Hurdan ska min vikarie vara?

Några villkor har ställts för den som vikarierar under en alterneringsledighet. Gemensamt för alla villkor är att den som ska anställas som vikarie är en arbetslös arbetssökande. I praktiken innebär detta i olika situationer att vikarien har varit arbetslös i minst en dag strax innan alterneringen inleds.

För att alterneringsersättning ska kunna betalas ut måste den vikarie som anställts under din alterneringsledighet vara en arbetslös arbetssökande som uppfyller minst ett av följande villkor:

  • Har varit arbetslös arbetssökande i minst 90 kalenderdagar i en följd eller i perioder under de 14 månader som föregått alterneringsledighetens början.  Den som anställs som vikarie måste vara arbetslös arbetssökande omedelbart innan alterneringsledigheten inleds.
  • En arbetslös arbetssökande under 30 år som har avlagt en yrkes- eller högskoleexamen för högst ett år sedan.
  • En arbetslös arbetssökande som är under 25 år eller över 55 år då alterneringsledigheten inleds.

En heltidsstuderande kan inte anställas som vikarie.

Vikariens arbetstid skall vara minst lika lång som den alterneringslediga personens ordinarie arbetstid. Om en deltidsanställd arbetstagare i arbetsgivarens tjänst är arbetslös heltidsarbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och personen anställs för arbetsuppgifter som blivit vakanta till följd av en alterneringsledighet, kan alterneringsledigheten tas ut genom att en arbetslös arbetssökande som har anmält sig hos arbets- och näringsbyrån anställs utan att 2 kap. 5 § i lagen om anställningsavtal utgör ett hinder. I detta fall måste arbetstiden för dessa arbetstagare förlängas så att den blir minst lika lång som den ordinarie arbetstiden för den alterneringslediga personen.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!