Vi kan inte betala ut alterneringsersättning i följande situationer:

  • Vi kan inte betala ut alterneringsersättning i följande situationer:
  • du får lön eller semesterlön (eller annan ersättning eller vederlag) av din arbetsgivare i utbyte mot fritid
  • du är i heltidsarbete hos en annan arbetsgivare i mer än två veckor
  • du får sjukdagpenning eller annan förmån som betalas ut på grund av full arbetsoförmåga
  • du får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
  • du avtjänar ett frihetsstraff, utför värnplikt eller civiltjänstgöring
  • du bedriver företagsverksamhet som huvudsyssla
  • du får ålderspension, garantipension, förtida ålderspension eller individuell förtidspension i enlighet med folkpensionslagen eller arbetspensionslagstiftningen
  • du får rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall på grundval av olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkring
  • din arbetsgivare har inte anställt en vikarie, som uppfyller villkoren för alterneringsersättningen

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.