Telefonlinjerna är stängda 20.5.

Giltigheten för de coronavirusundantag som har gjorts i arbetslöshetsskyddet

Våren 2020 gjordes många coronavirusundantag i arbetslöshetsskyddet. Undantagen har varit tillfälliga och går nu mot sitt slut. På denna minneslista framgår det hur undantagen upphör.

Ändringar av undantagens giltighet

Se uppdaterad sammanställning av undantagens tillämpningstid:

Medlems- och arbetsvillkoret/Inte längre i kraft

Till följd av den tillfälliga lagändringen har arbetstagarens arbetsvillkor nu varit 13 kalenderveckor. Arbetsvillkor som är kortare än detta har bara tillämpats om du inte har uppfyllt det normala arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor. Kravet för att tillämpa undantagsregeln har varit att du gjort minst en arbetsvecka som uppfyller arbetsvillkoret efter den första dagen i mars.

En motsvarande tillfällig ändring har även varit i arbetsvillkoren för företagares familjemedlem. Normalt är arbetsvillkoret här 52 kalenderveckor, men nu har det undantagsvis varit 26 kalenderveckor.

Tillämpandet av undantaget upphör den 31.12.2020. Om din arbetslöshet eller permittering börjar den 1.1.2021 kan vi inte längre använda det kortare arbetsvillkoret som villkor för att betala den inkomstrelaterade dagpenningen.

Självrisktid/Inte längre i kraft

Det finns vanligtvis en självrisktid i början av en arbetslöshet eller permittering, som motsvarar tiden för fem arbetsdagar och som ska fortgå under 8 på varandra följande kalenderveckor. I och med coronavirusundantaget har självrisktiden direkt varit fem vardagar. Det huvudsakliga undantaget har dock varit att vi har kunnat betala den sökande dagpenning även för självrisktiden. Vanligtvis betalas ingen dagpenning för självrisktiden.

Undantaget gäller självrisktiden, vars första dag har varit 16.3.2020 eller senare, dock senast 31.12.2020. Därmed är självrisktid där den första dagen är den 31.12.2020 ännu enhetlig med undantaget ända till dess slut. Självrisktid, där den första dagen är 1.1.2021 följer däremot de tidigare reglerna, och vi kan därför inte betala inkomstrelaterad dagpenning för självrisktiden.

Maximal utbetalningstid/Inte längre i kraft

Inkomstrelaterad dagpenning som utbetalas 1.7.2020 eller senare har inte ackumulerat dagar för den maximala utbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning.

Utbetald inkomstrelaterad dagpenning ackumulerar den maximala utbetalningstiden igen från och med 1.1.2021.

Avstående av pausen för särskild jämkningsperiod och beräknad lön

Den särskilda jämkningsperioden har varit på paus. Ingen särskild jämkningsperiod har använts för att betala ut arbetslöshetsunderstöd för en sådan ansökningsperiod för förmån som börjar den 11.5.2020 eller därefter, dock senast den 30.6.2021.

En särskild jämkningsperiod används alltså inte för ansökningsperioder som börjar innan den 30.6.2021. Däremot används reglerna för särskild jämkningsperiod för ansökningsperioder som börjar den 1.7.2021 eller senare.

Särskild jämkningsperiod är ett tekniskt verktyg för utbetalning av en förmån, med vilken man kan ta hänsyn till de tider för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning för vilka du har haft rätt till full dagpenning och även de tider för vilka du inte alls har haft rätt till dagpenning.

Höjd skyddsdel

Då du har inkomster från ett deltidsarbete, ett heltidsarbete som varar i under två veckor eller har företagsverksamhet som bisyssla, beaktar vi inkomsten i det belopp som utbetalas av den inkomstrelaterade dagpenningen. Som regel minskar inkomsten den inkomstrelaterad dagpenningen. Om inkomsten är låg påverkar den inte den inkomstrelaterade dagpenningen alls. "Låg inkomst" bestäms av den skyddsdel som på grund av coronavirusepidemin har höjts för en tidsbestämd period.

Skyddsdelen har tillfälligt höjts från 300 euro till 500 euro per månad och motsvarande från 279 euro till 465 euro under fyra kalenderveckor.

Den höjda skyddsdelen tillämpas från och med den ansökningsperiod som har börjat 1.6.2020 eller senare, men senast 30.6.2021.

Den höjda skyddsdelen kommer därmed att användas under ansökningsperioder som börjar under detta år. För ansökningsperioder som börjar 1.7.2021 eller senare kan emellertid höjd skyddsdel inte längre användas.

Utredning av arbetskraftspolitiska förutsättningar/Inte längre i kraft

E-byrån har inte undersökt de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för personer som har permitterats den 16.3.2020 eller senare. Ändringen gäller inte dem som tidigare har blivit permitterade eller de som är helt arbetslösa.

Under undantagstiden har jobbsökningen inte upphört att gälla på grund av att du inte har svarat på frågorna i nättjänsten gällande bedömning av servicebehovet eller gjort upp en sysselsättningsplan.

Du har inte heller förlorat rätten till arbetslöshetsförmåner på grund av att du försummat genomförandet av sysselsättningsplanen eller ersättande plan.

Du har också haft rätt till arbetslöshetsförmåner utan hinder av sådana kortvariga studier som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, även om maximitiden på sex månader för studiernas längd skulle överskridas. Förutsättningen har varit att studierna förlängs på grund av en COVID-19-pandemi.

Alla dessa undantag gäller fram till den 31.12.2020. Efter detta kommer TE-byrån att undersöka alla arbetskraftspolitiska förutsättningar som normalt. Mer information i frågan får du från TE-byrån.

Ändringar i dessa undantag är på kommande. En del av ändringarna fortsätter under år 2021. Se sammanfattning av situationen för tillfället.

Beaktande av inkomsterna från företagsverksamhet

Vid jämkning av företagsverksamhet som bisyssla och utbetalande av inkomstrelaterad dagpenning har man undantagsvis kunnat beakta företagsverksamhetens inkomster direkt på basis av den sökandes egen anmälan. Från och med den 1.7.2021 bedöms inkomsten åter enligt reglerna för beskattning, genom att använda skriftliga utredningar över inkomsterna.

Information om förvärvsinkomster som baserar sig på den sökandes egen anmälan kan användas för ansökningsperioder som inleds i år. För ansökningsperioder som börjar den 1.7.2021 eller senare kan man däremot inte längre direkt använda endast den sökandes egen anmälan.

Förskottsbetalning

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut utan beslut för högst två månader. En undantagslag har antagits för coronavirusepidemiperioden, som har förlängt denna period till sex månader.  Sexmånadersperioden har kunnat tillämpas när inkomstrelaterad dagpenning har utbetalats för en ansökningsperiod som börjar senast den 30.6.2021.

Rörlighetsunderstöd

Undantagsvis har man kunnat få rörlighetsunderstöd för heltidsarbete om arbetsresan, tur och retur, tar minst två timmar. Före undantaget måste arbetsresan ta minst tre timmar.

Förutsättningen för två timmars arbetsresa gäller heltidsanställningar som börjar 12.6.2020-30.6.2021.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!