Betalningsbaserad jämkning

När du arbetar en kort tid eller arbetar deltid som arbetslös, företagare eller permitterad kan du ha rätt till jämkad inkomstrelaterad dagpenning.

Enligt lagen grundar sig dock rätten till jämkad inkomstrelaterad dagpenning i regel på inkomster från arbete på deltid och inte på själva arbetet. Denna typ av betalningsbaserade tillvägagångssätt orsakar några egenskaper hos den justerade inkomstrelaterade dagpenningen, som den sökande kanske inte har tänkt på i förväg.

Tidpunkten för utbetalning av lönen är avgörande

När din rätt till jämkad inkomstrelaterad dagpenning grundar sig på att du har inkomster av deltidsarbete, har tidpunkten när lönen betalas ut en avgörande roll. 

I praktiken kan detta till exempel leda till en situation där din inkomstrelaterade dagpenning justeras enligt utbetalningsdagen, även om du inte alls har arbetat under ansökningstiden. På samma sätt kan det uppstå en situation där du arbetar deltid, men det påverkar inte i någon situation hur mycket inkomstrelaterad dagpenning som betalas till dig.

Exempel på betalningsbaserad jämkning

  1. Du jobbar deltid i maj. Lönen för arbetet i maj betalas i juni. I juni ansöker du om inkomstrelaterad dagpenning för maj. I juni betalar vi dig full dagpenning för maj, även om du arbetade i maj, eftersom du inte har någon inkomst från deltidsarbete i maj.
  2. Du arbetar deltid i maj, men inte i juni. Lönen för arbete i maj betalas i juni. I juli ansöker du om inkomstrelaterad dagpenning för juni. I juli betalar vi jämkad dagpenning för juni till dig, eftersom du har fått inkomster från deltidsarbete i juni.
  3. Du arbetar deltid varje månad och varje månad betalas lönen för föregående månad. Vi betalar jämkad inkomstrelaterad dagpenning varje månad utom den första.
  4. Du är helt arbetslös i augusti. Du jobbar deltid i september. I oktober är du anställd på heltid. I september ansöker du om dagpenning för augusti. Vi betalar dig hela dagpenningen för augusti, eftersom du inte har inkomster från deltidsarbete i augusti. I oktober ansöker du om dagpenning för september. Vi betalar vi dig full dagpenning för september, även om du deltid arbetade i september, eftersom du inte har någon inkomst från deltidsarbete i september.

Varför betalningsbaserad jämkning?

Före den nuvarande lagen baserades jämkningen direkt på deltidsarbete. Detta ledde ibland till att utbetalningen av den jämkade dagpenningen blev oskäligt försenad. Om du till exempel arbetade i januari och lämnade in en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning för januari i februari, kunde vi inte behandla din ansökan förrän lönen hade betalats. Med andra ord var vi ofta tvungna att vänta på utbetalningen av löner, vilket försenade utbetalningen av den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen.

Syftet med betalningsbaserad jämkning var att eliminera denna fördröjning. När du alltid ansöker om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning retroaktivt, har vi redan när ansökan kommer in alltid uppgifter från inkomstregistret om löner som betalats ut under den period som ansökan gäller. Då kan vi också behandla din ansökan genast.

Utbetalningen av den tidigare justerade inkomstrelaterade dagpenningen kan därmed ha försenats beroende på när lönen betalades. Fördelen var dock att den justerade inkomstrelaterade dagpenningen och inkomsterna från deltidsarbete i praktiken fanns på sökandens bankkonto samtidigt, och att sambandet var lättare att förstå.

Betalningsbaserad jämkning minskar risken för att betalningen av den justerade inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen försenas, men leder till att inkomster från deltidsarbete och den jämkade dagpenning som betalas till följd av dem, hamnar tidsmässigt långt ifrån varandra. Detta kan i sin tur leda till tidigarelagd variation i den disponibla inkomsten. Till exempel i en situation där du arbetar en kort tid kan du få lön och full inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning i början, men under följande månad får du ingen lön och den inkomstrelaterade dagpenning betalas också jämkad. Med andra ord kan den totala inkomsten vara ganska hög i början, och i nästa månad kan den totala inkomsten bli låg.  

Arbete på deltid

Deltidsarbete i utkomstskyddet för arbetslösa omfattar:

  • Deltidsarbete där arbetstiden inte överstiger 80 % av den maximala heltidsarbetstiden,
  • Heltidsarbete på upp till två veckor,
  • Deltidsanställning i företagsverksamhet eller eget arbete,
  • Förkortad arbetstid per dygn på grund av permitteringar eller liknande orsaker,
  • Förkortad arbetstid per vecka på grund av permitteringar eller liknande orsaker.

Arbetstidsgräns vid betalningsbaserad jämkning

Du har inte rätt till arbetslöshetsersättning om din arbetstid, enligt vilken din lön betalas ut, överstiger 80 procent av den maximala arbetstiden för en heltidsanställd som tillämpas inom branschen.

Vi jämför den arbetstid som lönen baseras på med den maximala arbetstiden under jämkningsperioden. Typiskt sett är jämkningsperioden fyra veckor eller en månad.

I situationer där arbetstiden per vecka har förkortats på grund av permittering eller en liknande orsak jämför vi den arbetstid som lönen baseras på med den maximala arbetstiden under en kalendervecka. I dessa situationer kan arbetstidsgränsen på 80 % för den jämkade dagpenningen överskridas på ett sätt som inte framstår som självklart.

Undantagssituation

Om du arbetar deltid under en viss tid utan ersättning, eller under de allmänna begränsningar som nämns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, beaktas inkomsten på betalningsbasis, dvs. när den betalas.

Om dagen då lönen för deltidsarbete betalas ut däremot faller inom en viss tid utan ersättning, eller de allmänna begränsningar som nämns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, beaktar vi däremot inte alls inkomster från deltidsarbete i jämkningen.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!