Våra medlemmar är nöjda

Petja Eklund, utkomstskyddsexpert

Trots anhopningarna på våren och sommaren har våra medlemmar varit nöjda med den betjäning de fått. Det här framgår av de omfattande medlemsenkäterna. Den förfrågan vi gjorde i maj-juni besvarades av 21.715 och förfrågan som gjordes i augusti besvarades av 8190.

Coronavåren kom med ett jordskred av ansökningar

På grund av coronakrisen fick vi ett rekordantal ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning. Fram till september månad i år har det kommit in 556 318 ansökningar, medan det under hela fjolåret kom in 317 304 ansökningar.

I begynnelseskedet av coronakrisen kom det också in ansökningar i rekordtakt. Till exempel vid mitten av april under vecka 16 kom det in  första ansökningar 1 500 procent mera än under året innan vid samma tid. 

Vi började redan i början av mars bereda oss på det värsta, men i praktiken var det inte möjligt att höja beredskapen i samma takt som permitteringarna och uppsägningarna framskred. Följden var det, för vilket vi i mars varnade beslutsfattarna; behandlingen av ansökningarna stockade sig och utbetalningen av dagpenningarna fördröjdes.

Nu är anhopningarna åtgärdade och pengarna rör sig snabbt

För att råda bot på på anhopningarna anställde vi över 100 arbetstagare, vi tog i bruk robotik samt nya arbetssätt. Genom dem har handläggningstiderna för ansökningarna redan i augusti återgått till den lagstadgade behandlingstiden på 30 dagar. I början av september var handläggningstiderna  1-1,5 vecka.

Som en del av medlemspulsen frågade vi våra medlemmar, hur vi lyckades i coronakrisen. Alla delområden av vår verksamhet tilldelades goda skolvitsord, Tjänsten OmaYTK, via vilken ansökningarna görs, fick vitsordet 8,9. Också medlemskommunikationen och -informationen fick samma vitsord 8,9. Vår tjänstvillighet bedömdes med vitsordet 8,8 och webbsidorna med 8,7. Trots stockningarna tidvis fick kundbetjäningens anträffbarhet vitsordet 8,4 och hur verksamheten löpte, vitsordet 8,3.

Rusningen på grund av coronakrisen orsakade att till exempel bara drygt hälften av de permitterade upplevde betjäningen som snabb. Trots rusningen upplevde 77 procent av de permitterade och 82 procent av de arbetslösa att vår kundbetjäning var vänlig. Medlemmarnas tillfredsställelse kommer till synes i att medlemmarna förbinder sig. 90 procent av dem som svarade avser att stanna kvar som våra medlemmar och 82 procent upplever att de fått valuta för pengarn för  sin medlemsavgift. Hos oss är klienten i fokus och detta kommer till synes i att 78 % upplever att vi bryr oss.

 Medlemmarna bedömer det som att vi lyckats, mitt inne i coronakrisen

Resultaten i medlemspulsen i augusti gick i samma riktning som i den enkät som genomförts tidigare i maj-juni, och som besvarades av inemot 22 000 medlemmar. Redan då upplevde75 procent av dem som svarade, att YTK:s betjäning är snabb. För att söka och få dagpenningarna, tilldelades medeltalet 8. Resultaten visar att våra medlemmar anser att vi har lyckats väl med att hantera coronakrisen.