Yleinen työttömyyskassa YTK:n säännöt (på finska)

Vahvistettu 26.11.2015

 • 1 §

  Työttömyyskassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus

  Työttömyyskassan nimi on Yleinen työttömyyskassa YTK (jäljempänä säännöissä YTK), ruotsiksi Allmän arbetslöshetskassa YTK. YTK:n kotipaikka on Loimaan kaupunki.

  YTK:n toiminta-alue on koko maa.

  YTK on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan sekä muiden työttömyyskassojen toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

  Lisäksi YTK voi tarjota jäsenilleen, jotka työskentelevät ulkomaisessa ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa, merialan lisävakuutusta.

 • 2 §

  Jäsenyyden ehdot

  YTK:n jäseniksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja täyttää muuten kassan säännöissä määritellyt edellytykset.

  Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

  YTK:n jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

  Hakemus YTK:n jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä kirjallisesti työttömyyskassalle. Jäsenyyden hyväksyy kassanjohtaja tai hallituksen valtuuttama henkilö.

  YTK:n jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut YTK:n jäsenyyttä.

  3 §

  YTK:sta eroaminen

  Jos jäsen haluaa erota YTK:sta, hänen on tehtävä kirjallinen eroilmoitus kassalle. Jos jäsen haluaa hyvityksen loppuvuoden jäsenmaksusta, hänen on ilmoitettava tilinumero, jolle jäsenmaksuosuus palautetaan.

  Jäsenmaksuosuutta ei palauteta, jos 
  1) palautettava summa olisi enintään 10 euroa, 
  2) jäsen ei ilmoita YTK:lle tilinumeroa, johon palautus tehdään tai 
  3) YTK:lla on jäseneltä lainvoimainen saatava, jonka suoritukseksi jäsenmaksuosuus kuitataan.

  Jos jäsen on maksanut jäsenmaksua vähemmän kuin eropäivään mennessä on kertynyt, hänet tullaan eroilmoituksesta huolimatta erottamaan maksamattoman jäsenmaksun johdosta. 

  Työttömyyskassan jäsenyys päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

  4 §

  YTK:sta erottaminen

  Kassanjohtaja voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa kassan jäsenyydestä sen,

  1) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja
  2) joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan tai muun kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan sekä
  3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

  Jäsen, joka ei maksa jäsenmaksua viimeistään laskun eräpäivänä, voidaan erottaa YTK:n jäsenyydestä siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta. Erottamispäätöksen tekee kassanjohtaja.

  Yrittäjäksi siirtynyt YTK:n jäsen voi säilyttää jäsenyytensä YTK:ssa korkeintaan 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta lukien, minkä jälkeen hänet erotetaan YTK:n jäsenyydestä. Erottamispäätöksen tekee kassanjohtaja.

  5 §

  Uudelleen liittyminen

  Jos jäsen aikaisemmasta työttömyyskassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen työttömyyskassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä työttömyyskassassa työttömyyskassalaissa ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.

  Jos työttömyyskassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

  6 §

  Jäsenmaksut

  Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromäärä.

  Jäsenmaksu on jäsenyysaikaan sidottu. Jäsenen jäsenmaksu on vuosijäsenmaksusta se osuus, jonka hän on ko. vuoden aikana ollut jäsenenä. Jäsenyyden alkaessa kesken vuoden jäsenmaksu on vuosijäsenmaksusta se osa, jonka jäsen on liittymishetkestä vuoden loppuun jäsenenä. Jäsenyyden päättyessä kesken vuoden jäsenelle hyvitetään se osa vuosijäsenmaksusta, jolloin hän ei enää ole YTK:n jäsen, mikäli 3 §:ssä mainitut rajoitukset eivät estä hyvityksen maksamista. Kun vuosijäsenmaksua jyvitetään jäsenyysajalle, käytetään todellisia kalenteripäiviä. Palautettavalle jäsenmaksulle ei makseta viivästyskorkoa.

  Jäsenmaksu laskutetaan vuosittain YTK:n kassanjohtajan määräämänä aikana.

  YTK:lla on oikeus periä erääntynyt edelleen maksamaton jäsenmaksu YTK:n maksamasta työttömyysetuudesta tai muusta sen maksamasta etuudesta. Jäsenen pyynnöstä YTK voi periä etuudesta myös jäsenmaksun, joka on jo laskutettu, mutta ei vielä erääntynyt.

  Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin YTK:lle suorittamiaan maksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

  7 §

  Jäsenmaksuista vapautuminen

  Jäsen ei voi vapautua jäsenmaksusta.

