När du skickar ändringsansökan till oss, granskar vi beslutet. Om det finns ett klart fel i beslutet som genast kan rättas, kan ändringen vara behandlad redan på en vecka.

Om vi inte kan ändra beslutet på det sätt du önskar, skriver vi ett utlåtande om saken till besvärsnämnden för social trygghet. I det här skedet behandlas inte ansökningarna om ändring i den ordning de inkommer utan i den ordning som besvärstiderna för beslutet går ut. På grund härav kan tiden variera cirka 3-8 veckor. Också i det här skedet kan vi rätta beslutet om man får ett avgörande i ärendet.

Om ändringsansökan gäller en arbetsmarknadspolitisk fråga ber vi TE-byrån om ett nytt utlåtande. Detta kan fördröja behandlingen av ärendet en aning.

Om ärendet överförs till besvärsnämnden för social trygghet, är handläggningstiden där 8–10 månader. Hos försäkringsdomstolen är handläggningstiden cirka 12 månader.

Den tid som går åt för handläggningen av ärendet varierar alltså från en vecka till hela två år.

visste du?

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa har mycket helhetsprövning och lämnar rum för tolkning. Av den anledningen är det bra att våra klienter gör ansökningar om ändring. Utifrån de avgöranden som fattas i olika instanser av överklagandet kan vi utveckla och ändra etablerade rutiner i bättre riktning och stödja jämställdheten för klienterna. Ändringssökandet ger dig rättsskydd och samtidigt är det ett viktigt verktyg för att utveckla systemet.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.