Överskridande av arbetstidsgränsen

Vi kan inte betala jämkad dagpenning om din arbetstid, som ligger till grund för lönen, under jämkningsperioden överskrider 80 procent av arbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete. Den här arbetstiden beror på det kollektivavtal som gäller för ditt arbete. Om det inte finns något avtal används den ordinarie arbetstid som avses i arbetstidslagen och som är 8 timmar per dag.
 
Normalt är arbetstiden för en heltidsanställd 7,5 till 8 timmar per dag. Enligt lagen ändras den här maximiarbetstiden till maximiarbetstid för en månad med koefficienten 21,5. Koefficienten är densamma oavsett hur många arbetsdagar som faktiskt infaller under månaden.
 
Maximiarbetstiden per månad är cirka 161–172 timmar, beroende på sektor. 80 procent av det här, dvs. gränsen för arbetstid för jämkad dagpenning, är därmed cirka 128–137 timmar per månad, beroende på sektor.

Gräns för arbetstid och jämkning på basis av avlöningsdag

Arbetstiden och lönen påverkar alltid rätten till förmåner under samma jämkningsperiod. Vid en jämförelse av arbetstider omfattar en månad alltid 21,5 arbetsdagar. Under 4 på varandra följande kalenderveckor är arbetsdagarna 20 till antalet.

Då vi granskar arbetstiden tar vi hänsyn till de arbetstimmar som ligger till grund för de löner som betalas ut under jämkningsperioden. I praktiken avgör jämkningsperiodens avlöningsdagar vilka timmar vi uppmärksammar vid granskningen av jämkningsperioden.

Om en del av lönen har tjänats in då ett sådant hinder föreligger som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, beaktar vi inte den delen av lönen vid jämkningen, samtidigt som vi vid granskningen av arbetstid bortser från arbetstimmarna under motsvarande tid.

Överskridande av arbetstid under särskild jämkningsperiod

Enligt lagen måste vi förkorta jämkningsperioden i vissa fall, och då leder en granskning av arbetstiden till förargliga situationer. Då jämkningsperioden är kortare är också den maximala utbetalningstiden för heltidsanställda kortare under motsvarande period. Det medför att gränsen för arbetstiden blir lägre än normalt i timmar mätt. Om avlöningsdagen i en sådan situation infaller under en särskild jämkningsperiod, kan det leda till negativt beslut på grund av att arbetstiden överskrids.

  1. Lön betalas för 120 timmar under en jämkningsperiod som är en månad lång. Gränsen för 80 procents arbetstid är 129 timmar (7,5 x 21,5 x 0,8), varmed betalningen av jämkad dagpenning inte hindras av att gränsen för arbetstid överskrids.

  2. Samma lön betalas ut under en särskild jämkningsperiod på två veckor. Arbetstidsgränsen är 84 timmar (7,5 x 14 x 0,8), varvid det är inte möjligt att betala jämkad inkomstrelaterad dagpenning eftersom gränsen för arbetstid överskrids.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!