Nyhetsbrev från YTK 24.4.2020

Antalet ansökningar ökar, lägesbilden klarnar

Antalet perrmitterade kommer att vara stort iäven i Finland på grund av coronaepidemin. Den här uppgiften har kanske kommit att beröra även dig för egen del. Du är verkligen inte ensam, enbart av YTK-medlemmarna är antalet permitterade nu 15 -faldigt jämfört med i fjol. Vi hoppas alla att permitteringarna blir kortvariga och att de normala vardagsrutinerna åter snart ska gå som vanligt

Vi har uppskattat antalet ansökningar och kontinuerligt anpassat vår verksamhet utifrån dem de senaste veckorna. På basis av informationen för tillfället och de ansökningar som kommit in ,antar vi att toppen för anhopningarna i behandlingstiderna infaller i maj - juni. Då kan utbetalningstiden för vissa av de första ansökningarna dra ut på tiden några veckor över 30 dagar. Varje vecka klarnar utsikterna, men inom synhåll ligger inte det att utbetalningstiderna i något skede ska överstiga två månader.

Vi fortsätter alltjämt med att aktivt arbeta för att förbättra situaitonen. Tack dessutom för responsen och meddelandena om att kämpa på. Vart och ett av dem har haft stor betydelse!


Ta det lugnt, meddelande går fram

Vi besvarar varje meddelande i den ordningsföljd de anländer. Nu har det blivti en anhopning av meddelanden, men vår effektiva hop jobbar med dem för brinnande livet. Vänta i lugn och ro!


Lagändringar i skyldigheterna för en arbetslös jobbsökare

På torsdagen 23.4.2020 förelade regeringen riksdagen en proposition till lagändringar, som minskar en arbetslös arbetssökandes skyldigheter under coronaepidemin.

Genom de framförda lagändringarna skulle den arbetssökandes skyldigheter minskas, vilket samtidigt ska minska TE-byråernas uppgifter och för dem garantera bättre möjligheter att klara av den rusning som coronaepidemin orsakar.


Stöd på kommande åt dem som är borta från arbetet utan lön

Regenringen har föreslagit ersättning för inkomstbortfall, då en förälder stannar hemma utan lön för att sköta barn. Inkomstbortfall skulle ersättas även i en situation, där personen har styrts till karantänsliknande förhållanden efter att ha återvänt till Finland från utlandet. Förslaget har ännu ej blivit godkänt.


Föreningens rättsskyddsförsäkring


Kom ihåg fördelarna för en komplett medlem

Komplett medlemskap i YTK för med sig trygghet av många slag. I YTK-Föreningens  (YTK-Yhdistys ry) medlemsavgift på 18 euro ingår bl.a. en rättsskyddsförsäkring i händelse av tvister om anställningsförhållandet.

Försäkra dig ändå i tid. Till förtret för oss aktiverar sig många först sedan det har inträffat något tråkigt i  anställningsförhållandet.

Utnyttjandet av försäkringen förutsätter bl.a. medlemskap i föreningen i 6 mån.  Om medlemskapet i föreningen har varit i kraft mindre än två år, ska även de omständigheter på vilka ett tviste- eller brottmål grundar sig,  ha uppstått under giltighetstiden för medlemskapet.

Om du ännu inte är medlem i föreningen, så studera förmånerna och anslut dig nu.


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt