Med vår dagpenningskalkylator kan du uppskatta beloppet av den jämkade dagpenningen.

Enligt huvudregeln räknar vi ut den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen så här:

  • man tar lönen

  • tar bort skyddsdelen (300 €/mån. eller 279 €/4 veckor)

  • dividerar den summan i två delar

  • dividerar den summa som erhålls med talet 21,5

  • drar av resten från den fulla dagpenningen

  • Färdigt!

exempel 1

Lönen 1300 €, full dagpenning 67,72 €, ansökningsperioden har 20 ersättningsdagar, skatteprocenten 20 %

1 300,00 €
1 300,00 € - 300,00 € = 1 000,00 €
1 000,00 € / 2 = 500,00 €
500,00 € / 21,5 p = 23,26 € p
67,72 €/p - 23,26 €/p = 44,46 €/p
44,46 €/p x 20 p = 889,20 €
889,20 € x (1 – 0,20) = 711,36 €
​​​​​​​

Förutom huvudregeln har den jämkade dagpenningen också ett maximi- och minimibelopp.

Maximibeloppet beror på vilken lönen som ligger till grund för din inkomstrelaterade dagpenning är. Den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen jämte barnförhöjning kan inte tillsammans med arbetsinkomsten vara mera än din grundlön. Om dina inkomster är större än din grundlön, kvarstår ingen dagpenning att betala.

Den inkomstrelaterade dagpenningen är dock åtminstone lika stor som vad grunddagpenningen och en eventuell barnförhöjning vore efter arbetsinkomstens verkan. Grunddagpenningen år 2019 är 32,40 €.

VISSTE DU?

Lönen som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen kan du kontrollera i OmaYTK. Grundlönen syns också i beslutet om inkomstrelaterad dagpenning.

Kvalifikations- och utbetalningsgrund?

När du arbetar på deltid, beaktas den lön du förtjänar under den ansökningsperiod, då lönen betalas ut. Om du till exempel arbetar i augusti, beaktas den lön som du förtjänat i augusti, först då den betalas ut. Om lönen betalas ut i augusti, beaktas den i beloppet för dagpenningen i augusti. Om lönen betalas ut i september, beaktas den i dagpenningens belopp i september, fastän du har arbetat i augusti. Inkomsten av deltidsarbete beaktas alltså grundad på utbetalningen.

Det finns undantag i det. Det första undantaget är det att du har permitterats genom att man förkortat arbetsveckan eller att ditt arbete delvis har hindrats på grund av väderhinder. I dessa fall inverkar inkomsten kvalifikationsgrundat på dagpenningen, det vill säga på den ansökningsperiod under vilken arbetet har utförts.

Det andra undantaget är det att man med tidpunkten för lönebetalningen avsiktligt har försökt påverka dagpenningens belopp. Då kan vi använda kvalifikationsgrunden vid jämkning. 

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.