Upphävande av jämkade upphovsrättsersättningar

Upphovsrättsersättningar påverkar inte längre storleken på den jämkade dagpenningen. Förordningen träder i kraft 1.1.2023.

De förvärvsinkomster som jämkas i utkomstskyddet för arbetslösa omfattar inte längre ersättning för överlåtelse av rättigheter till upphovsrättsligt skyddade litterära eller konstnärliga verk eller för användning av ett verk, och inte heller ersättning för överlåtelse av upphovsrättens närstående rättigheter eller ersättning som betalats för användning av ett föremål som skyddas av närstående rättigheter. Förordningen gäller upphovsrättsersättningar som betalas ut till den som ansöker om arbetslöshetsförmåner från och med 1.1.2023. Andra ersättningar som grundar sig på immateriella rättigheter beaktas även i fortsättningen som förvärvsinkomster vid jämkning av dagpenningen.

Tidigare kan upphovsrättsersättningar ha påverkat jämkningen av dagpenning under en mycket lång tid. I allmänhet betalas ersättningarna ut ungefär två gånger per år, i vilket fall de fördelas för att påverka jämkningen av dagpenning under så många månader som de har betalats ut. Syftet med ändringen är att förbättra rätten till arbetslöshetsförmånen för dem som får upphovsrättsersättning. Reformen skulle också kunna något påskynda behandlingen av ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning.