Nyhetsbres från YTK / februari

Stor anhopning av ärenden i början av året förlänger handläggningstiderna något – nya kundrådgivare anställts

Våra handläggningstider har förlängs något under januari och början av februari. Situationen beror främst på hög arbetslöshet och det stora antalet permitteringar. Coronasituationen som försvagats på nytt ökar arbetslösheten utöver säsongsarbetslösheten som är typisk för början av året. Detta återspeglas i ett ökat antal ansökningar.


Ministeriet har meddelat om förlängning av corona-lagarna

Regeringens riktlinjer är att de gällande undantagsbestämmelserna för utkomstskyddet för arbetslösa till slutet av mars 2021, förlängs till utgången av juni 2021. Förlängningen har ännu inte behandlats i riksdagen. YTK följer med läget.Hoppfull stämning i Medlemspulsen

Åter ett tack till er alla i tusental för vad ni gav i enkäten Medlemspulsen. Den här gången var det klart hoppfullhet i luften! Ni berättade att optimismen spirar efter det svåra och osäkra coronaåret. Det finns också områden med osäkerhet och oro inför framtiden som alltjämt tynger. Alla vi hos YTK, vi representerar faktiskt var fjärde löntagare i Finland, alltså betyder våra sätt at se på sakerna mycket även ur hela Finlands synvinkel! Tack till alla som deltog i Pulsen-enkäten.


Kom ihåg medlemsavgiften!

Har din medlemsavgift gömt sig i vrån under reklambladen på mellanhyllan? Ta det lugnt, åtgärda saken nu, så finns ditt utkomstskydd med i alla svängar i arbetslivet.

Du hinner ännu gott och väl betala medlemsavgiften. Gör det ändå snabbt, så är saken klar. Faktureringsuppgifterna finner du i OmaYTK. Med samma uppgifter kan du också göra en e-fakturafullmakt i din egen nätbank. Det lönar sig.

Minneslista för YTK-medlemsavgiften

  • Ditt medlemskap kvarstår i kraft endast, då du betalar medlemsavgiften.
  • Medlemsavgiften bör betalas också vid arbetslöshet, studier, moderskapsledighet, vårdledighet och under beväringstjänst. På så sätt tryggar du din rätt till inkomstrelaterad dagpenning och du bevarar tiderna för medlemskapet och i arbete för att senare bli utnyttjade.
  • Om ditt medlemskap avslutas under den nya perioden för medlemsavgiften exempelvis genom avgång med pension, betalar du det oaktat medlemsavgiften i sin helhet. När du sänder ett meddelande om utträde till YTK, återbetalar vi den del av medlemsavgiften som blir över. En summa under 10 euro återbetalar vi ej. På den restituerade medlemsavgiften betalar vi inte ränta.
  • Om du får dagpenning, och du inte har betalar medlemsavgiften, uppbär vi efter förfallodagen medlemsavgiften från dagpenningen.
  • Använd alltid referensnummer vid betalningen, så att din medlemsavgift hänförs rätt. Det här är speciellt viktigt, om du till exempel betalar medlemsavgiften för någon familjemedlem.
  • Medlemsavgiften är avdragsgill det betalningsår, för vilken den betalas. Vi meddelar beskattningsmyndigheten direkt om de betalda medlemsavgifterna.
  • Om du inte betalar medlemsavgiften, är vi tvungna att utesluta dig från medlemskapet räknat från den dag, då medlemsavgiften är obetald.

Det är onödigt med en negativ stämpel på arbetslösheten, säger bottsufflören Sonja hos YTK

Sonja Joensuu, som bott i fem länder, studerat vid tre universitet och på sex språk, fick en väckning på grund av hur många som hamnade i kläm på grund av uppsägningar och permitteringar, när corona-epidemin började. Viljan att hjälpa medmänniskorna förde hälsovetaren till klientbetjänings- och forskningsarbeten hos YTK.

"Jag har genom mitt arbete vaknat till insikt om hurdant komplicerat fenomen arbetslösheten är och hur många saker som är sammanlänkade genom utkomstskyddet. Ordet arbetslös har alltjämt en starkt negativ prägel, fastän vem som helst kan drabbas av arbetslöshet av orsaker som är oavhängiga av en själv. På grund härav är det viktigt för samhället att råda bot på stigmat.”


Skräddarsydd individuell coatching just för dina jobbsökarbehov

Medlemmarna i YTK-Föreningen kan avgiftsfritt delta i Cimson Koulutuspalveluts individuella och omfattande utbildning på nätet i jobbsokandet. Som en del av utbildningen är det möjligt att få individuell coatching, där du får respons på det texter för arbetssökandet som du gjort och en frivilligt videopresentation. Konkret i handen får du exempelvis en plan för jobbsökandet och en kartläggning av resultaten. Du kan studera i en månads tid i din egen takt oberoende av tid och plats.

Som medlem i YTK-Föreningen har du möjlighet att också dra nytta av tiotals andra förmåner för en årsavgift på endast 18 euro!


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt