Telefonlinjerna är stängda 20.5.

Paus för särskild jämkningsperiod

Regeringen har stiftat en lag om tillfälliga undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Enligt lagen är den särskilda jämkningsperioden inte i användning under undantagstiden.
​​​​​​​
Den särskilda jämkningsperioden handlar om att man i vissa situationer kan förkorta den normala jämkningsperioden. När jämkningsperioden förkortas räknas också inkomsten om. Det här förfarandet torde vara en av de minst förstådda detaljerna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Att lämna bort förfarandet leder till att nya situationer uppstår, vilket säkerligen gör det svårt för den sökande att förstå hela förloppet.

Särskild jämkningsperiod

Då du har inkomster från ett deltidsarbete, ett heltidsarbete som varar i högst två veckor eller har företagsverksamhet som bisyssla, kan den inkomstrelaterade dagpenningen jämkas med inkomsterna.

Jämkningen beaktar i regel den inkomst som betalas till dig under jämkningsperioden. Jämkningsperioden är en månad eller fyra på varandra följande kalenderveckor.

Om din jämkningsperiod innehåller sådana dagar för vilka du antingen har rätt till full dagpenning eller för vilka du inte har rätt någon till dagpenning alls, kommer de att förkorta din jämkningsperiod. Detta resulterar i en särskild jämkningsperiod, som alltid är kortare än den vanliga jämkningsperioden på en månad eller fyra kalenderveckor.

Förutsättningen för den särskilda jämkningsperioden är enligt lagen det, att den arbetsinkomst som betalats under perioden omvandlas så att den motsvarar en månadsinkomst. Detta måste göras eftersom den jämkade dagpenningen beräknas utgående från skyddsdelen samt den lön som ligger till grund för dagpenningen, vilka fastställts på månadsnivå. Dessa kan inte jämföras med lönen, om de inte beräknas så att de motsvarar en månadslön.

I praktiken ser ett sådant beslut konstigt ut eftersom den inkomst som anges är högre än den du i verkligheten har fått. Skillnaden beror på att beslutet visar den beräknade arbetsinkomsten, inte det du i verkligheten har fått. Detta har i sig inte särskilt stor inverkan på dagpenningens storlek, eftersom den beräknade arbetsinkomsten endast påverkar dagpenningen för den särskilda jämkningsperioden. Beroende på situationen får du full dagpenning eller ingen dagpenning alls för ansökningsperiodens övriga delar.

Tillfällig lagändring

Den tillfälliga lagändringen (RP 61/2020) innebär ett avbrott i användningen av den särskilda jämkningsperioden. Den tillfälliga lagen gäller utbetalning av arbetslöshetsförmåner för ansökningsperioder som börjar 11.5 eller därefter, dock senast 30.6.2021.

När vi tillämpar den tillfälliga lagen förkortar vi alltså inte jämkningsperioderna längre och räknar inte om inkomsterna. Detta innebär att jämkningsperioden alltid är 4 på varandra följande kalenderveckor eller en månad. Detta har praktiska inverkningar som inte alltid verkar begripliga för den sökande.

En jämkningsperiod är inte nödvändigtvis det samma som en ansöknings- eller betalningsperiod. Vi kan i vilket fall som helst endast betala ut dagpenning för ansökningstiden, även om den skulle skilja sig från jämkningsperioden. Jämkningsperioden avgör vilka inkomster som ska beaktas vid jämkningen. Vid betalningsbaserad jämkning beaktas de inkomster som betalats under jämkningsperioden och vid förtjänstbaserad jämkning de inkomster som tjänats in under jämkningsperioden. Dessutom beaktas även sådan inkomst som betalats under den tid som man varit hindrad. I vissa fall kan jämkningsperioden börja redan före ansökningsperioden. I dessa situationer beaktas inte sådana inkomster som betalats före ansökningsperiodens början.

Olika perioder

Lönebetalningsperiod: Den tidsperiod som lönen betalas för.

Ansökningsperiod: Den tidsperiod för vilken du ansöker om dagpenning. Normalt 4 på varandra följande kalenderveckor eller en månad. Kan vara kortare i början/slutet av arbetslöshet/permittering.

Betalningsperiod: Den tidsperiod för vilken du ansöker om dagpenning. Normalt 4 på varandra följande kalenderveckor eller en månad. Kan vara kortare i början/slutet av arbetslöshet/permittering, samt om det finns hinder för betalning under ansökningsperioden.

Jämkningsperiod: Den tidsperiod under vilken inkomsterna beaktas vid jämkning. Jämkningsperioden är alltid fyra på varandra följande kalenderveckor eller en månad lång.

Exempel på situationer då en särskild jämkningsperiod tidigare skulle ha använts

Inkomster som betalats då hinder föreligger

Du arbetar deltid och ansöker om inkomstrelaterad dagpenning för juni. Din ansöknings- och jämkningsperiod är 1.6–30.6. Din löneperiod är en månad och avlöningsdagen infaller den 15:e.

Du insjuknar, varmed du också får sjukdagpenning 15.6–18.6 under jämkningsperioden.

Vi kan inte betala ut arbetslöshetsersättning för den tid som du får sjukdagpenning. På grund av detta hinder skulle vi normalt uppgöra två särskilda jämkningsperioder före och efter hindret. Eftersom ingen särskild jämkningsperiod används i och med undantagslagen, kommer jämkningsperioden inte att ändras, fastän det föreligger hinder under jämkningsperioden.

