Telefonlinjerna är stängda 20.5.

Arbetskraftspolitiska förutsättningar i undantagsförhållanden

TE-byrån undersöker inte de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för dem som friställs den 16 mars 2020 eller senare. Ändringen gäller inte tidigare uppsagda eller helt arbetslösa. Även permitterade måste fortfarande registrera sig hos TE-kontoret som arbetslös arbetssökande. Permitterade måste också ta emot arbete som erbjuds av den egna arbetsgivaren. 
​​​​​​​
Härtill finns det andra undantag som gäller alla. Till exempel har det blivit lättare att anmäla sig som arbetssökande.

​​​​​​​Undantag för permitterade

Ikraftträdande

 • Överlämnat till riksdagen 26.3.2020
 • Godkänt i riksdagen 30.3.2020
 • Presidentens underskrift 31.3.2020
 • Gäller från 16.3.2020 till 31.12.2020

Även vid undantagsförhållanden måste du registrera dig som arbetslös arbetssökande vid TE-kontoret. Om du har blivit permitterad och permitteringen inleddes den 16 mars 2020 eller senare undersöker TE-kontoret dock tillfälligtvis inte de arbetskraftspolitiska förutsättningarna.

Mellan den 16 mars 2020 och den 31 december 2020 har permitterade i praktiken alltså inga arbetskraftspolitiska hinder för utbetalning av förmåner. Ändringen gäller endast personer som permitterats den 16 mars 2020 eller därefter. Arbetslösa och personer som permitterats tidigare berörs alltså inte av förändringen. Om permitteringen fortsätter den 31 december 2020 kommer TE-kontoret därefter att granska de arbetskraftspolitiska förutsättningarna som vanligt.

Från och med den 16 mars 2020 till och med den 31 december 2020 undersöker inte TE-kontoret permitterades

 • Ansökan om heltidsarbete
 • Annat arbete som utförts utan anställning
 • Företagsverksamhet eller eget arbete
 • Uppstartad företagsverksamhet eller sysselsättning i eget arbete
 • Avslutat arbete i företaget
 • Avslutat arbete för en företagares familjemedlem
 • Nedläggning av företagsverksamhet
 • Nedläggning av eget arbete
 • Studier
 • Korttidsstudier
 • Avslutade heltidsstudier
 • Skyldighet att delta i gemensam ansökan för unga med yrkesfärdigheter
 • Ersättning av skyldigheten att ansöka om utbildning med andra åtgärder
 • Giltiga skäl att inte ansöka om en studieplats eller att avbryta studier
 • Återställandet av rätten till arbetslöshetsersättning för ungdomar utan utbildning
 • Vägran att ta emot arbete
 • Giltigt skäl för att vägra ta emot arbete
 • Vägran att ta emot arbete på grundval av regional rörlighet
 • Vägran att ta emot arbete som erbjuds utomlands
 • Upphörande av skydd för yrkesskicklighet
 • Uteblivande från ett möte där en sysselsättningsplan utarbetas
 • Vägran att utarbeta sysselsättningsplan
 • Underlåtenhet att genomföra sysselsättningsplanen
 • Vägran att delta i service
 • Avbrytande av service
 • Giltigt skäl för att vägra delta i service eller avbryta service
 • Upprepade förfaranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda

Allmänna undantag

Ikraftträdande RP 58/2020

 • Överlämnades till riksdagen 23.4.2020

 • Godkändes av riksdagen 30.4.2020

 • Gäller 16.3.2020–31.12.2020

Medan undantagsförhållandena pågår ordnas den första intervjun med den arbetssökande endast när Arbets- och näringsbyrån anser att det är ändamålsenligt att ordna en intervju. Arbets- och näringsbyrån strävar vid mån av möjlighet till att ordna senare periodiska intervjuer med tre månaders mellanrum. Detta undantag gäller till 31.12.2020.

Under undantagstiden upphör jobbsökningen inte att gälla på grund av att du inte har svarat på frågorna i nättjänsten gällande bedömning av servicebehovet eller gjort upp en sysselsättningsplan. Detta gäller retroaktivt från 16.3.2020. Undantaget gäller till 31.12.2020.

Du förlorar inte heller rätten till arbetslöshetsförmån på grund av att du inte har genomfört sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den. Du har också rätt att avbryta en sysselsättningsfrämjande tjänst utan att förlora arbetslöshetsförmånen av grundad anledning som beror på Covid-19-pandemin. Detta undantag gäller till 31.12.2020.

Du har också rätt till arbetslöshetsförmåner utan hinder av sådana kortvariga studier som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, även om maximitiden på sex månader för studiernas längd skulle överskridas. Förutsättningen är att studierna förlängs på grund av en COVID-19-pandemi. Detta undantag gäller till 31.12.2020.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!