Vilka inkomster beaktas vid jämkning?

Storleken på den jämkade dagpenningen beror på de inkomster du har under arbetslösheten. Vid jämkning beaktas förvärvsinkomster som erhållits genom arbete.

Vid jämkning beaktas följande förvärvsinkomster som erhållits genom arbete:

 • grundlön som betalas för arbete och med den förknippade tillägg och ersättningar såsom exempelvis kvällstillägg, övertidsersättning, ersättning för beredskap och jour och skattepliktig natura- eller personalförmån
 • semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning
 • lön för semester som grundar sig på deltidsarbete
 • lön för uppsägningstid till den del som en persons ansökan om arbetslöshetsförmån inte avslås på grund av rätt till lön under uppsägningstid
 • prestationsbaserad lön såsom provision, bonus och tantiem
 • av arbetsgivaren betald försäkringspremie för sparlivförsäkring
 • av arbetsgivaren betald försäkringspremie för individuell frivillig pensionsförsäkring till den del som den är skattepliktig
 • av arbetsgivaren betalda stipendier till skattepliktiga delar
 • ersättning för immateriella rättigheter, men inte upphovsrättsersättning;
 • arvode som betalats för uppdrag som förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig samt för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare i statliga ämbetsverk och inrättningar så som avses i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
 • med lön jämförbart arvode
 • lön som betalats som lönegaranti då den utgör förvärvsinkomst som arbetsgivaren betalar och som ska jämkas
 • betjäningsavgift
 • förvärvsinkomst från företagsverksamhet med undantag för ren inkomst från skogsbruk så som avses i lagen om gårdsbruk
 • förvärvsinkomstdel av dividendinkomster
 • förvärvsinkomstdel av förtäckt dividend
 • penningersättning som lyfts från en arbetstidsbank
 • annan förvärvsinkomst som kan jämställas med de ovannämnda


Inkomster som inte beaktas vid jämkning

Förvärvsinkomst på arbete som beaktas vid jämkning är inte:

 • sådan ekonomisk förmån från arbetsgivaren som periodiseras enligt personens stabiliserade lön;
 • kontant ersättning som tas ut från arbetstidsbanken i den mån den periodiserats;
 • lön för uppsägningstid, på grund av vilken ansökan om arbetslöshetsersättning avslås;
 • semesterlön baserad på heltidsarbete;
 • vanlig skattefri natura- eller personalförmån;
 • försäkringspremie för individuell frivillig pensionsförsäkring till den del den är skattefri;
 • lön för väntetid;
 • skadestånd;
 • penninggåva;
 • stipendier och understöd till de delar de är skattefria;
 • ränteförmån för anställningslån;
 • tilläggsförmåner från sjukkassan på arbetsplatsen;
 • inkomster från personalfonden;
 • vinstdelningspost;
 • lön som betalas ut som lönesäkerhet i den mån den inte skulle utgöra en jämkningsbar inkomst om den betalas ut av arbetsgivaren;
 • aktieemission baserat på anställning;
 • aktieoptioner, om inte det avtalade teckningspriset för en aktie som tecknats med en anställningsoption är väsentligt lägre än aktiens gängse värde vid den tidpunkt då anställningsoptionen ges, och en sådan anställningsoption inte används inom ett år från att den gavs, eller om det inte är fråga om ett arvode som anses vara vederlag för arbete;
 • dividendintäkt för kapitalinkomsters del;
 • förtäckt dividend för kapitalinkomsters del;
 • arvode som betalas för förtroendeuppdrag;
 • en premie som ges i form av aktier i arbetsgivarbolaget eller i ett annat bolag som hör till samma koncern som arbetsgivarbolaget eller till samma ekonomiska sammanslutning av motsvarande slag, och förutsatt att aktierna noteras på en av myndigheterna övervakad reglerad marknad eller en av myndigheterna övervakad multilateral handelsplattform, eller ges i form av en placeringsdeposition eller på något annat motsvarande sätt, eller ges helt eller delvis i form av pengar i stället för aktier, om på den förmån som fås i form av en premie ska bero på hur värdet på aktierna utvecklas under en period på minst ett år från det att premien utlovas till det att den ges;
 • upphovsrättsersättning;
 • annan inkomst som är jämförbar med de som nämns ovan.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!