Vid jämkningen beaktar vi lönen som betalades ut 15.6.2020. Den räknas inte om.

Vi betalar jämkad inkomstrelaterad dagpenning för tiden 1.6–14.6 och 19.6–30.6.

Permittering med förkortad arbetsdag

Du har permitterats med förkortad arbetsdag. Du arbetar således normalt, men en eller flera dagar i veckan är kortare. Din löneperiod är en månad och avlöningsdagen infaller den 15:e.

Din ansöknings- och jämkningsperiod är en månad 1.6–30.6. Du får lön för 88 timmar 15.6.

Eftersom du har permitterats med förkortad arbetsdag granskar vi arbetstiderna per kalendervecka. Arbetstiden för den löner som betalas ut 15.6 (88 timmar i detta fall) jämförs med den maximala arbetstiden under 5 dagar (5 x 7,5 t = 37,5 t). Vi kan inte betala dagpenning eftersom gränsen för arbetstiden överskrids.

På grund av detta hinder skulle vi normalt uppgöra två särskilda jämkningsperioder före och efter hindret. Eftersom ingen särskild jämkningsperiod används i och med undantagslagen, kommer jämkningsperioden inte att ändras, fastän det föreligger hinder under jämkningsperioden.

På grund av att arbetstiden överskridits får du därför ett negativt beslut för tiden 15.6–21.6. Jämkningsperioden är fortfarande en hel månad. I jämkningen beaktar vi den lön som betalades ut 15.6.2020. Den räknas inte om.

Vi betalar jämkad inkomstrelaterad dagpenning för tiden 1.6–14.6 och 22.6–30.6.

Förkortad arbetsdag och deltidsarbete

Du har permitterats med förkortad arbetsdag och din arbetstid är 4 h/dag. Dessutom arbetar du deltid för en annan arbetsgivare 1 h/dag. Du ansöker om dagpenning för juli och din ansöknings- och jämkningstid är en kalendermånad. Arbetsgivaren som permitterade dig betalar ut din lön den 15:e och den andra, som du arbetar på deltid för, den 31:a.

Vi granskar arbetstidsgränsen för de båda veckornas del som har en avlöningsdag. Arbetstiden jämförs med en maximal arbetstid på 5 dagar.

Gränsen för arbetstid överskrids 13.7–19.7, varmed vi inte kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning för ifrågavarande vecka. Däremot överskrids inte gränsen för arbetstid under veckan 27.7–2.8.

Även om det föreligger hinder under ansökningstiden uppgör vi undantagsvis inte någon särskild jämkningsperiod. Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för perioderna 1.7–12.7 och 20.7–31.7. I jämkningen beaktar vi lönerna i enlighet med avlöningsdagarna utan att räkna om inkomsten.

Förkortad arbetsvecka och full permitteringsvecka

Du har permitterats med förkortad arbetsvecka. Du arbetar alltså normalt, men mindre än 5 dagar i veckan. Samtidigt arbetar du deltid för en annan arbetsgivare 5 timmar i veckan. Din ansöknings- och jämkningsperiod är 4 på varandra följande kalenderveckor. Du arbetar mån.–ons. och du är permitterad varje tors.–fre.

Under den förkortade arbetsveckan granskar vi arbetstidsgränsen lagenligt per kalendervecka och undantagsvis även på förtjänstgrund. Gränsen för arbetstiden överskrids inte under någon av veckorna. Under midsommarveckan 15–21.6 har du ingen arbetsdag för någon av arbetsgivarna, så normalt sett skulle du ha rätt till full inkomstrelaterad dagpenning och vi skulle uppgöra särskilda jämkningsperioder för och efter midsommarveckan.

Eftersom den särskilda jämkningsperioden undantagsvis inte används alls kan vi betala jämkad dagpenning för hela fyraveckorsperioden utan att räkna om inkomsten. De inkomster som intjänats under ifrågavarande period räknas som inkomst.

Du övergår från deltids- till heltidsarbete

Du har arbetat deltid och ansöker om inkomstrelaterad dagpenning för veckan 29.6–5.7.2020. Du påbörjar ett heltidsarbete som varar längre än 2 veckor 6.7.2020.

Jämkningsperioden är alltid en månad eller fyra på varandra följande kalenderveckor. Eftersom din ansökningsperiod är kortare än så, uppgör vi en fiktiv fyra veckors jämkningsperiod bakåträknat från den sista dagen i din ansökningsperiod. Din jämkningsperiod är därmed 8.6–5.7. På så sätt undviker vi att handläggningen av din ansökan försenas på grund av att vi väntar på löneutbetalningen.

I jämkningsperioden beaktar vi den lön du får under jämkningsperioden, utan att räkna om inkomsterna. Om en betalningsdag inte infaller under jämkningsperioden, betalar vi den inkomstrelaterade dagpenningen till fullt belopp 29.6–5.7.2020. Om en betalningsdag infaller under jämkningsperioden 8.6–5.7, betalar vi den inkomstrelaterade dagpenningen som jämkad 29.6–5.7.2020. Vid jämkningen beaktar vi lönen du får under jämkningsperioden. Om en betalningsdag infaller under jämkningsperioden 8.6–5.7, men lönen redan har beaktats i jämkningen, betalar vi den inkomstrelaterade dagpenningen till fullt belopp 29.6–5.7.2020, eftersom en lön som redan beaktats inte beaktas en gång till.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!