Varför kan jag inte söka dagpenning på en gång för hela permitteringstiden?

Då tiotusentals personer ansöker kanske för första gången i livet om arbetslöshetsförmåner, ställs vi inför frågor som för oss är så självklara att vi inte tidigare har kunnat informera om dem i den omfattning och så klart som det behövs. Speciellt orsakar rutinerna för att ansöka om dagpenning funderingar.

När kan man alltså skicka den första ansökan?

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa görs en ansökan om dagpenning skriftligen. Mycket mera har saken inte definierats. Litet precisering finns i statsrådets förordning, som har utfärdats om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Enligt förordningen ”betalas den inkomstrelaterade dagpenningen från och med dagpenningperiodens begynnelse i efterskott för betalningsperioder om fyra veckor eller en månad, dock så, att den första betalningsperioden kan vara kortare än ovan nämnda period.”

I praktiken innebär detta att vi vägleder sökanden att ansöka på så sätt, att fyra veckor eller en månad uppfylls. Undantag är givetvis de situationer där arbetslösheten eller permitteringen upphör. I praktiken betyder förordningens innehåll även det att det är onödigt för sökanden att i förväg ansöka för den kommande tiden, eftersom vi i alla fall ändå kan betala endast för den tid som gått i efterskott. Och eftersom vi genom ansökan utreder omständigheter, som påverkar förmånsrätten, ska vi i varje fall även begära tilläggsutredning till en ansökan som gjorts i förväg, då var och en först efteråt känner till, vad som har skett.

Då den första betalningsperioden enligt förordningen kan vara kortare än fyra veckor elller en månad, innebär det att du kan skicka den första ansökningen redan, innan fyra veckor eller en månad har gått. Det finns dock inte någon lagstadgad gräns för när du i exakt rätt tid kan skicka den första ansökan om dagpenning. Hävdvunnen praxis är två veckor.

Två veckor är en bra tid, eftersom handläggningstiden för den första ansökan typiskt är en aning längre. När du sänder den första ansökan lite tidigare, får deu den första dagpenningen ungefär efter en månad  från att arbetslösheten eller permitteringen börjat.

Två veckor är även praktiskt, av den anledningen att det i början av arbetslöshetsdagpenningens period i regel sätts ut en självrisktid, som motsvarar fem fulla arbetsdagar, för vilka dagpenning inte kan betalas. Om du alltså skickar den första ansökan, innan självrisktiden har gått, får du ett negativt beslut på den första ansökningen. Detta medför onödigt arbete och kan fördröja utbetalningen av dina dagpenningar. Förvirring orsakas då av, att det nu under corona-epidemins tid undantagsparagrafer är i kraft, vilka tillåter att dagpenning kan betalas ut för tiden med självrisk, men det är en helt annan sak.

Vad är den första ansökan, och kan jag påskynda mina pengar genom att ansöka för en kortare tid?

Med den första ansökan avser vi den ansökan som du skickar, då arbetslösheten eller permitteringen börjar, och före det har du inte på en tid dagpenning. Ur behandlingens synvinkel sett är ”den första ansökan” en ansökan, utifrån vars uppgifter vi fattar ett avgörande om, huruvida förutsättningarna för att betala inkomstrelaterad dagpenning uppfylls och vilket beloppet för din fulla inkomstrelaterade dagpenning är.

Vi har flitigt gett rådet att göra den första ansökan, då det har gått två veckor från att permitteringen eller arbetslösheten börjat. I det har vi lyckats så bra att även de som har varit mottagare av dagpenning under tiden för deltidsarbete och vilka har blivit permitterade, har gjort ansökan efter två veckor från att permitteringen börjat. Det här är inte nödvändigt, eftersom det inte är fråga om en ”första ansökan”, utan om en normal förlängd ansökan, under vars tid det endast har skett någon förändring. Då fortsätter man i den normala ansökningsrytmen.

På grund av det stora antalet ansökningar har anhopningar skett i vår handläggning och man är tvungen att vänta längre än normalt på beslut om inkomstrelaterade dagpenningar. Det lönar sig inte för dig att göra en ansökan för en kortare tid, i hopp om att du ska få dina pengar snabbare. Normalt går en förlängd ansökan, där det inte finns förändringar, genast till utbetalning. Om det finns förändringar i ansökan, går den till kön för att behandlas och vi kontrollerar skilt för sig, vilka förändringar det har funnits. Utbetalningen fördröjs.

Varför kan jag inte ansöka om dagpenning på en gång för hela permitteringen?

Många socialförmåner och även exempelvis företagsstöd söks på så sätt att man med en ansökan ansöker om stödet för hela stödtiden. Med anledning härav har många förundrat sig över att man inte i förväg kan ansöka för hela permitteringstiden. Det är en förståelig tanke i synnerhet då man i förväg känner till hela permitteringstiden.

Utkomstskyddet för arbetslösa fungerar dock inte så här. Förmånen betalas alltid ut retroaktivt och det som skett under ansökningsperioden påverkar lätt rätten till förmån. Om man skulle kunna ansöka om förmåner i förväg, borde vi alltid ändå i efterhand kontrollera att det inte har funnits några förändringar. Det vill säga vi skulle alltid begära en ny ansökan för den tid som gått.

Även om man skulle känna till exempelvis den kommande permitteringsperioden i förväg, kan ingen veta, hur den kommer att utfalla i verkligheten. På motsvarande sätt är det också omöjligt att veta om de otaliga omständigheter, såsom exempelvis insjuknande, vilka kan påverka förmånsrätten.

Om det inte har funnits några förändringar, är det ändå tack och lov synnerligen lätt att ansöka om dagpenning. Visserligen ska man komma ihåg att göra det, men det kräver just inte tid eller besvär.

De tio budorden för att ansöka om dagpenning

  1. Anmäld dig hos TE-byrån som arbetssökande genast, när du blir permitterad eller uppsagd.
  2. Sök alltid dagpenning retroaktivt för den tid som gått. I den första ansökan för de två veckor som gått och i den förslängda ansökan för de fyra veckor som gått eller för en månad som gått.
  3. Dagpenning kan inte sökas i förväg för en tid som ska komma.
  4. Gör den första ansökan, när det har gått två veckor från att arbetslösheten eller permitteringen börjat. Ansök för två veckor som gått.
  5. Gör en förlängd ansökan, om arbetslösheten eller permitteringen fortgår, fastän den första ansökan ännu inte skulla ha blivit behandlad.
  6. Gör en förlängd ansökan tidigast efter fyra veckor eller en månad från den sista dagen i din första ansökan.
  7. Du får dina pengar snabbare, då du i den förlängda ansökan följer den ansökningsperiod som föreslås i OmaYTK.
  8. Gör den sista ansökan tidigast på den sista dagen av permitteringen eller arbetslösheten.
  9. Gör ansökan senast inom tre månader från den första dagen av ansökningsperioden.
  10. Keep calm. Om din ansökan saknar väsentliga bilagor kontaktar vi dig genast.

Petja Eklund, utkomstskyddsakkunnig