Vad ska jag göra, om jag är missnöjd med mitt beslut?

Om du är missnöjd med ditt beslut, kan du söka ändring i det.

Läs beslutet på nytt

Läs beslutet på nytt än en gång med eftertanke om du är missnöjd med det beslut som du fått. Med hjälp av de motiveringar i detalj som noterats i beslutet kan du bedöma dess riktighet. En anvisning medföljer om hur man söker ändring i beslutet.

Om du anser att beslutet ännu därefter är felaktigt, så kontakta oss. Vi kan då kontrollera saken och vi kan tillsammans gå igenom det. Ibland kan beslutet rättas redan i det här skedet.

Gör en ändringsansökan

Om beslutet inte kan rättas och du alltjämt är missnöjd, kan du söka ändring i det hos besvärsnämnden för social trygghet. Gör ändringsansökan alltid skriftligen och skicka den till oss. Snabbast går det via OmaYTK.

Se alla kontaktuppgifterna.

Vi undersöker då saken på nytt. Om vi inte kan korrigera beslutet på det sätt som du önskar, för vi ärendet vidare till besvärsnämnden för social trygghet.

Besvärsnämnden för social trygghet

Nämnden undersöker ärendet och meddelar ett beslut. Om dina besvär godkänns, kan vi rätta det överklagade  beslutet i enlighet med nämndens avgörande.

Försäkringsdomstolen

Om nämnden avslår dina besvär, förblir det överklagade beslutet i kraft. Om du vill att ärendet ytterligare prövas, kan du göra ett ändringssökande av nämndens beslut till försäkringsdomstolen. Gå till väga som ovan, dvs. gör en ändringsansökan och skicka den till oss. Om vi inte kan korrigera beslutet, sänder vi din ändringsansökan vidare till försäkringsdomstolen.

Försäkringsdomstolens avgörande är slutgiltigt. Det kan inte längre överklagas.

Gör ALLTSÅ så här

Gör en ändringsansökan. Du kan göra den i ett fritt formulerat brev.

Berätta först i vilket beslut du söker ändring. Lättast går det genom att använda beslutsnumret, som finns i beslutet.

Berätta därefter hur du vill att beslutet ändras. Bifoga ännu vid motiveringarna för dina yrkanden och bifoga de dokument som stöder dina yrkanden.

Bekvämast sänder du ändringsansökan till oss via OmaYTK. E-postförbindelsen är oskyddad, därför rekommenderar vi den inte. Om du skickar din ändringsansökan per post, så kom ihåg att underteckna den.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.