Vilka inkomster beaktas vid jämkning?

Beloppet av jämkad dagpenning beror på de inkomster, som du har under tiden med arbetslöshet. Vid jämkningen beaktas den förvärvsinkomst som erhållits på basis av arbetet. 

Sådan förvärvsinkomst som erhållits på basis av arbete ska beaktas vid jämkningen:

 • grundlön som ska betalas för arbete och därmed förknippade tillägg och ersättningar såsom exempelvis kvällstillägg, övertidsersättning, ersättning för beredskap och jour och skattepliktig natura- eller personalförmån
 • semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning
 • lönen för semestertid som grundar sig på deltidsarbete
 • lönen för uppsägningstid till den del då en persons ansökan om arbetslöshetsförmån inte avslås på grundval av rätt till lön under uppsägningstiden
 • resultatbaserad lön såsom provision, bonus och tantiem
 • av arbetsgivaren betald försäkringspremie för sparlivförsäkring
 • av arbetsgivaren betald försäkringspremie för individuell frivillig pensionsförsäkring till den del den är skattepliktig
 • av arbetsgivaren betalda stipendier till skattepliktiga delar
 • ersättning på grundval av immateriella rättigheter, såsom royalty, bruksavgift, ersättning för upphovsrätt och ersättning för arbetstagares uppfinning
 • arvode som betalats på grundval av uppdrag som förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig samt för arbetsgivarens och arbetstagarnas samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar med stöd av lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
 • med lön jämförbart arvode
 • lön som betalats som lönegaranti till den del den vore av arbetsgivaren betalad förvärvsinkomst som ska jämkas
 • betjäningsavgift
 • förvärvsinkomst som ska erhållas av företagsverksamhet med undantag för ren inkomst av skogsbruk enligt lagen om gårdsbruk
 • förvärvsinkomstdel av dividendinkomster
 • förvärvsinkomstdel av förtäckt dividend
 • penningersättning som lyfts från arbetstidsbank
 • annan förvärvsinkomst som ska jämställas med de ovannämnda

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn