Nyhetsbrev från YTK 9.8.2019

Utvecklingen av utkomstskyddet börjar

I den nya regeringens program finns det många löften om att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa. Målet är att göra det lättare att sysselsätta sig och att förkorta perioderna med arbetslöshet. Detta strävar man efter genom att utveckla tjänster och system samt genom att göra lagstiftningen redigare. Arbetet styrs i en ministerarbetsgrupp, som leds av arbetsminister Timo Harakka. För att förverkliga regeringsprogrammets riktlinjer bildas sju separata arbetsgrupper, som bereder förslag till åtgärder. De första aktionsförslagen motses redan till höstens budgetmangling.

Utvecklandet av utkomstskyddet för arbetslösa påverkas stort även av den socialskyddsreform som enligt regeringsprogrammet ska börja eftersträvas i en parlamentarisk kommitté. Målet är en vägkarta som sträcker sig till två riksdagsperioder med vilken man för reformen vidare. Den eventuella reformen berör förhållandet grund- och inkomstskydd och finansieringen av dem. Avsikten är att särskilt ta hänsyn till de grupper som i det nuvarande systemet identifieras som förlorare.

Kommittéarbetet kräver tålamod, eftersom kommittén avgränsar sitt uppdrag, hör många sakkunniga,gör förutredningar och bereder olika slags förslag. För de tidigare kommittéerna har det även hört till att följa upp beslutens verkningar. Den föregående regeringen kritiserades för förslag som beretts med brådska, men nu får vi följa med ett mera långsiktigt arbete. Tiden får utvisa på vilka sätt dessa sätt att nalkas uppgiften skiljer sig från varandra med hänsyn till slutresultaten.

I varje fall håller den kommande hösten på att bli intressant med avseende på utkomstskyddet för arbetslösa. Många  reformer är redan under beredning och det kommer säkert mera förslag t.o.m i mängd.


Studierna börjar – vad innebär det med tanke på utkomstskyddet?

I takt med hösten börjar åter läroanstalterna fyllas med lärare och elever. Hos bägge grupperna är det nu aktuellt med utkomstskyddet. Många som utför undervisningsarbete har fått sommaren att gå med ett utkomstskydd för arbetslösa, vilket nu upphör när arbetena börjar. På elevsidan kan studierna börja med utkomstskydd för arbetslösa.


Arbetslösheten fortsätter att sjunka

Arbetslösheten har forsatt att sjunka. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juni år 2019 arbetslösa 176 000. Antalet är 16 000 färre än ett år tidigare. Arbetslöshetsgraden var i juni 6,2 procent, dvs. 0,5 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Utvecklingen kommer även till synes i de förmåner som betalas ut av YTK. Vi betalade i juni ut en aning över 36 miljoner euro i förmåner, vilket är 2,5 miljooner mindre är i fjol. Den nedåtgående trenden i förmånsutgifterna har fortgått redan i fyra år, fastän antalet medlemmar i YTK vid samma tid har ökat med tiotals tusen nya medlemmar.

Människor blir alltjämt arbetslösa i stora drag på samma sätt som tidigare, men det har gått snabbare att bli sysselsatta. På arbetsmarknaden råder det alltså en fortlöpande efterfrågan på sådana som utför arbetet.


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt