Skyddsdelen är ett penningbelopp som du kan förtjäna utan att det påverkar din inkomstrelaterade dagpenning. Skyddsdelens belopp beror på den jämkningsperiod som utnyttjas, dvs. den tidsperiod för vilken du ansöker om jämkad dagpenning. Om jämkningsperioden är en månad, är skyddsdelen 300 €. Om jämkningsperioden är en period på fyra kalendermånader i en följd, är skyddsdelen 279 €.

De inkomster du får har inverkan på beloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen först när skyddsdelen överskrids. Du kan alltså arbeta i liten skala utan att det har någon inverkan på beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning. Ansökan kan i detta fall behandlas utan lönespecifikation. När du får lönespecifikationen, så kom ändå ihåg att sända den till oss, eftersom vi har skyldighet att följa med hur ditt arbetsvillkor uppfylls.

undantag 1

Det finns ett undantag, där skyddsdelen inte beaktas. Vid beräkningen av maximibeloppet för den jämkade dagpenningen beaktar vi arbetsinkomsten till fulla beloppet utan avdrag för skyddsdelen.

När vi betalar ut inkomstrelaterad dagpenning till dig, har dagpenningen ett visst maximibelopp. Vi räknar ut maximibeloppet genom att jämföra den arbetsinkomst du får med den grundlön på vilken din inkomstrelaterade dagpenning har beräknats. Om arbetsinkomsten är lika stor eller mera än din grundlön, blir det ingen jämkad dagpenning kvar att betala ut. Jämförelsen görs utan avdrag för skyddsdelen. Annars kunde det uppstå en situation, där ett partiellt arbete vore mer lönsamt än ett heltidsarbete!

Undantag 2

Då du är på altneringsledighet och utför deltidsarbete, beaktas skyddsdelen inte alls vid sammanjämkningen av alterneringsersättningen och inkomsten. Det här undantaget finns även inskrivet i lagen om alterneringsledighet.

Även så kan det gå

Om vi måste förkorta din sedvanliga jämkningsperiod, kommer en särskild jämkningsperiod i bruk. Då omvandlar vi arbetsinkomsten att motsvara en månadsinkomst. För dig kan det nu förefalla som om den faktiska lönen blir mindre än skyddsdelen, men att dagpenningen ändå jämkas, dvs. att den förtjänade arbetsinkomsten minskar den dagpenning som ska betalas ut. Detta beror på att den beräknade arbetsinkomsten kan överskrida skyddsdelen, även om din faktiska lön skulle stanna under den.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.