Vi kan inte betala ut alterneringsersättning i följande situationer:

  • Vi kan inte betala ut alterneringsersättning i följande situationer:
  • du får lön eller semesterlön (eller annan ersättning eller vederlag) av din arbetsgivare i utbyte mot fritid
  • du är i heltidsarbete hos en annan arbetsgivare i mer än två veckor
  • du får sjukdagpenning eller annan förmån som betalas ut på grund av full arbetsoförmåga
  • du får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
  • du avtjänar ett frihetsstraff, utför värnplikt eller civiltjänstgöring
  • du bedriver företagsverksamhet som huvudsyssla
  • du får ålderspension, garantipension, förtida ålderspension eller individuell förtidspension i enlighet med folkpensionslagen eller arbetspensionslagstiftningen
  • du får rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall på grundval av olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkring
  • din arbetsgivare har inte anställt en vikarie, som uppfyller villkoren för alterneringsersättningen

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!