YTK oroar sig för utbetalningen av dagpenningarna

YTK har i dag lämnat social- och hälsovårdsministeriet ett utlåtande, där vi varslar om att YTK inte inom ramen för den nuvarande lagstiftningen kan kan klara av det stora antalet permitterade, som realiseras inom en kort tid utan oskäliga dröjsmål.

Behandlingen av ansökningarna bildar en flaskhals i systemet

Vi genomförde förra veckan en enkät bland er, våra medlemmar, och på en dag fick vi över 60 000 svar. Resultaten bekräftade vår oro: ett hot om arbetslöshet upplevs  i detta nu av över 270 000 YTK -medlemmar. Utifrån svaren motser vi att det inom den närmaste tiden ska komma in över 100 000 ansökningar om dagpenning.

Behandlingen av ansökningarna om dagpenning är ett handarbete. Inom en kort tid är det inte möjligt att utöka det antal handläggare som nu behövs. Samtidigt lever vi i en tid med en ständig risk för att anställda hos YTK blir sjuka. Det typiska är att vi behandlar cirka 40 000-50 000 första ansökningar per år. Nu kommer vi alltså att inom en månad stå inför två års arbeten. Därtill kommer ytterligare varje månad 130 000 förlängda ansökningar och jämkningsansökningar.

Problemet för utbetalningen av arbetslöshetsförmånerna är alltså inte i det första skedet att pengarna räcker till, utan det faktum att förmånsansökningarna inte kan behandlas, och således kan ej heller pengar betalas ut, med tillräcklig snabbhet.

Justitiekanslern påpekade förra veckan i sitt inlägg vid statsrådets plenum att situationen äventyrar den grundlagsenliga rätten till social trygghet utan omotiverat dröjsmål. Justitiekanslern motser särskilda åtgärder av statsrådet för att lösa situationen. Det gör även vi.

Lösningen finns ej i att finslipa

För närvarande bereds flera ändringsförslag i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Genom dem håller man på att trygga en snabbare tillgång till arbetslöshetsförmånerna för de permitterade. Även om förslagen är bra, ökar de ändå det manuella arbetet för utbetalningen och förvärrar på så sätt anhopningen ytterligare. De föreslagna åtgärderna löser alltså inte problemet  som hänför sig till utbetalningen av förmånerna.

För förvaltningsområdet för arbets- och näringsministeriet godkändes  30.3.2020 en lagändring  genom vilken arbetskraftspolitiska förutsättningar inte undersöks för permitterade. Detta var en lösning som avsevärt minskade TE-byråernas arbetsbörda och man gav dem en möjlighet att klara av masspermitteringarna. En motsvarande lösning ska nu behövas för utbetalarna av arbetslöshetsförmånerna.

YTK:s förslag till en lösning

YTK har redan tidigare vid diskussioner med beslutsfattarna  föreslagit att det i många andra länder finns i bruk ett system, där arbetsgivaren skulle fortsätta med en partiell lönebetalning och att staten ersätter denna. Pengar skulle alltså delas ut via lönebetalningssystemen.

Det andra förslaget av YTK har varit att som en tid av undantagsförhållande fastställa en särskild dagpenning för en permitterad, vars grunder kunde hämtas direkt ut inkomstregistret. Detta har vissa praktiska problem, men skulle göra det möjligt att göra behandlingen mera löpande och en snabbare utbetalning.

Även i en tråkig situation litar vi på vårt eget kunnande

Vi hos YTK har redan den fjärde veckan arbetat med att lösa utmaningarna av den kommande översvämningen av ansökningar så bra som det är möjligt inom ramen för det nuvarande systemet. Vi har rekryterat och planerat arbetsorienteringen för de nya arbetstagarna, vi har utvecklat verktygen för handläggningen och fört klientkommunikationen vidare i alla våra kanaler. De 14 första nya arbetstagarna börjar 1.4.

Vi vet att de kommande månaderna är svåra för oss alla. Det är hoppingivande att jag fullt och fast litar på kunnandet hos YTK:s personal och dess vilja att göra allt i dess makt för våra medlemmar. Jag tackar också för att vi av er får förståelse och uppmuntrande meddelanden varje dag.

Tack och lov går vi mot sommaren. Ljuset och värmen ger oss alla säkert mera krafter. Ett Kämpa på till alla!

Sanna Alamäki, direktör.

YTK:s utlåtande 31.3.2020
Sanna Alamäki,verkställande direktör