Vad är ett deltidsarbete?

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa definierar deltidsarbete i förhållande till arbetstiden för heltidsanställda arbetstagare. Vid deltidsarbete får arbetstiden inte överstiga 80 procent av den arbetstid för heltidsanställda som tillämpas inom branschen.

Om du inte känner till vilken maximiarbetstid som tillämpas i ditt arbete kan du fråga din arbetsgivare. Det kollektivavtal som tillämpa anges också vanligen i arbetsavtalet. Från kollektivavtalet kan du kontrollera maximiarbetstiden. Om maximiarbetstiden inte har fastställts särskilt, används en arbetstid som är 40 timmar i veckan, i enlighet med arbetsavtalslagen.

Fastställande av arbetstid

För att jämkad dagpenning ska kunna beviljas för deltidsarbete ska din arbetstid inte överskrida den lagstadgade gränsen på 80 procent. Enbart att löneinkomsterna är låga eller minskar utgör inte en grund för att jämkad dagpenning betalas ut, om inkomstminskningen inte står i proportion till förkortad arbetstid.

Du har inte rätt till jämkad arbetslöshetsförmån om din deltidsanställning och förkortade arbetstid skett på ditt eget initiativ. I det här fallet beror arbetets deltidskaraktär inte på arbetslöshet.

Arbetstiden fastställs i anställningsavtalet och de omständigheter där arbetet utförs. Med andra ord har du rätt till jämkad dagpenning om vi kan slutleda på basis av arbetets natur och omständigheter att arbetstiden på 80 procent inte överskrids.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!