Vi kan inte betala ut alterneringsersättning i följande situationer:

  • du får lön eller semesterlön (eller annan ersättning eller vederlag) emot fritid

  • du är i heltidsarbete, anställd hos en annan arbetsgivare i mer än två veckor

  • du får sjukdagpenning eller annan förmån som betalas ut med stöd av arbetsoförmåga

  • du får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning

  • du avtjänar ett fritidsstraff, fullgör värnplikt eller civiltjänstgöring

  • du bedriver företagsverksamhet i huvudsyssla

  • du får ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna, garantipension, förtida ålderspension eller individuell förtidspension

  • du får rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkring

  • din arbetsgivare har inte anställt en vikarie som uppfyller villkoren enligt alterneringsersättningen

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.