Våren kommer med viktiga datum

Så här i början av året driver man ungdomarna till skolbänken med att de vid äventyr av att de annars förlora arbetslöshetsdagpenningen. För att bevara sin rätt till arbetslöshetsdagpenning ska var och en som är under 25 år och utan yrkesutbildning under våren söka till minst två utbildningar, vilkas grundfordringar han eller hon uppfyller, och vilka börjar på hösten och leder till en examen.

En ung person utan utbildning kan förlora sin arbetslöshetsdagpenning, om han eller hon

  • låter bli att söka studieplatser som börjar på hösten 2018,
  • genom sitt eget förfarande orsakar att inte bli vald till studieplatsen,
  • vägrar att ta emot studieplatsen eller låter bli att inleda studierna eller
  • avbryter sina studier.

Om en ung person förlorar sin rätt till dagpenning, återställs rätten till arbetslöshetsdagpenning senast då han eller hon fyller 25 år. Arbetslöshetsdagpenning kan betalas ut redan före det, om en ung person avlagt någon yrkesexamen eller om den unga personen i minst 21 kalenderveckor har varit i arbete som inräknas i arbetsvillkoret, deltagit i sysselsättningsfrämjande service, studerat på heltid eller sysselsatt sig i huvudsyssla som företagare eller i eget arbete.

Så här uppfyller du din ansökningsskyldighet:

  • Sök under våren eller sommaren – dock före 31.8.2018 – minst två studieplatser. Vid sidan om yrkesutbildning kan du ansöka om studiplats till exempel vid universitet eller yrkeshögskola. Om du har avlagt endast grundskola, kan du ansöka om studieplats även vid gymnasier som är avsedda för unga. Den studieplats som söks, ska vara sådan att du uppfyller grunderna för att bli antagen som studerande.
  • Den gemensamma ansökningen till yrkesutbildning och gymnasieutbildning är 20.2.–13.3.2018.
  • För högskolornas del söker man under den första ansökningstiden 9.1.—24.1.2018 till utbildningar på främmande språk, till utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildningarna för teaterarbete vid Tammerfors universitet samt till en del magisterantagningar.  Under den andra ansökningstiden 14.3.—28.3.2018 söker man till utbildningarna vid de andra yrkeshögskolorna och universiteten.
  • Om du får en kallelse till inträdesprov eller något annat antagningstillfälle, så bör du också delta i dem.
  • Om du får en studieplats, bör du ta emot den och inleda studierna.

Lycka till på den studieväg du valt!