Vilka inkomster beaktas vid jämkning?

Storleken på den jämkade dagpenningen beror på de inkomster du har under arbetslösheten. Vid jämkning beaktas förvärvsinkomster som erhållits genom arbete.

Vid jämkning beaktas följande förvärvsinkomster som erhållits genom arbete:

 • grundlön som betalas för arbete och med den förknippade tillägg och ersättningar såsom exempelvis kvällstillägg, övertidsersättning, ersättning för beredskap och jour och skattepliktig natura- eller personalförmån
 • semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning
 • lön för semester som grundar sig på deltidsarbete
 • lön för uppsägningstid till den del som en persons ansökan om arbetslöshetsförmån inte avslås på grund av rätt till lön under uppsägningstid
 • prestationsbaserad lön såsom provision, bonus och tantiem
 • av arbetsgivaren betald försäkringspremie för sparlivförsäkring
 • av arbetsgivaren betald försäkringspremie för individuell frivillig pensionsförsäkring till den del som den är skattepliktig
 • av arbetsgivaren betalda stipendier till skattepliktiga delar
 • ersättning för immateriella rättigheter, såsom royalty, bruksavgift, ersättning för upphovsrätt och ersättning för arbetstagares uppfinning
 • arvode som betalats för uppdrag som förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig samt för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare i statliga ämbetsverk och inrättningar så som avses i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
 • med lön jämförbart arvode
 • lön som betalats som lönegaranti då den utgör förvärvsinkomst som arbetsgivaren betalar och som ska jämkas
 • betjäningsavgift
 • förvärvsinkomst från företagsverksamhet med undantag för ren inkomst från skogsbruk så som avses i lagen om gårdsbruk
 • förvärvsinkomstdel av dividendinkomster
 • förvärvsinkomstdel av förtäckt dividend
 • penningersättning som lyfts från en arbetstidsbank
 • annan förvärvsinkomst som kan jämställas med de ovannämnda

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!