 • 8 §

  Etuudet

  YTK myöntää työttömyysturvalaissa säädettyä ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi YTK myöntää työttömyyskassan maksettavaksi säädettyjä muita etuuksia niihin oikeutetuille jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

  9 §

  Merialan lisävakuutus

  Merialan lisävakuutuksen saamisen edellytyksenä olevan työssäoloehdon täyttymisestä on säädetty työttömyysturvalaissa. Laissa edellytettävään työssäoloehtoon voidaan lukea kuuluvaksi myös vakuutuksenalainen työ ulkomaisessa ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa.

  Mikäli jäsenen työssäoloehto koostuu sekä kotimaan työskentelystä että ulkomaisessa ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa tehdystä työstä, työttömyysturva määräytyy sen mukaisesti kumpaa työtä on enemmän.

  Merialan lisävakuutuksen päivärahan suuruus muodostuu työttömyyskassan esittämästä ja sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymästä euromäärästä. Päivärahan täysi määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin mitä työttömyysturvalaissa säädetään ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan suuruudesta. Päiväraha ei sisällä lapsikorotuksia.

  Sääntöjen 7 § 1 mom. määrättävän jäsenmaksun lisäksi ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa työskentelevä on velvollinen maksamaan työttömyyskassan hallituksen esittämän ja Finanssivalvonnan vahvistaman lisävakuutusmaksun. Jäsenmaksu peritään vuosineljänneksittäin.

 • 10 §

  Työttömyyskassan ylimmän päätösvallan käyttäminen

  YTK:n ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan jäsenistön kokous. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää YTK:n hallitus. Kassan jäsenistön kokous voi olla kassan varsinainen kokous tai kassan ylimääräinen kokous.

  Kassan jäsenistön kokouksessa kullakin läsnä olevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

  11 §

  Kassan varsinainen kokous

  Kassan varsinainen kokous on pidettävä vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Kassan varsinaisessa kokouksessa on

  1) esitettävä edelliseltä toimintakaudelta hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
  2) vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös
  3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta
  4) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  5) määrättävä hallintoelinten ja tilintarkastajien palkkiot
  6) toimitettava hallituksen puheenjohtajan vaali, milloin puheenjohtaja on erovuorossa
  7) toimitettava erovuoroisten hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
  8) toimitettava tilintarkastajan vaali. Tilintarkastajan on oltava tilintarkastuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö taikka mainitun lain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu HTM-tilintarkastaja tai HTM-yhteisö. Jos tilintarkastajaksi on valittu edellä mainittu yhteisö, ei tilintarkastajien varamiehiä tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu, kunnes uusi vaali on toimitettu.
  9) määrättävä jäsenmaksun perusteet
  10) käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäväksi ilmoitetut asiat.

  Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäväksi.

  12 §

  Kassan ylimääräinen kokous

  Kassan ylimääräinen kokous on pidettävä

  1) kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi
  2) kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta tai he sitä vaativat tai
  3) kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

  Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan jäsenistön kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

  Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäväksi.

  Jos kassan jäsenluku on vähentynyt alle 8.000, on kassan ylimääräinen kokous viipymättä kutsuttava päättämään, jatketaanko kassan toimintaa vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä jäsenluvun lisäämiseksi tai kassan purkamiseksi.

  13 §

  YTK:n hallitus

  YTK:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä, joiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä YTK:n jäseniä. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta.

  Vuosittain hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa kolmannes. Hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausien enimmäismäärä on neljä (4) täyttä kautta. Puheenjohtajan toimikausien enimmäismäärä on kaksi (2) täyttä kautta.

  Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan.

  Hallitus voi nimetä valiokuntia hallitustyöskentelyn avuksi. Hallitus määrää nimeämiensä valiokuntien tehtävistä erikseen.

  14 §

  Hallituksen toiminta

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

  Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkistettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

  15 §

  Hallituksen tehtävät

  Hallituksen tehtävänä on

  1) valvoa, että YTK:n asioita hoidetaan lain, YTK:n sääntöjen sekä kassan jäsenistön kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti,
  2) huolehtia YTK:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja kehittämisestä,
  3) laatia sijoitussuunnitelma sekä päättää kassan varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti,
  4) määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista
  5) ottaa ja erottaa kassanjohtaja sekä kassanjohtajan esittelystä ottaa ja erottaa muut johtoryhmän jäsenet,
  6) päättää kassanjohtajan työsuhteen ehdot ja tehtävät sekä kassanjohtajan esittelystä muiden johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehdot ja tehtävät,
  7) nimetä kassanjohtajalle varamies hänen esityksestään
  8) kutsua koolle kassan jäsenistön kokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat
  9) antaa kassan jäsenistön kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastajat tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi
  10) laatia tilinpäätös ja toimintakertomus sekä antaa ne tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kassan kokousta, jossa kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta on käsiteltävä
  11) tehdä toimintakertomuksessa esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi
  12) laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio
  13) tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta
  14) toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain rahoitusosuuksia koskeva hakemus
  15) antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen
  16) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona, sekä
  17) päättää sääntöjen 20 §:ssä mainittujen lainojen ottamisesta
  18) päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

