Vår telefontjänst (öppen mån-tors kl 10-14) är nu upptagen. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.Ta kontakt via OmaYTK.  

Allt om coronaviruset och dess inverkan på permittering och inkomstrelaterad dagpenning

kommunicera på webben

Vår kundtjänst är nu upptagen. Det är mycket möjligt att svaret på din fråga redan finns på vår webbplats, så vi rekommenderar att du börjar där. Även vår chatbot Iiris kan hjälpa till med många frågor. Först som ett tredje alternativ hoppas vi att du tar kontakt via OmaYTK och sedan ringer till oss. Tack om du kan hjälpa oss med detta!

Ofta frågat

Allmänna anvisningar

  1. Anmäld dig hos TE-byrån som arbetssökande genast, när du blir permitterad eller uppsagd. TE-byråns utlåtande om permittering eller uppsägning är en förutsättning för utbetalning av dagpenning, och det kan man inte heller få i kraft retroaktivt. Gör anmälan på nätet på adressen te-palvelut.fi.
  2. Be din arbetsgivare redan före permitteringen anmäla dina löneuppgifter till inkomstregistret genom att använda det omfattande anmälningssättet och att lämna alla de frivilliga uppgifterna, om sådana finns. Då är det mycket sannolikt att vi direkt har tillgång till de uppgifter som behövs för att räkna ut din arbetslöshetsdagpenning.
  3. Skaffa ett skattekort för förmånen i tjänsten Verokortti verkossa. I samma punkt. Där du anmäler en uppskattning av förmånens belopp, kan du anmäla Allmänna arbetslöshetskassan YTK som mottagare av skatteuppgifterna. Då överför beskattningsmyndigheten de nya skatteuppgifterna direkt till oss. På så sätt kan vi göra förskottsinnehållningen direkt med procenterna i ändringsskattekortet. Om vi till vårt förfogande har ett skattekort beräknat för lönen, är förskottsinnehållningen då minst  25 %. Löneskattekortet har vi automatiskt fått av beskattningsmyndigheten, om du har varit vår medlem redan på fjolårets sida.
  4. När permitteringen eller arbetslösheten har vara i minst två veckor, så gör en ansökan om dagpenning via OmaYTK. Tjänsten handleder dig med att fylla i ansökan. Om permitteringen eller arbetslösheten varar mindre än två veckor, kan du göra ansökan genast då permitteringen/arbetslösheten har avslutats.
  5. Om din permittering eller arbetslöshet fortsätter , gör en förlängd ansökan retroaktivt alltid med fyra veckors eller en månads intervaller. Kom ihåg att dagpenning ska sökas retroaktivt senast inom tre månader. Vi kan alltså inte betala ut dagpenning för en tid som överskrider tre månader.

  Läs mer om permittering >>

 • Utgångspunkten är att löneintyget inte behöver skickas till oss, för vi får inkomstuppgifterna från inkomstregistret. Be din löneräknare anmäla inkomstuppgifterna till inkomstregistret genom a tt använda det omfattande anmälningssättet och att också anteckna de frivilliga uppgifterna. På det sättet förvissar vi oss om att vi kan behandla ansökan med enbart inkomstregistrets uppgifter, och vi behöver inte begära tilläggsuppgifter av dig för att behandla ansökan. Inte är det till någon skada att skicka ett löneintyg, men inte behövs det nödvändigtvis.

  • Om du är arbetslös, är utgångspunkten den att en pandemi som orsakas av coronaviruset inte förändrar din situation med hänsyn till utkomstskyddet för arbetslösa. Fortsätt med jobbsökandet normalt och skicka dina ansökningar om dagpenning liksom tidigare.
  • Om du mottar inkomstrelaterad dagpenning och insjuknar fortsätt att ansöka om dagpenning normalt. Ett kortvarigt insjuknande inverkar inte på din rätt att få arbetslöshetsersättning.
  • Om din sjukdom varar över 10 dagar, anteckna för kännedom i din ansökan om dagpenning att du har varit sjuk och ansök om sjukdagpenning hos Fpa.
  • Om ditt insjuknande är så allvarligt att du blir intagen på sjukhus eller i någon annan anstaltsvård, så uppge också detta i ansökan. Då du befinner dig i institutionsvård står du inte till arbetsmarknadens förfogande enligt lag. Under en sådan tid har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning

  Sjukdom och inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning

  • Corona är inte i sig en grund för permittering, men epidemin kan medföra ekonomiska och /eller produktionsmässiga svårigheter t.ex. i en situation, där  man inte kan arbeta på arbetsplatsen , då det råder brist på material eller kunder. Det är fråga om en orsak som beror av arbetsgivaren och det är möjligt att permittera.
  • Om du inte själv har blivit sjuk och du kunde gå till arbetsplatsen, men arbetet där har förhindrats på grund av den smittsamma sjukdomsepidemin, har arbetsgivaren skyldighet att betala lön normal för en tid på 14 dagar. Om arbetet även därefter är förhindrat, kan du ansöka om arbetslöshetsersättning. För att få ersättning förutsätts det att du har anmält dig hos TE-byrån som arbetssökande och att TE-byrån ger utbetalaren av förmånen ett utlåtande om en orsak som kan jämföras med en permittering.

