När din ändringsansökan inkommer till oss, granskar vi beslutet. Om vi kan korrigera beslutet enligt dina yrkanden, meddelar vi dig om det och gör de korrigeringar som behövs.

Om vi inte kan korrigera beslutet på det sättet som du önskar, skriver vi ett utlåtande om saken och skickar det jämte bilagor till besvärsnämnden för social trygghet för prövning. Vi skickar handlingarna också till dig, varvid du ännu har möjlighet att studera motiveringarna för beslutet och de handlingar på vilka beslutet har grundat sig.

Med handlingarna skickar vi dig också ett brev om hörande. När du har bekantat dig med vårt utlåtande, kan du ännu under 30 dagar lämna nämnden din egen syn på saken. Samtidigt kan du exempelvis påpeka om det enligt din åsikt har lämnats någon väsentlig handling obeaktad. Skicka ditt svar om hörande direkt till besvärsnämnden för social trygghet. Nämndens adress finns i brevet om hörande.

Besvärsnämnden för social trygghet prövar ärendet och meddelar ett beslut om det. Om nämnden avslår ditt ändringssökande, förblir det ursprungliga beslutet i kraft. Om nämnden godkänner dina yrkanden, upphäver den det beslut som vi gett och bestämmer att ärendet ska behandlas på nytt. Då behandlar vi ärendet på nytt, varefter du får ett nytt beslut.

Om du inte godkänner nämndens beslut, kan du söka ändring i det hos försäkringsdomstolen. Anvisningarna för ändringssökandet finns i nämndens beslut. Försäkringsdomstolens avgörande kan inte längre överklagas.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.