Vad är en skyddsdel?

Skyddsdelen är det penningbelopp du kan förtjäna brutto utan att det påverkar din inkomstrelaterade dagpenning.
 
Skyddsdelens belopp beror på den jämkningsperiod som används, dvs. den period för vilken du ansöker om jämkad dagpenning. Om jämkningsperioden är en månad, är skyddsdelen 300 €. Om jämkningsperioden består av fyra på varandra följande kalenderveckor, är skyddsdelen 279 €.

Dina inkomster påverkar således den inkomstrelaterade dagpenningens belopp först när skyddsdelen överskrids. Du kan alltså arbeta småskaligt utan att det påverkar beloppet för din inkomstrelaterade dagpenning. Kom ihåg att meddela dina inkomster då du ansöker om dagpenning, även om de understiger skyddsdelen. Vi behöver information om dina inkomster, eftersom vi är skyldiga att följa upp hur ditt arbetsvillkor uppfylls.

undantag 1

Det finns ett undantag då skyddsdelen inte noteras. Vid beräkningen av den jämkade dagpenningens maximibelopp beaktar vi arbetsinkomsten i sin helhet, utan att skyddsdelen dras av.

När vi betalar dig jämkad dagpenning har det ett visst maximibelopp. Vi beräknar maximibeloppet genom att jämföra din arbetsinkomst med den lön från vilken din inkomstrelaterade dagpenning beräknas. Om arbetsinkomsten är lika stor eller större än din lön som används som grund för beräkningen, betalas ingen jämkad dagpenning. Jämförelsen görs utan att skyddsdelen dras av. Annars skulle det kunna uppstå en situation där det skulle vara lönsammare att arbeta på deltid än på heltid.

Undantag 2

När du är alterneringsledig och arbetar på deltid beaktas skyddsdelen inte alls då alterneringsersättningen och inkomsten samordnas. Det här undantaget finns inskrivet i lagen om alterneringsledighet.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!