  Utred saken med din arbetsgivare och anmäl dig hos TE-byrån genast, när arbetet är förhindrat.

 • Genom ett kollektivavtal kan avtalas även om en kortare tid för permitteringsmeddelande än 14 dagar. Regeringen har fört fram att tiden för permitteringsmeddelande ska förkortas till 5 dygn, men detta har ännu inte inskrivits i lagen, och man känner inte heller till dess detaljer.

  Utred tiden för meddelande om permittering med din arbetsgivare. Anmäl dig hos TE-byrån senast den första dagen av permitteringen.

 • Regeringen har fört fram att permitteringsrätten skulle gälla även anställningsförhållanden på viss tid. Detta har ännu inte inskrivits i lagen och inte heller känner man till dess detaljer.

  Utred saken med din arbetsgivare och anmäl dig hos TE-byrån senast på den första dagen av permitteringen.

 • Dagpenningen vid smittsam sjukdom hindrar inte utbetalningen av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, men den dras av inkomstdagpenningen som ska betalas ut,  dvs. det är fråga om en förmån som ska avdras. Detta kan komma i fråga, om du har arbetat på deltid och du har förordnats i karantän. Om du har arbetat i heltidsarbete, kan du inte i praktiken få arbetslöshetsförmån för samma tid  som du får dagpenning vid smittsamma sjukdomar.

  Fpa kan betala ut dagpenning vid smittsamma sjukdomar, då en arbetstagare har förordnats att vara borta från sitt arbete  för att hindra att en smittsam sjukdom liksom coronavirus sprids. En vårdnadshavare för en som är under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsamma sjukdomar, om barnet har förordnats i karantän och vårdnadshavaren alltså inte kan arbeta. Se mera information på Fpa:s webbsidor.

 • Inkomstdagpenning kan inte betalas ut, eftersom ditt anställningsförhållande inte har avslutats  och du inte heller har blivit permitterad.

 • Om TE-byrån beslutar avbryta träning eller försök som hänför sig till TE-servicen av nödtvång p.g.a. omständigheterna, gör TE-byrån inte någon begäran om utredning till den arbetssökande för att utreda rätten till utkomstskydd för arbetslösa, och på grund av den upphörda servicen utsätts det inte en utsatt tid utan ersättning eller arbetsplikt.

  Vi behandlar ansökan om dagpenning på basis av gällande utlåtande av TE-byrån. Om servicen tar en paus eller är avbruten, har den som ansöker om dagpenning inte rätt till förhöjd inkomstdagpenning eller kostnadsersättning.

 • Regeringen bereder ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Ingenting har ännu inskrivits i lagen, och det finns ej heller kännedom om alla detaljer.

  Läs här, vilka lagändringar som har föreslagits.

Medlemskap

 • Coronavirus-epidemin har väckt oro om ekonomin och sysselsättningen. I denna stund ansluter sig många till arbetslöshetskassan vilket är en bra och smart sak i detta nu. Om du som medlem i arbetslöshetskassan blir arbetslös eller du blir permitterad, kan vi efter ansökan betala inkomstrelaterad dagpenning åt dig. Det finns dock förutsättningar och begränsningar för att betala. Läsa mer >>

 • I OmaYTK ser du enklast och snabbast, om ditt medlemskap är i kraft.

  1. Logga in i OmaYTK. För att logga in behöver du nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Se här närmare anvisningar för inloggningen.
  2. Kontrollera i OmaYTK att det syns att din medlemsavgift är betald. Om du är medlem i både YTK:s arbetslöshetskassa och YTK-Yhdistys (YTK-Föreningen), syns läget för medlemsavgiften för båda medlemskapen skilt för sig.
  3. Om din medlemsavgift är i sin ordning, är ditt medlemskap i kraft.
  4. Om din medlemsavgift är obetald, betala den genast. Endast genom att betala medlemsavgiften försäkrar du att ditt medlemskap hålls i kraft. Om du helt nyligen har betalat medlemsavgiften, tar det någon bankdag, innan uppgiften uppdateras i OmaYTK.

  Enbart ett medlemskap i arbetslöshetskassan garanterar ännu inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Se här närmare, vad som förutsätts för att erhålla inkomstrelaterad dagpenning.