de nya muteringarna av viruset.  

De som arbetar inom byggbranschen samt yrkesarbetarna inom turism-, inkvarterings- och restaurangbranschen tror starkare än de andra som svarat +på att arbetssituationen ska bli bättre under de kommande 1–6 månaderna. Starkast är tilltron på den närmaste framtiden inom byggbranschen, där 29 % av dem som svarade tror på att arbetssituationen ska förbättras de närmaste månaderna och endast 9 % tror på att den blir sämre. 

Inom turism-, inkvarterings- och restaurangbranschen är tron på den gynnsamma utvecklingen nästan lika hög (27 %), men en aning med delad: 12 % av dem som arbetar i branschen och som svarat tror att läget försämras. Av dem som arbetar inom kultur, konst och underhållning tror 23 % på en gynnsam och 13 % på en försämrad utveckling i arbetssituationen. Både inom MaRa -branschen och kulturen finns det alltså en tro på framtiden, men den är betydligt mera delad än i jämförelse med byggbranschen. Detta torde förklaras åtminstone av det sega corona-läget, som förlänger de begränsningsåtgärder som i synnerhet träffar dessa områden.

Mest tro på framtiden finns det hos dem som befinner sig i en annorlunda arbetsmarknadsposition bland de helt och hållet permitterade, av vilka hela 48 % tror på att den egna arbetssituationen ska bli bättre och endast 10 % tror att den blir sämre. A de partiellt permitterade tror 32 % och 37 % av de arbetslösa tror att arbetssituationen ska förbättras. Ställningen för dem som är i heltidsarbete är mest stabil; av dem tror den absoluta majoriteten, 82 %, på att arbetssituationen ska kvarstå som den samma. 

Tron på att den egna arbetssituationen ska bli bättre är starkast hos personer under 35 år och svagast bland dem som är över 55 år. Yrkesställningen påverkar inte betydligt framtidstron, men bland de lågutbildade är fruktan, för att arbetssituationen ska försvåras, större än bland andra.