Vad ska jag göra, om jag blir permitterad på grund av en pandemi orsakad av corona -virus?

Världshälsoorganisationen WHO har förklarat corona -virusepidemin som en pandemi. I olika länder har tagits i bruk ett omfattande urval av åtgärder för att göra utvecklingen till en pandemi långsammare. Dessa åtgärder påverkar direkt och indirekt den ekonomiska verksamheten. En retarderande ekonomi leder för sin del till permitteringar och till att människor blir mer arbetslösa. I dessa situationer är arbetslöshetsförmånen det primära stödet för utkomsten.

Snabbinstruktion i en permitteringssituation

  1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån (Arbetskrafts- och näringsbyrån).
  2. Gör den första ansökan i OmaYTK, när permitteringen har varat i minst två veckor.  OmaYTK ger råd för att fylla i ansökan.
  3. Ansök om dagpenning senast inom tre månader från permitteringens början.
  4. Om du önskar få råd, så hittar du sådana täckande på våra webbsidor och du kan även utnyttja chatten. Du kan också fråga om råd via  OmaYTK eller ringa upp vår kundrådgivning. Vi har förutsett rusning till dessa kanaler, och därför lönar det sig att i första hand kolla webbsidorna och chatten.
  5. Mer information om permittering på våra webbsidor.

Om du själv insjuknar

Om du själv blir sjuk, följ de rutiner som avtalats på din arbetsplats. En kort sjukfrånvaro går genom en egen anmälan eller med sjukledighet som ordinerats av en läkare. I arbetsavtalslagen har stadgats om rätt till lön för sjukdomstid. Du kan läsa mera om det på YTK-Föreningens sidor. Om sjukdomen drar ut på tiden, kan du ansöka om sjukdagpenning hos Fpa.

Om du mottar inkomstrelaterad dagpenning för tiden för permitteringen och insjuknar, fortsätt att söka dagpenning normalt. Ett kortvarigt insjuknande inverkar inte på din rätt att erhålla arbetslöshetsersättning. Om sjukdomen varar över 10 dagar, anteckna för kännedom i ansökan om dagpenning att du har varit sjuk och att du ansöker om sjukdagpenning från Fpa.

Om insjuknandet är så allvarligt att du blir intagen på sjukhus eller i någon annan anstaltsvård, så uppge det i ansökan. När du befinner dig i institutionsvård, står du inte till arbetsmarknadens förfogande enligt lagen. För en sådan tid har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Läs mera om inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen då du blivit sjuk.

Om du är förhindrad att arbeta på grund av något annat insjuknande

En pandemi som orsakats av coronavirus kan leda till att du är förhindrad att arbeta, även om du inte själv är sjuk. I dessa situationer har din arbetsgivare skyldighet att betala lön normalt för en tid på 14 dagar. Om arbetet även därefter är förhindrat, kan du  ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss. TE-byrån ger kassan ett bindande utlåtande  om en orsak som ska jämföras med permittering.

Dagpenning vid smittosam sjukdom och inkomstrelaterad dagpenning

Det finns ännu särskilt en dagpenning vid smittsam sjukdom, som du kan söka hos Fpa, om du har förordnats att bli borta från ditt arbete för att hindra en smittosam sjukdom från att sprida sig.

Eden av Fpa utbetalade dagpenningen vid smittosam sjukdom hindrar inte att inkomstrelaterad dagpenning betalas ut, men den minskar den inkomstrelaterade dagpenning som ska betalas ut. Om du har arbetat på deltid, kan du ansöka om jämkad inkomstrelaterad dagpenning, även om du skulle få dagpenning vid smittosam sjukdom till den del som det medfört inkomstbortfall för deltidsarbetet. I dessa situationer grundar sig utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning på de inkomster som erhållits av deltidsarbetet och inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut nedsatt med dagpenningen vid smittosam sjukdom.