Vilka bilagor ska jag sätta med i ansökan om dagpenning?

För att behandla en ansökan om dagpenning behöver vi några bilagor. De bilagor som behövs varierar en aning enligt din situation. När du gör ansökan i OmaYTK, ger tjänsten dig råd om vilka bilagor vi behöver.
 
Kom ihåg att vi kan betala dagpenning retroaktivt endast för tre månader. Se alltså till att du skickar oss ansökan i god tid före tidsfristen tre månader. Bilagorna kan du skicka även senare. Vi kan också begära de bilagor som behövs, om något viktigt saknas.

Löneintyg

Löneintyget är en av de viktigaste bilagorna. Med hjälp av det räknar vi ut hur stor din dagpenning är. I intyget ska också finnas alla inkomsterna för minst 26 kalenderveckor innan anställningsförhållandet upphörde.

Löneintyget får du av din arbetsgivare. Du kan särskilt berätta att löneintyget ska komma för arbetslöshetskassan. En blankett för löneintyget får du här.

Skattekort

När inkomstrelaterad dagpenning betalas ut dras skatterna av från den. Därför behöver vi uppgiften om din skatteprocent.

I början av året skickar beskattningsmyndigheten oss automatiskt skatteuppgifterna för alla våra medlemmar. De här uppgifterna är ändå för lönen. Enligt skattemyndighetens anvisningar är skatteprocenten minst 25, om förmånen beskattas med skatteprocenten för lön.

Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning eller alterneringsersättning, kan du begära ett ändringsskattekort för förmån från beskattningsmyndigheten. Du kan skaffa ett ändringsskattekort för förmån i tjänsten Skattekort på webben och skicka det till oss elektroniskt via OmaYTK. Då kan vi göra förskottsinnehållningen direkt med ändringsskattekortets procent utan en förhöjning till 25 procent. Om du ber skattebyrån skicka skattekortet direkt till oss, så observera att det kan ta flera dagar, innan skattekortet kommer fram. Snabbast sänder du skattekortet elektroniskt via OmaYTK.

Uppsägningsmeddelande

Om du har blivit uppsagd, så foga meddelandet om uppsägning till ansökan. Vi behöver uppsägningsanmälan, eftersom vi måste reda ut, vilken din uppsägningstid är. För tiden när du är berättigad till lön för uppsägningstiden, kan du inte få inkomstrelaterad dagpenning.

Om du inte har fått något skriftligt meddelande om uppsägning, så be din arbetsgivare om en skriftlig redogörelse för tidpunkten för när uppsägningsmeddelandet lämnats, dagen när anställningsförhållandet avslutades och grunderna för uppsägningen. Bifoga utredningen vid din ansökan.

Utredning om övriga inkomster och förmåner

Som sökande av arbetslöshetsdagpenning ska du genast meddela om en sådan förändring som skett i dina förhållanden, vilken kan påverka din rätt att få arbetslöshetsdagpenning eller minska beloppet av den dagpenning som ska betalas ut. Om du är osäker, så kontakta vår kundtjänst.

Här några exempel:

  • I vissa fall behöver vi också ett arbetsavtal. När du till exempel börjar med ett deltidsarbete, behöver vi ett arbetsavtal, så att vi riktigt kan bedöma din rätt till jämkad dagpenning. Även i en situation med uppsägning kan vi behöva ett arbetsavtal, då vi bedömer din rätt till lön för uppsägningstiden. På motsvarande sätt kan vi även i situationer med permittering begära ett arbetsavtal.

  • Om du under arbetslösheten har inkomster eller du till exempel är i deltidsarbete, så foga ett intyg över den lön du får till ansökan.

  • Om du får socialförmån, så bifoga en kopia av beslutet som gäller den senaste förmånen. Uppge alltid i din ansökan huruvida du ansökt om pension eller överklagande som gäller pensionsansökan.

  • Om du verkar som företagare i bisyssla eller som lantbruksföretagare, så foga uppgifterna om senast verkställda beskattning till ansökan.

  • Om du har börjat som företagare i bisyssla eller som lantbruksföretagare, så foga förskottsdebetsedel till ansökan.

  • Om till dig eller din familj betalas stöd för vård av ett barn under 3 år hemma, så bifoga förutom beslutet en uppgift om vem som sköter barnet.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn