Vintern kommer och med den även lagändringar

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa träder från början av 2020 några ändringar i kraft. Dessutom börjar arbetslöshetskassorna vid årsskiftet använda inkomstregistret.

Så här går det

  • Aktivitetsmodellen upphävs och förs bort

  • Den inkomstrelaterade dagpenningen stiger med ett par euro

  • Rätten till tilläggsdagar uppdateras

  • Inkomstregistret anländer till arbetslöshetskassan

Aktivitetsmodellen upphävs

1.1.2020 träder en ändring av lagen om utkomstskydd för i kraft, varigenom en verksamhet som samlar in aktivitet, förutsatt av aktivitetsmodellen, inte längre följs upp och den utgör inte ett villkor för att betala ut arbetslöshetsförmån till fullt belopp.

Ikraftträdandet av lagändringen innebär att det inte längre görs en nedsättning i arbetslöshetsförmånen räknat från och med 1.1.2020. På motsvarande sätt återgår en nedsatt dagpenning åter till att vara full från och med 1.1.2020.

Slopandet av aktivitetsmodellen inverkar inte på de andra villkoren för arbetslöshetsförmånen. Även i fortsättningen är det en allmän skyldighet för en arbetslös arbetssökande att söka arbete och utbildning.

Självrisktiden i början av arbetslösheten, för vilken dagpenning inte betalas, kvarstår med fem dagar.

Nivån för den inkomstrelaterade dagpenning stiger

1.1.2020 träder en nivåhöjning av grunddagpenningen i kraft. Ändringen påverkar den inkomstrelaterade degpenningen och alterneringsersättningen enligt lagen om alterneringsledighet. Ändringens inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningens belopp är liten och den är av klassen 1-2 euro i månaden.

Nivåförhöjningen görs sålunda att grunddagpenningen vid årsskiftet höjs med 20 euro i månaden. I praktiken betyder det att storleken pår grunddagpenningen i paragrafen i lagen om utkomsskydd för arbetslösa antecknas 33,33 euro om dagen.

Storleken av grunddagpenningen är bunden till folkpensionsindex. Efter nivåförhöjningen motsvarar beloppet av den med lag satta grunddagpenningen poängtalet för folkpensionsindex år 2019. Då nivåförhöjningen träder i kraft 1.1.2020, justeras den med folkpensionsindex år 2020, varvid grunddagpenningen nästa år är 33,66 euro.

Då grunddagpenningen förändras, omräknas den inkomstrelaterade dagpenningen. Inverkan på den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen är cirka 1-2 euro i månaden.

Rätten till tilläggsdagar uppdateras

Rätten till tilläggsdagar uppdateras vid årsskiftet. I praktiken tillfogas en följande åldersklass i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, dvs. de som är födda år 1961 eller därefter.

I samband med ändringen av tilläggsdagarna, ändra även den övre åldersgränsen för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning på så sätt att till en arbetssökande som är född år 1965 eller därefter, betalas inkomstrelaterad dagpenning ut högst till utgången av den kalendermånad, under vilken han eller hon uppfyller den lägsta åldern för ålderspension vilken avses i lagen om pension för arbetstagare.

Ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa följer här höjningen av den lägsta åldern för ålderspension. Avsikten är att förhindra en situation, där rätten till dagpenning upphör innan rätten till ålderspension börjar.

I fortsättningen är alltså den övre åldersgränsen alltså beroende av personens födelseår och pensionslagen. Den kan alltså inte lägre direkt utläsas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Inkomstregistret i bruk

Från början av år 2020 börjar vi söka inkomstuppgifter direkt ur det nationella inkomstregistret. Detta minskar behovet av ett särskilt löneintyg. I fortsättningen behöver vi alltså färre bilagor till ansökan och samtidigt kommer vi att fråga lite mer än tidigare om saker.

Vi kan börja söka inkomstuppgifter ur inkomstregistret från och med 2.1.2020. Vi inhämtar inkomstuppgifterna i samband med behandlingen av ansökningarna. I detta skede är förändringarna i själva inhämtandet ännu obetydliga. Användningen av det nya systemet och frågan om inkomstuppgifter som saknas och eventuella preciseringar ökar till en början arbetet merd behandling och rådgivning. Vi strävar efter att detta inte ska påverka tidtabellerna för att betala ut dagpenningarna.

Fastän vi börjar utnyttja inkomstregistret genast vid årsskiftet, ber vår elektroniska tjänst OmaYTK om löneintyget enligt den gamla modellen ännu till början av nästa februari månad. Vi får dock dina inkomstuppgifter även ur inkomstregistret, och därför är det i sig inte längre ett löneintyg nödvändigt. De löneuppgifter som finns i inkomstregistret är ändå inte alltid tillräckliga och därtill kan det uppkomma tekniska problem med att ta det i bruk. Bered dig alltså trots inkomstregistret på att ännu skicka även ett löneintyg.

I februari uppdaterar vi vår kommunikationstjänst. Då kan du uppge redan i ansökan mera uppgifter och bilagorna blir färre. Vår elektroniska tjänst förnyas efter nästa sommar helt och hållet och då blir det tännu lättare att ansöka om dagpenning.