För att stanna på alterneringsledighet förutsätts det att

 • du har ett anställnings- eller tjänsteförhållande

 • du har arbetat hos samma arbetsgivare minst 13 månader innan alterneringsledigheten börjar. I detta kan ingå högst 30 kalenderdagar frånvaro utan lön. Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs med tid i arbete.

 • du har en arbetshistoria på minst 20 år

 • Om du tidigare har mottagit alterneringsersättning, ska tiden i arbete vara minst fem år från att föregående alterneringsledighet avslutats.

Du kan inte längre stanna på alterneringsledighet när det finns bara 3 år till den nedre åldersgränsen för pension.

Om ditt arbete är deltidsarbete, ska arbetstiden vara minst 75 procent av arbetstiden för en arbetstagare på heltid.

I arbetshistorien beaktas arbete enligt arbetspensionslagarna samt arbete som företagare. En fjärdedel av den arbetshistoria som behövs kan också vara en tid som jämställs med arbete, såsom familjeledigt, värnplikt och civiltjänstgöring.

Du kan inte börja alterneringsledighet efter avslutning av den kalender månad under vilken du fyller den åldern som motsvarar den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt lag om pension för arbetstagare minus tre år. Den övre åldersgränsen för att stanna på alterneringsledighet beror alltså på den nedre åldersgränsen bestämt i lagen om pension för arbetstagare.  Den nedre åldergränsen enligt ålderspension för sin del beror på när du är född.

De övre åldersgränserna för att stanna på alterneringsledighet är följande:

 • För år 1957 födda 60 år och 9 månader

 • För år 1958 födda 61 år

 • För år 1959 födda 61 år och 3 månader

 • För år 1960 födda 61 år och 6 månader

 • För år 1961 födda 61 år och 9 månader

 • För år 1962­–1964 födda 62 år

 • För år 1965 och därefter födda är den nedersta ålderspensionsåldern fastställt skilt med social- och hälsovårdministeriets förordning

Om du är född före år 1957 finns det inte en skilt fastställt övre åldersgräns för alterneringsledighet.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.