Uppsägningslagen mildrar karenserna

Regeringen har avlåtit en proposition om ändringar av uppsägningsgrunderna. Samtidigt framställs att de utsatta tiderna utan ersättning, dvs. karenserna enligt lagen om utkomsskydd för arbetslösa ska ändras.

Under höstens lopp har i riket förts en upprörd diskussion om lagstiftningen som hänför sig till uppsägning. Regeringens mål har varit att sänka tröskeln för sysselsättning genom att göra regleringen lättare i anslutning till uppsägningssituationer sålunda att företagets storlek bättre kunde beaktas. Regeringen har nu avlåtit en proposition i saken.

Med propositionen ändras arbetsavtalslagen och lagen om utkomstskydd för arbetslösa.  I fråga om arbetsavtalslagen gäller ändringen uppsägningsgrunderna, som hänför sig till arbetstagarens person, på så sätt att företagets storlek bättre än tidigare beaktas, då man bedömer hur saklig och vägande uppsägningsgrunden är.

Vad lagen om utkomstskydd för arbetslösa anbelangar ändras den utsatta tiden utan ersättning sålunda att då  anställningsförhållandet avslutas beroende på personen själv, ska karensen i fortsättningen vara 60 dagar. Nuförtiden är den 90 dagar.

Ändringen kan betraktas som motiverad. När reglerna i anslutning till uppsägning blir lättare, är det rimligt att samtidigt också mildra de påföljder som hör samman med utkomstskyddet. Ändringen verkställs dessutom på så sätt att den lättare karensen inte berör endast sådana vilkas anställningsförhållande hänför sig till företagets storlek. Ändringen gäller alltså för alla vilkas anställningsförhållande sägs upp av personliga orsaker..

Genom propositionen blir det såtillvida en intressant situation i lagen om utkomstskydd för arbetslösa att karensen är 90 dagar, om man själv lämnar anställningen, men 60 dagar, om man själv orsakar att anställningsförhållandet upphör, dvs. sägs upp av arbetsgivaren. Tiden får utvisa om detta medför problem i praktiken.