  16 §

  Kassanjohtaja ja tehtävät

  YTK:n vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja. Hänestä voidaan käyttää nimitystä toimitusjohtaja. Kassanjohtajan tehtävänä on

  1) ohjata ja valvoa etuuksien maksamista sekä muuta työttömyyskassan käytännön toimintaa,
  2) valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön hallituksen päätökset,
  3) huolehtia hallituksen päätösten toteuttamisesta,
  4) huolehtia taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien asioiden hoitamisesta,
  5) hyväksyä uudet jäsenet,
  6) antaa huomautus tai varoitus jäsenelle taikka erottaa tämä sääntöjen 4 §:n tarkoittamissa tapauksissa,
  7) erottaa jäsenet jäsenmaksun laiminlyönnin johdosta,
  8) edustaa hallituksen ohella kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa
  9) toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa taikka säännöt määräävät.

  17 §

  YTK:n nimen kirjoittaminen

  YTK:n nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituksen valtuuttama henkilö, kaksi yhdessä.

  Sääntöjen 1 § 3 momentissa mainittujen etuuksien käsittelyyn ja annettaviin päätöksiin sekä poistohakemuksiin tarvittavista nimenkirjoitusoikeuksista päättää kassanjohtaja.     

  Työttömyyskassan päätös voidaan allekirjoittaa koneellisesti.

  18 §

  Kokouskutsut ja tiedonannot jäsenille

  Kokouskutsut sekä muut YTK:ta koskevat jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan yhdessä tai useammassa jäsenien keskuuteen leviävässä lehdessä tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi vähintään kolme viikkoa ennen asianomaista määräpäivää.

  Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus lausuntoineen on vähintään kahden viikon ajan ennen kassan varsinaista kokousta pidettävä jäsenten nähtävinä YTK:n toimistossa.

  19 §

  Lainojen ottaminen

  YTK:n hallituksella on oikeus päättää lyhytaikaisten lainojen ja rahoituslimiittien ottamisesta työttömyyskassan tehtävänä olevien etuuksien suorittamista varten ja pitkäaikaisten lainojen ottamisesta toimitilojen hankkimista varten. Hallitus voi myös päättää luotollisen tilin avaamisesta työttömyyskassan likviditeetin hallintaa varten sekä rahoitussopimusten tai leasingsopimusten käyttämisestä käyttöomaisuushankinnoissa.

  20 §

  Tilinpäätös

  Työttömyyskassan tilikausi on kalenterivuosi.

  Hallituksen tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen.

  21 §

  Rahastot

  Työttömyyskassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon. Työttömyyskassan rahoituksen ja maksuvalmiuden turvaamiseksi tasoitusrahastossa tulee olla Finanssivalvonnan vahvistama vähimmäismäärä. Taloudellisista suhdanteista johtuvien jäsenmaksuvaihteluiden tasaamiseksi työttömyyskassa voi lisäksi kerätä tasoitusrahastoa enintään Finanssivalvonnan vahvistamaan enimmäismäärään

  22 §

  Vajauksen täyttäminen

  Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia.

  Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain 21 ja 22 §:ssä mainitulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

 • 23 §

  Työttömyyskassan valvonta

  Työttömyyskassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

  24 §

  Kassan sääntöjen muuttaminen

  Jos työttömyysturvalakia tai -asetusta tai työttömyyskassalakia tai -asetusta taikka muuta työttömyyskassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä muutetaan, YTK:n hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

  Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa, taikka kassan purkamiseen muussa kuin 14 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan jäsenistön kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

  25 §

  Varojen luovutus työttömyyskassan purkautuessa

  Jos työttömyyskassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin ne varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen tehneen työttömyyskassan kokouksen määräysten mukaisesti työttömyyskassan toimintaa lähellä olevalle yhteisölle käytettäväksi työttömyyskassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden talouden ja ammatillisen koulutuksen tukemiseen.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.