Ofta frågat

Medlemsskapet

 • Kan medlemskapet bli giltigt retroaktivt?

  Medlemskapet i arbetslöshetskassan kan inte bli giltigt retroaktivt.  Medlemskapet börjar tidigast från den dag när ansökan om medlemskap inkommit till oss.

 • Jag blir mammaledig/far för att studera/ ska göra värnplikten, ska jag betala medlemsavgiften?

  Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlorar du inte det arbetsvillkor som du redan samlat in, om du är borta från arbetsmarknaden av en godtagbar orsak. Situationerna i frågan är sådana godtagbara orsaker. Om du alltså t.ex. före din mammaledighet är i arbete, bevarar du dina veckor i arbete, när du betalar medlemsavgiften också under mammaledigheten. De här godtagbara orsakerna förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret (28 mån.) upp till hela sju år. Medlemskapet i arbetslöshetskassan ska ändå bevaras och det gör du bara genom att betala medlemsavgiften.

 • Varför två räkningar?

  Om du är en komplett medlem i YTK, skickar man till dig en faktura på medlemsavgiften både för medlemskapet i Allmänna arbetslöshetskassan YTK och för medlemskapet i föreningen YTK-Yhdistys ry. Med medlemsavgiften till arbetslöshetskassan tryggar du de inkomstrelaterade förmånerna och Föreningens medlemsavgift täcker igen en mängd olika slags förmåner för en komplett medlem.

 • Har fakturan på medlemsavgiften redan skickats och har jag betalat den?

  Läget för din medlemsavgift ser du behändigt i OmaYTK. Ifall medlemsavgiften ännu är obetald, finner du där också de uppgifter som behövs för att betala.

 • Hur får jag fakturan på min medlemsavgift i fortsättningen som e-faktura direkt till min nätbank?

  Gör oss en fullmakt för e-faktura i din egen nätbank. Uppgifterna som behövs för fullmakten finner du i OmaYTK.

Utkomstskyddet

 • Varför har man innehållit 25 % i skatt av mig, fast min skatteprocent är lägre?

  Om bestämmelsen i ändringsskattekortet gäller lön, höjs procenten för förskottsinnehållningen enligt Skatteförvaltningens beslut till minst 25 procent.

  Om du får inkomstrelaterad dagpenning eller alterneringsersättning, så skaffa dig ett ändringsskattekort för förmånen och skicka det till oss. Då verkställs förskottsinnehållningen med ändringsskattekortets procent och den höjs inte automatiskt till 25 %.

  Vi får inte ändringsskattekortets uppgifter direkt från beskattningsmyndigheterna. Du kan skaffa ändringsskattekortet i tjänsten Skattekort på webben och skicka det till oss elektroniskt via OmaYTK.

 • Ska jag skicka mitt skattekort till er?

  Alla förmåner som arbetslöshetskassan betalar ut är förskottsinnehållningspliktiga förmåner. Vi får automatiskt löneskatteprocenten från beskattningsmyndigheten för de medlemmar som har anslutit sig till oss före årsskiftet. Då vi använder löneskattekortet, görs förskottsinnehållningen alltid minst 25 procent stor.

  Om du ansöker om dagpenning eller alterneringsersättning, lönar det sig för dig att beställa ett ändringsskattekort för förmånen och först skicka det till oss t.ex. via OmaYTK. Då kan vi använda just den förskottsinnehållningsprocent som angetts i skattekortet. Ändringsskattekortets uppgifter får vi inte direkt från beskattningsmyndigheten. Om du ber skattebyrån skicka skattekortet direkt till oss, så observera att det kan ta flera dagar, innan skattekortet kommer fram. Snabbast sänder du skattekortet elektroniskt via OmaYTK.

 • Varför ber man mig skicka en uppsägningsanmälan? Räcker det inte med arbetsintyget?

  Arbetsintyget behöver vi i regel inte alls. Vi behöver en anmälan om uppsägningen, för där finns uppgiften om tidpunkten när ditt anställningförhållande sagts upp. I arbetsintyget har det berättat som när anställningsförhållandet börjat och avslutats, men inte tidpunkten för när anställningsförhållandet sagts upp.

  Det är viktigt att utreda tidpunkten för uppsägningen, för från och med den dagen börjar man räkna uppsägningstiden, som definieras enligt arbetsavtalslagen, det kollektivavtal som följs i din bransch eller det arbetsavtal som man kommit överens om. För uppsägningstiden har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Under uppsägningstiden har du rätt till lön för uppsägningstiden. Rätten till inkomstrelaterad dagpenning kan, då de övriga förutsättningarna blir uppfyllda, börja tidigast efter att den uppsägningstid som följs i branschen har gått ut.

 • Ska jag ansöka om dagpenning även för den karenstid som TE-byrån utsatt?

  Ansökan om dagpenning behöver man inte nödvändigtvis fylla i för tidsfristen utan ersättning, dvs. för karensen. När du söker om dagpenning för första gången efter att karensen utlöpt, ska du uppge om du har varit arbetslös helt och hållet under hela karenstiden.

  Om det är fråga om din första ansökan, och du lämnar den till oss på normalt sätt även för karenstiden, blir behandlingen av ansökan efter karensen snabbare, om du ännu då är arbetslös. Vi har under tiden för karensen kunna behandla din första ansökan och fastställa storleken för din dagpenning redan i det skedet.

  Ifall du ändå vill agera först efter karensen, så kommer du väl ihåg att anmäla dina eventuella arbetsinkomster under karenstiden. Skicka genast uppgifterna om eventuell tid i arbete till kassan i samband med ansökan efter karensen.

 • Ett barn har blivit fött i vår familj. Hur får jag barnförhöjningen i min inkomstrelaterade dagpenning?

  Anteckna barnets födelsetid i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i den punkten där man uppger barn under 18 år att försörja. Vi får ganska snabbt uppgifterna om barn att försörja ur befolkningsdatasystemet, men ibland är vi tvungna att först betala ut dagpenningen utan barnförhöjning och förhöjningen retroaktivt efter att barnet syns i befolkningsdatasystemet. Du kan visserligen, om du så önskar, också lämna barnets födelseattest eller ämbetsbetyg för att påskynda ärendet. Du kan söka barnförhöjning även med en separat begäran, t.ex. genom att skicka ett meddelande via OmaYTK.

 • Jag fick ett deltidsarbete. Hur ska jag fortsätta med att söka dagpenning?

  Du kan fylla i följande ansökan om inkomstrelaterad dagpenning enligt den etablerade ansökningsperioden, trots att deltidsarbetet börjat. När deltidsarbetet fortsätter kan du ansöka om jämkad inkomstrelaterad dagpenning oberoende av lönebetalningsperioden, antingen i perioder om fyra kalenderveckor efter varandra, en månad eller en kalendermånad. På grund härav lönar det sig i själva verket för dig att meddela den lönebetalningsperiod som din arbetsgivare följer, redan när deltidsarbetet börjar. Vid behov kan vi be att du kompletterar din ansökan, så att vi kommer till motsvarande jämkningsperiod som lönebetalningsperioden.

  • Anteckna de utförda arbetstimmarna i din ansökan, så att vi kan konstatera antalet uppfyllda arbetstimmar varje vecka och följa med hur arbetsvillkoret insamlas under tiden för deltidsarbetet.
  • Skicka ett löneintyg eller lönespecifikation i bilaga till ansökan som utredning för löneinkomsten som förvärvats under ansökningstiden.
  • Skicka oss också en kopia av arbetsavtalet för deltidsarbetet. Om det inte har gjorts upp ett skriftligt arbetsavtal, så skicka oss en skriftlig utredning av arbetsgivaren över villkoren som följs i anställningsförhållandet.

  Kom också ihåg att anmäla till TE-byrån om att du börjat ett deltidsarbete.

  Läs mera om jämkad dagpenning.

 • Hur inverkar deltidsarbete på den maximala varaktigheten för inkomstrelaterad dagpenning?

  När du arbetar på deltid och dagpenningen betalas ut som jämkad går maximiutbetalningstiden långsammare än vid utbetalningen till en helt och hållet arbetslös. Samtidigt samlar alla arbetsveckor på minst 18 timmar in rätten för dig till en ny maximal utbetalningstid på 400 dagar.

 • Hur påverkar ett deltidsarbete beloppet för min inkomstrelaterade dagpenning senare?

  Vid sidan av deltidsarbete kan du samla in rätt för dig till en ny maximiutbetalningstid på 400 dagar. Också dagpenningens belopp granskas då på nytt, om det har gått över ett år från den tidigare uträkningen. Om det ännu skulle finnas kvar maximiutbetalningstid på 400 dagar, är dagpenningen ändå minst 80 procent av den föregående. Ett arbete med bättre lön minskar alltså inte avsevärt beloppet för din dagpenning.

Linkki kyselyyn